Få kontroll på och sänk sjukfrånvaron med hjälp av AI

MedHelps hälsoplattform med AI ger er kontroll på sjukfrånvaro och hjälper er att sänka sjuktalen. Vi hjälper er att i ett tidigt skede upptäcka ohälsa hos medarbetare för att kunna förebygga ohälsa och stöttar HR och chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta leder till friskare medarbetare och lönsammare företag.
Vår hälsoplattform med AI stöttar dig i det systematiska arbetsmiljöarbetet och sänker frånvaron med hjälp av preventiva insatser.

Detta är MedHelp Care

Vår hälsoplattform ger er en smidig, säker och databaserad hantering av sjukfrånvaro- och rehabiliteringsfrågor och signalerar med hjälp av AI så fort tidiga signaler på ohälsa uppvisas. Detta gör att företag kan jobba förebyggande och minska långtidssjukfrånvaron med upp till 50%. 

MedHelp bidrar även till sänkt korttidssjukfrånvaro genom systematisk frånvarohantering och erfarna sjuksköterskor som ger professionell sjukvårdsrådgivning till dina medarbetare.

Detta är några av fördelarna du får genom att använda MedHelp:

 • Kontroll på sjukfrånvaro genom systematisk frånvarohantering
 • Sänkt korttidssjukfrånvaro med hjälp av systematik och sjukvårdsrådgivning
 • Prediktioner med AI och rekommendationer om hälsofrämjande insatser
 • Möjlighet att undvika långtidssjukfrånvaro genom ett förebyggande arbetssätt
 • Stöd genom hela rehabiliteringsprocessen utifrån Försäkringskassans riktlinjer
 • Ökat välmående hos medarbetare och sänkta kostnader

Vi har full integration mellan vårt HR-system och MedHelp och överflytten av all data funkade fantastiskt bra. Det finns många fördelar med att allt hänger ihop. Alla processer blir mycket enklare och effektivare, för både medarbetare, chefer, HR och ledning.

Anita Vidovic
HR-specialist på Saab

Med hjälp av MedHelp Cares hälsoplattform supporterar vi sänkt sjukfrånvaro och minskar den tid chefer och medarbetare behöver lägga på administration. Det handlar om stora vinster, både i välmående och tid.

Karl-Johan Kallenberg
Co-Worker Experience Manager på Inter IKEA Group

Korttidssjukfrånvaron har minskat sedan införandet av hälsoplattformen. Nu får vi samlad information om sjukfrånvaro, historik, orsaker och eventuella hälsoåtgärder vilket gör det lätt för chefer, HR och ledning att följa upp avdelningsvis, i realtid och över tid.

Amanda Fousinette
HR-Chef, Norrmejerier

Hur mycket sparar ditt företag på sänkt sjukfrånvaro?

Här kan ni räkna ut hur mycket er sjukfrånvaro kostar och hur mycket ni kan spara genom att sänka er sjukfrånvaro med bara 1 procent. Vill du veta hur vi räknat? Kontakta oss nedan!

Årlig kostnad för långtidssjukfrånvaro:
kr
Korttidsjukfrånvaro sjuklönekostnader:
kr
Produktionsbortfall pga korttidssjukfrånvaro:
kr
Kostnad adminstrativ chefstid:
kr
Besparing per år om sjukfrånvaron
minskar med 1%-enhet:
kr

Sänk sjukfrånvaron och identifiera risker för långtidsfrånvaro

 • Frånvarohantering

  Frånvarohantering

  Frånvarohantering är vår tjänst för sjuk- och friskanmälan och bidrar till att sänka sjukfrånvaron, få överblick över frånvaroläget och minska administrationen för HR och cheferna när medarbetare är sjuka eller vid rehabilitering.Läs mer Frånvarohantering

 • Sjukvårdsrådgivning

  Sjukvårdsrådgivning

  Som en del av fråvarohanteringen ingår sjukvårdsrådgivning från MedHelps erfarna sjuksköterskor för att medarbetaren ska kunna återgå till arbetet så snabbt som möjligt och få stöd vid vab.Läs mer Sjukvårdsrådgivning

 • Identifiera tidiga signaler med AI

  Identifiera tidiga signaler med AI

  Vårt AI hjälper arbetsgivare att i ett tidigt skede identifiera tidiga signaler på ohälsa, vilket underlättar för chefer att arbeta preventivt med medarbetarnas hälsa. Chefer får automatiska notifikationer och rekommendationer när det är dags att starta ett hälsofrämjande ärende, och HR får översikt på det förebyggande hälsoarbetet.Läs mer Identifiera tidiga signaler med AI

 • Rehabstöd

  Rehabstöd

  Vårt rehabstöd hjälper dig som arbetsgivare att fullfölja ditt rehabiliteringsansvar och underlättar det hälsofrämjande arbetet. När en medarbetare uppvisar tidiga signaler på ohälsa eller blir sjuk skickas notis i realtid om vilka insatser som behöver göras. All dokumentation sparas på ett GDPR säkert sätt.Läs mer Rehabstöd

 • Sjukfrånvarostatistik

  Sjukfrånvarostatistik

  Vi ger er insikter utifrån er egen statistik och verktyg som möjliggör analys, jämförelser och datadrivna underlag för att fånga upp risker, minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron i organisationen.Läs mer Sjukfrånvarostatistik

Läs mer om vår plattform

Så funkar MedHelps hälsoplattform med AI


1. Hantera

Processtöd för hantering av sjukfrånvaro gör det enkelt att arbeta enhetligt och systematiskt i hela organisationen. Från sjuk- och friskanmälan, uppladdning av läkarintyg, mallar & dokumentation av rehab till sjukvårdsrådgivning vid sjukdom och vab.


2. Identifiera

Med er hälsodata och vårt AI identifierar vår plattform löpande tidiga signaler på ohälsa hos medarbetare och rekommenderar hälsoinsatser för att hjälpa chefer att jobba förebyggande med ohälsa.


3. Agera & dokumentera

Vår plattform rekommenderar hälsofrämjande ärenden för att ni ska agera preventivt. Vid rehab hjälper vi dig fullfölja ditt rehabansvar med hjälp av mallar, integration mot försäkringskassan & påminnelser utifrån rehabkedjan. All dokumentation samlas i plattformen.


4. Följ upp & rapportera

Följ dina ärenden enkelt & få tydlig statistik över utvecklingen av hälsan på individnivå, avdelningsnivå & i hela organisationen. HR kan enkelt följa hur chefer och avdelningar arbetar med preventiva insatser och gå in och stötta vid behov.

Upptäck ohälsa i tid

Vår hälsoplattform gör det möjligt att arbeta förebyggande och proaktivt med ohälsa. Med vår AI identifieras möjlig långtidssjukfrånvaro långt innan den uppstår.  

Trygg hantering av er data

Med vår plattform kan du känna dig trygg med att dina medarbetares personuppgifter hanteras på ett korrekt & GDPR-säkert sätt. Vi är den enda leverantören i branschen  som är certifierade inom ISO 27001.

Sänkta kostnader

Genom att få koll på och jobba förebyggande med sjukfrånvaron  kan man sätta in rätt insatser i tid, mäta effekterna av insatserna, och sänka sjukfrånvaron och kostnader relaterade till sjukfrånvaro.

Kontroll på sjukfrånvaron med MedHelp Care

Vår hälsoplattform med AI gör det möjligt att få koll på ohälsa i tid, undvika onödig sjukfrånvaro och identifiera signaler på framtida långtidssjukfrånvaro. Genom överblick på sjukfrånvaron och dess orsaker kan du som arbetsgivare fånga tidiga signaler på ohälsa och arbeta proaktivt för att undvika kostsam långtidssjukfrånvaro och rehabilitering.

Några av våra kunder

Saab, Ikea, Coop, Octapharma, Norrmejerier, Carspect, Lycksele kommun

Frånvaroläget idag​

Här uppdaterar vi med dagsaktuell frånvarostatistik bland ca 200.000 medarbetare på svenska arbetsplatser. Informationen bygger på realtidsdata från MedHelp Care, som har Sveriges mest omfattande dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Frånvarograden beräknas genom kvoten mellan antalet frånvarodagar genom antalet arbetade dagar, i den givna perioden.

Hälsodata visar vägen
till en hållbar affär

Vi har gjort en undersökning bland 300 HR-chefer och 300 chefer som visar på bristande kunskap om hur stor sjukfrånvaron i den egna organisationen är, vad sjukfrånvaron beror på och hur mycket sjukskrivna medarbetare kostar företaget.

Hälsodata visar vägen
till en hållbar affär 2024

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?