medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

MedHelp blogg

Chefers skyldighet att efterleva regler för sjukskrivning

Regler vid sjukskrivning.jpg

 

Många chefer tycker att det är krångligt och tidskrävande att arbeta med frågor som berör sjukfrånvaro och rehabilitering. Det upplevs ibland så svårt att arbetsgivaren inte gör något alls, vilket kan få förödande konsekvenser för både medarbetaren och företaget.

 

Det är chefernas skyldighet att som arbetsgivare med personalansvar kontinuerligt arbeta med dessa frågor. Regler för sjukskrivning och rehabilitering är ett naturligt inslag i det dagliga arbetet hos berörda chefer, oavsett hur krångliga de upplevs.

 

Vad säger lagen

En stor utmaning för cheferna är hanteringen av upprepad sjukfrånvaro, med tanke på de skyldigheter man har som arbetsgivare gentemot sjukskrivna medarbetare.

 

Fakta

Som arbetsgivare har du ett rehabiliteringsansvar när anställda blir sjuka eller skadade. Det kan vi läsa i såväl Socialförsäkringsbalken (30 kap. 6 §) som i Arbetsmiljölagen (3 kap. 2a §). Mer detaljerat finns arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering beskrivet i Arbetsmiljöverkets föreskrift 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering. Till den har även Arbetsmiljöverket tagit fram en tillhörande checklista och annan stödjande information.

 

Paragraferna i de lagar som styr är ofta generellt skrivna och det är inte alltid givet vad man som chef ska göra. Inte heller att veta var gränsen går för vad som är arbetsgivarens eller medarbetarens eget ansvar

 

En stark rekommendation är att ha ett välfungerande samarbete med en oberoende expertresurs, säger Anna Sporrong, Rehabiliteringsexpert. Ett sådant samarbete är ovärderligt, främst när det gäller att få tillgång till konsultativ vägledning och rådgivning i både enskilda ärenden och strategiska frågor.

 

Alla företag bör ha systematik i sitt arbete och en konkret process för hantering av sjukfall som upprepad korttidsfrånvaro och rehabiliteringsärenden. Det gäller att som arbetsgivare på ett enkelt sätt följa upp statistiken för sjukfrånvaron och fånga upp signaler som kräver att man agerar. Det kan ske med smarta system och tjänster. Tydliga rutiner som är förankrade i hela verksamheten innebär att alla berörda är medvetna om vad som gäller när någon blir sjuk. Rehabilitering är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

 

Fakta

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska utföras av alla arbetsgivare. Det regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.

 

Enligt 11 § i ovan nämnda föreskrift ska arbetsgivare ”/../varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras.”

 

Detta inkluderar även arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning.

 

Smarta lösningar underlättar

Reglerna kring sjukskrivning kan upplevas krångliga, jobbiga och svåra att ta tag i. Men genom att skapa tydliga rutiner, processer och ha stödsystem till förfogande, för exempelvis hur en sjukanmälan går till, så sänks tröskeln för chefen att hantera problemen. Dessa verktyg ger också värdefull insikt i hur det egna företaget mår.

 

- Vi märker att de som använder våra tjänster; Sjuk- och friskanmälan och stödsystemet Rehabkollen, där är ansvariga chefer mer medvetna om vad de förväntas göra. Helt enkelt mer benägna att ta tag i de viktiga frågor som gäller för rehabiliteringsarbetet, säger Fredrik Mantin försäljningschef, Företagstjänster på MedHelp.

 

Rehabiliteringsexpertens tips

- Försök att alltid lära dig av de situationer som du som arbetsgivare ställs inför när det gäller medarbetare som drabbas av ohälsa/sjukdom/skada (helt eller delvis) till följd av arbetet. Fundera samtidigt på hur du kan arbeta framåt för att minska risken för att det ska hända igen.

 

Och framför allt – var aldrig rädd för att ta hjälp när det behövs! avslutar Anna Sporrong

 

Läs mer om hur Städservice på Enköpings kommun drog nytta av sjukfrånvarostatistiken för att öka sin frisknärvaro.

 

Sjuk och Frisk / Chefsstöd

Topics: Sjuk och Frisk sida_Chefsstöd