medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Digitaliseringens möjligheter att skapa besparingar i vården

Vårdkrisen i Sverige är ett faktum. Kostnaderna för vår sjuk- och hälsovård har ökat med drygt fyra procent per år de senaste decennierna. Mycket tyder tyvärr på att kostnaderna dessutom kommer att öka ännu mer. Nu krävs det nytänkande för att bryta trenden.

 

Jag anser att vi måste tänka om och se möjligheterna som finns och använda dem. Digitalisering innebär effektivisering. En effektivisering som sparar både kostnader och vårdpersonalens hälsa. Vi har inte råd att blunda för de stora fördelar som skapas med smarta tekniska lösningar, men framförallt ändrade arbetssätt.

 

Dagens vårdkostnader är ohållbara

Digitaliseringens möjligheter i vården

Vårdkvaliteten hotas av den mångårigt ökande kostnadsutvecklingen för sjuk- och hälsovården.Vi kan idag inte hantera alla patienters behov av vård på ett optimalt sätt. Både på grund av resurs- och kostnadsskäl. Behandlingarna blir lidande, operationer ställs in och vårdpersonal pressas av arbetsmiljön och säger i slutänden dessutom upp sig. Vårdkrisen är här. Sjukvården blev också i många olika mätningar utpekad som väljarnas viktigaste valfråga. Något . måste det ju ändå betyda. Det är helt nödvändigt att kostnaderna hålls rimliga utan att det leder till att kvaliteten blir lidande. Här spelar teknikutvecklingen en roll!

4 faktorer som driver vårdkostnaderna uppåt

  • Fler blir äldre
  • Omoderna arbetssätt
  • Föråldrad teknik
  • Vårdkvaliteten

Kostnaderna kommer öka ytterligare

Mycket tyder på att kostnaderna kommer att öka ännu mer. Med fler patienter och en ökande befolkning som blir allt äldre kräver mer vård. Gammal teknik är oekonomisk och omoderna arbetssätt gör vården ännu mer trögrörlig. Vårdkvaliteten tar stryk vilket bidrar till sämre folkhälsa och längre behandlingar. Jag inser att kvalitativ vård kostar, men det ska inte kosta mer än nödvändigt. Lösningar finns ju redan, det är dags att använda dem och här krävs det "change management" det vill säga ett ledarskap som vågar förändra arbetssätt.

Digitaliseringens besparingsmöjligheter

2016 publicerade McKinsey en rapport om värdet av tekniska lösningar inom svensk hälso- och sjukvård. Den visade att det går att spara 180 miljarder fram till 2025. Besparingar är ju absolut nödvändiga. Det krävs radikala förändringar och mod att införliva de lösningar som redan finns. När vården får tillgång till bättre teknik blir köerna kortare och kostnadseffektiviseringarna stora. Vård på distans erbjuder ett rationellt arbetssätt som lönar sig. Det underlättar både för patienterna och för vårdpersonalen. Idag är många vårdcentraler i stor utsträckning digitala vilket innebär att det är lätt att ta till sig nya smarta lösningar som ger ökad effektivitet och minskade kostnader. Men man måste våga förändra.

Nyttan av digital effektivisering

Processen kräver att hela verksamheten involveras för att åstadkomma bästa resultat. Förändringsarbete är både svårt och tar tid. Jag är helt övertygad om att med ett brett synsätt på ohälsa kan vårdens kostnader minska, jämlikheten öka och arbetet för vårdpersonalen förenklas och effektiviseras. De digitala lösningarna förenklar arbetet och förbättrar arbetsmiljön. Möjligheterna är obegränsade.  

Sammanfattning

Vårdkris och alldeles för stora kostnader ställer krav på aktiv förändring. Besparingar är nödvändiga och effektiviseringar ett måste. Arbetsmiljön och personalbristen är ständigt aktuella problemområden som leder till hög arbetsbelastning och för få vårdplatser. Det är ett påtagligt hot mot vårdkvaliteten.

 

För att råda bot på detta krävs smartare arbetssätt. De skapas med nya digitala lösningar som moderniserar hela vården i en kombination med förändrade arbetssätt. Detta berör alla i verksamheten och måste drivas utifrån ett digitalt ledarskap. Läs mer i vår reformagenda Den Nya vården


 

Den nya vården