medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Förebygg ohälsa på arbetsplatsen

Att arbeta förebyggande för att skapa förutsättningar som kan förhindra ohälsa är en självklarhet för många arbetsgivare. En viktig del i arbetet med att förebygga ohälsa är se över både den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Hur fungerar det på er arbetsplats, vilka förutsättningar har medarbetarna för att utföra arbetsuppgifterna och hur ser arbetsbelastningen ut?

 

Arbetsmiljöverket har tidigare kommit ut med en föreskrift, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, som innehåller paragrafer som både är konkreta och vägledande för att arbeta med både organisatorisk och social arbetsmiljö.

 

Så här beskriver Arbetsmiljöverket vad organisatorisk respektive social arbetsmiljö är:

Organisatorisk arbetsmiljö

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar:

 

 • Ledning och styrning
 • Kommunikation
 • Delaktighet
 • Handlingsutrymme
 • Fördelning av arbetsuppgifter
 • Krav
 • Resurser
 • Ansvar
hälsosam arbetsplats

Social arbetsmiljö

Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Arbetsbelastning

I föreskriften finns några väldigt bra paragrafer även när det gäller arbetsbelastning.

 

9§  Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

 

10§ Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren känner till.

 

 1. Vilka arbetsuppgifter som de ska utföra
 2. Vilket resultat som ska uppnås med arbetet
 3. Om det finns särskilda sätt som arbetet ska göras på och i så fall hur
 4. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras
 5. Vem de ska vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt punkterna 1-5.

 

11§ Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna.

 

Genom arbeta för att uppfylla villkoren i paragraferna ovan får arbetsgivaren automatiskt igång ett förebyggande arbete som i stort bidrar till att minska risken för ohälsa, sjukdom och skada där arbetet är en bidragande orsak.

 

 

Vill du veta mer om hur ni kan arbeta för en hälsosam arbetsplats? Läs mer i vårt whitepaper - Därför är upprepad sjukfrånvaro ett område som chefen måste ta itu med.

 

 

Ladda ner vårt whitepaper