medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Friskfaktorer för en hälsosam arbetsplats

Nya tider, nya krav. Vi lever i en ständigt föränderlig värld och för tio år sedan började vi på allvar tala om friskfaktorer på arbetsplatsen. Fokusera på det friska, inte bara eliminera det sjuka. Genom att främja det som är bra, det vill säga friskfaktorerna, kan vi skapa en arbetsplats där man trivs och mår bra. Vinsten för anställda och organisationen är stor. Det kan låta självklart, men troligtvis finns det mycket du som chef eller medarbetare kan göra på din arbetsplats.

Från riskfaktorer till friskfaktorer

En liten återblick. I arbetsmiljöarbetets begynnelse för hundra år sedan handlade det enbart om att minimera riskerna – inte förolyckades eller skadas fysiskt. I takt med ökade kunskaper blev listan av riskfaktor längre. Den omfattar nu allt från kemikalier och andra farliga ämnen som förgiftar, till förslitnings- och belastningsskador orsakade av dålig arbetsställning eller upprepade rörelser. Nu är det dags för oss att se till att arbetsmiljön är så bra att den till och med bidrar till en hållbar hälsa för individen. Om arbetsmiljön är bra och hälsofrämjande bidrar det till högre produktivitet och större konkurrenskraft - vilket i sin tur gynnar individen, företaget och samhället i stort.

Idag omfattar arbetsmiljöfrågorna även friskfaktorer, ett annat sätt att uttrycka faktorer som bidrar till en hälsofrämjande arbetsmiljö. Per Lindberg, arbetsmedicinsk forskare vid centrum för belastningsskadeforskning i Gävle, beskriver detta som arbetsmiljötrappan.

 

Arbetsmiljötrappan

 1. Ond bråd död
 2. Fysisk/mental ”lemlästning”
 3. Kemiska och fysikalisk belastning
 4. Fysikalisk belastning
 5. Psykosocial belastning
 6. Främjande faktor/friskfaktorer

ArbetsmiljötrappanDet vi idag kallar friskhetsfaktorer eller främjande faktorer kan vi påverka i de översta trappstegen. Det är bra, men det gäller samtidigt att aldrig glömma bort de andra trappstegen poängterar Per Lindberg. Tillsammans med arbetsmiljöprofessorn Eva Vingård i Uppsala har han skrivit en kunskapsöversikt för Arbetsmiljöverket om ”Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer”. Arbetsmiljöarbetet ska inte bara skydda arbetstagaren från skador och sjukdomar, den ska också bidra till att skapa god hälsa. 

 

Viktigt att arbeta förebyggande och skapa friskfaktorer

Detta kan ses som självklarheter, men jag tror det är viktigt att vi påminner oss själva och att det byggs in i det vardagliga arbetet och i våra processer. Som chef och ledare behöver du också förse dina medarbetare med goda verktyg. 

 • Bra ledarskapÄr den absolut viktigaste friskfaktorn.
 • Ge stöd till chefer och ledareIndividuellt eller genom chefsforum, skapa lagom stora grupper.
 • KommunikationVar tydlig och ha en öppen atmosfär med högt till tak, diskutera endast sakfrågor inte personfrågor.
 • KompetensutvecklingGe anställda möjlighet att växa och utvecklas i arbetet.
 • Ansvar och befogenheterSe till att dessa följs åt. Var tydlig med förväntningar och mål.
 • Inflytande över arbetsuppgiften och planeringenDelaktighet bidrar till att jobbet känns stimulerande och meningsfullt.
 • Feedback är viktigtAlla behöver bli sedda i sin roll i organisationen. Positiv feedback kan ges när som helst och var som helst. Viktigt att den är ärlig och uppriktig. Eventuellt negativ feedback bör ske enskilt och planerat.
 • Skaffa kunskap om sjukskrivningar och gör tidiga insatserVar lyhörd för varningssignalerna!
  Läs mer om MedHelps chefsstöd här

Friskfaktorer ur fler perspektiv

”Tid”och ”Balans” är två ord som kan kopplas till diskussionen om friskfaktorer. Tid för att reflektera, utbyta erfarenheter och göra ett bra arbete. Balans i betydelsen mellan kropp/själ, arbete/fritid och krav/resurser.

Man kan också dela upp arbetsplatsen friskfaktorer på tre områden: arbetsuppgiften, arbetsgruppen och organisationen. Tre delar med olika ansvar och fokus.

Arbetsuppgiftens friskfaktorer handlar om att vara delaktiga, ta eget ansvar, med möjlighet till omväxling och utveckling. Känslan att det man gör är meningsfullt och att ens kunskaper blir tillvaratagna.

Arbetsgruppens friskfaktorer startar med rak kommunikation inom gruppen. Viktigt att skapa en teamkänsla med gemensamma mål.

Organisationens friskfaktorer utgår från ledarskapet. Det innebär lyhörda chefer som har förståelse för medarbetarnas arbetssituation, är närvarande i det dagliga arbetet, ger tydliga riktlinjer och rättvis feedback.

 

Ett internationellt långsiktigt arbete

Internationell forskning riktas alltmer uppmärksamheten mot de positiva faktorernas betydelse för produktiviteten och hälsan. Förklaring till utvecklingen - att våra krav och behov förändras, delvis på grund av den ständiga omstruktureringen i samhället.

Världshälsoorganisationen WHO lade grunden för ett internationellt folkhälsoarbete vid en stor världskonferens i Kanada 1986. Mötet utmynnade i ”Ottawadeklarationen” om hälsoarbete. En huvudfråga handlade om att människor är delaktiga och medansvariga för sin egen hälsa och att det gäller att skapa ”förutsättningar för människor att öka sina möjligheter att påverka och förbättra sin hälsa”. Arbetsplatsen är en arena där detta måste skapas.

WHO:s Ottawadeklaration brukar kopplas samman med det salutogena, det vill säga det friskhetsinriktade perspektivet, som kontrast till det sjukdomsinriktade (patogena) perspektivet. Det här är också grunden för dagens uppdelning i ”friskfaktorer” och ”riskfaktorer” i arbetslivet.

Känslan av sammanhang, förkortat KASAM, blev ett nytt nyckelbegrepp i folkhälsoarbetet i Sverige har nu även spridit sig till arbetsmiljöarbetet. KASAM står för mer hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i livet.

 

Utgå från det friska - en urgammal visdom

I en 3000 år gammal kinesisk skrift skrev Kejsaren Huang Di: ”Visa män behandlar inte de som redan är sjuka utan instruerar dem som ännu inte insjuknat. Att administrera mediciner till dem som redan är sjuka eller slå ner revolter som redan startat är jämförbart med att gräva en brunn först när man är törstig eller att smida vapen först när slaget har börjat.”

 

Tycker du, som vi, att detta är ett viktigt ämne. Läs mer i vår guide "Så arbetar chefen systematiskt med upprepad sjukfrånvaro".

 

Ladda ner vår guide