medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Patienter mer trygga med monitorering

 

I Sverige går idag 85% av hälso- och sjukvårdsbudgeten till hantering av kroniska sjukdomar. Vår befolkning blir allt äldre och eftersom äldre människor utvecklar kroniska sjukdomar förväntas trycket på vården öka. För att effektivisera och minska belastningen på vården krävs nya smarta lösningar som underlättar och bidrar till en mer kostnadseffektiv vård i framtiden. Genom att utveckla vården i hemmet kan vården avlastas ekonomiskt och samtidigt kan vi erbjuda en mer personanpassad och behovsstyrd vård som kommer patienterna till nytta.

 

Sjuksköterskor stöttar patienterna på distans

För KOL-patienter har man prövat en ny utvecklad lösning för vård av kroniskt sjuka patienter i hemmet där vårdoperatören har en central roll. De legitimerade sjuksköterskor som monitorerar patienterna har till uppgift att stötta patienten med hjälp av sensorer som mäter vissa hälsoparametrar, frågeformulär och genom videokontakt. Sjuksköterskan har kontakt med patienten dagligen via video och går igenom mätresultat och formulärsvar. Vid en eventuell försämring av hälsoläget kan vårdoperatören koppla in en läkare via video och på så vis kan ordinationen ändras direkt i samförstånd med patienten. Även anhöriga kan kopplas in i samtalet för att öka tryggheten för patienten.

 

Virtuella ronder genomförs där ordinerande läkare tillsammans med legitimerad sjuksköterska går igenom patientens hälsotillstånd innan patienten kontaktas. Precis som det fungerar på kliniken.

 

 Monitorering i hemmet

Fungerande koncept

Mycket positiv feedback har kommit från patienter och vårdpersonal vilket stärker uppfattningen om att detta är rätt väg framåt för att effektivisera vården. Konceptet fungerar väl och kombinationen parametermätning, enkäter och videosamtal mellan sjuksköterska och patient är mycket uppskattad. Kontakten med distanssjuksköterskan innebär både en klinisk och social dimension som skapar trygghet för patienterna och upplevs mycket positiv.

 

Akutbesök och återinläggningar kan undvikas

Genom att patienten monitoreras och kontaktas dagligen kan vårdpersonalen ha en mycket god överblick över patientens hälsoläge och sätta in åtgärder i tid som minskar både akutbesök och risken för återinläggningar på klinik. Det innebär minskade kostnader för bland annat ambulanstransporter och inläggning.

 

Trygg lösning som spar pengar

Vård på distans spar inte bara pengar för vården, det innebär även andra stora besparingar för samhället i minskade kostnader för omsorg och stöd. Anhöriga kan känna sig tryggare och behöver inte ta ledigt från arbetet i samma utsträckning när de vet att den som vårdas monitoreras av medicinsk personal även när de befinner sig i hemmet. Patienter som vårdats genom vård på distans uppger att de känner sig omhändertagna och att det är en vårdform som gör att de känner sig mer trygga och att de blev mer observanta på sina symtom.

 

Individanpassad vård

Vård på distans är användbart för många typer av kroniskt sjuka och/eller multisjuka patienter som befinner sig i hemmet eller på annat vis vårdas utanför institutionerna. Lösningen kan individanpassas utifrån patientens sjukdomsbild och de kan följa sina egna värden från de mätningar som de själva utför vilket ökar kunskapen och förståelsen för sin sjukdom. På så vis kan många bli mer motiverade och engagerade i sin egen vård.

 

Patienternas perspektiv

I den utvärdering som gjorts i slutrapporten av KOL-projektet som genomförts i samarbete med bland annat RISE SICS och Karolinska Institutet anger patienterna som ingick i studien att de i hög grad uppskattat vårdoperatörens roll. Framför allt kände patienterna trygghet i att man blev bemött med stor respekt och lyssnad på. Det fanns inte en enda negativ kommentar om vårdoperatören i undersökningen.

 

Utvärdering av hemmonitoreringskomceptet för KOL-patienter

 

Här är ett axplock av KOL-patienternas kommentarer på hur de uppfattar hemmonitorering:

 

  • Mycket bättre än sjukhus. Det är stor påfrestan i väntan på sjukhus inför transport när man blir mycket sjuk
  • Trygghet genom att få råd direkt när jag behövde
  • Ökad kunskap genom att mäta mig själv och följa mina värden
  • Jag upplever mig omhändertagen
  • Det möjliggör att man undviker att åka in till sjukhus
  • Tidig upptäckt av försämring i samband med virusinfektion. Jag blir bra om jag snabbt får medicin
  • Lugn och ro i hemmet istället för sjukhuset som är stökigt
  • Trygghet genom att någon vårdprofessionell har koll på mig
  • Jag blev tillsagd när jag skulle åka in till akuten, det räddade mitt liv när jag fick feber och inte visste när jag skulle åka in.
  • Ökad kunskap genom att prata med vårdoperatören

Sammanfattning

Vård på distans med monitorering av kroniskt sjuka patienter är en kostnadseffektiv vårdform där vårdopertören har en viktig roll. Patienterna uppskattar den dagliga kontakten med vårdpersonalen som gör att de känner sig mer trygga och mer delaktiga i sin egen vård. Lösningen innebär att vi kan få en mer kostnadseffektiv vård som avlastar den befintliga vården där trycket ökar i och med en åldrande befolkning och en ökande andel kroniskt sjuka.

 

Titta på filmen där KOL-patienten Carina Levander berättar med egna ord hur hon upplever kontakten med MedHelps sjuksköterskor.

Vårdoperatörens sammanfattning av KOL-projektet

 

Läs sammanfattningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 Läs Vårdoperatörens sammanfattning av KOL-projektet.