medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Reformagenda punkt 1 - Hälsokonton behövs!

Om vi lyckas digitalisera vården på ett klokt sätt, och lägga grunden för en ny vård, kan vården bli mer jämlik och patienternas möjligheter att förbättra sin hälsa och bli botade kraftigt förbättras. Dessutom kan köerna kortas och stora kostnadseffektiviseringar göras. En klok digitalisering av vården kan bidra till att lösa svåra problem inom vården på kort sikt och även lägga grunden för en hälso- och sjukvård i världsklass med möjligheter som vi idag har svårt att föreställa oss.

 

I reformagendan "Den nya vården" listar vi som vårdoperatör 10 förslag som lägger grunden för en ny vård. 

1. Nyttja digitala verktyg för att förbättra folkhälsan – hälsokonton behövs!

Det främsta skälet till att sjukvården hela tiden ökar i kostnad är att vi lever allt längre, får en äldre befolkning och kan behandla allt fler sjukdomar. Det är i grunden något positivt, men ska vi klara av att leverera en vård i världsklass till hela befolkningen behöver vi också börja tänka förebyggande på ett intelligent sätt. En ökad andel äldre innebär också att andelen i arbetsför ålder minskar. Det skapar såväl konkurrens om arbetskraften som minskade skatteintäkter. Sverige behöver en agenda för att förbättra folkhälsan genom nya digitala verktyg. Varje medborgare bör ha möjlighet till ett personligt e-hälsokonto där även data från konsumentprodukter som mäter olika hälsodata ska kunna samlas. Det förutsätter en större tydlighet kring ägande av data. Därtill bör möjligheterna utredas att i högre grad använda sig av datainsamling och analysverktyg för att få fördjupad kunskap om folkhälsan.

 

Reformagenda: 10 förslag som lägger grunden för en ny vård

  1. Nyttja digitala verktyg för att förbättra folkhälsan – hälsokonton behövs!

  2. Dra nytta av digitaliseringens besparingsmöjligheter – effektivisera!

  3. Använd digitala möjligheter för att förbättra arbetsmiljön

  4. Stärk det digitala ledarskapet

  5. Låt vårdens komplexitet bli till en fördel

  6. Ge lindrigt sjuka bättre möjligheter till vårdkontakt & vård

  7. Främja jämlik vård med digitala verktyg

  8. Öka mottagligheten för innovation och därmed förmågan att ständigt utveckla arbetssätt

  9. Utveckla patientrådgivningen

  10. Säkerställ bättre möjligheter till egenvård

Ta del av hela innehållet i skriften Den nya vården och låt besluten och förändringarna under 2018 och 2019 bli så kraftfulla att det framöver talas om dessa som avgörande milstolpar. En tid då politiker på bred front i hela Sverige fattade ett stort antal avgörande beslut som tagit oss ända hit.

 

Reformagenda Den nya vården

 

Den nya vården