medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Reformagenda punkt 2 - Dra nytta av digitaliseringens besparingsmöjligheter

Om vi lyckas digitalisera vården på ett klokt sätt, och lägga grunden för en ny vård, kan vården bli mer jämlik och patienternas möjligheter att förbättra sin hälsa och bli botade kraftigt förbättras. Dessutom kan köerna kortas och stora kostnadseffektiviseringar göras. En klok digitalisering av vården kan bidra till att lösa svåra problem inom vården på kort sikt och även lägga grunden för en hälso- och sjukvård i världsklass med möjligheter som vi idag har svårt att föreställa oss.

 

I reformagendan "Den nya vården" listar vi som vårdoperatör 10 förslag som lägger grunden för en ny vård. 

2. Dra nytta av digitaliseringens besparingsmöjligheter – effektivisera!

Kostnaden för den svenska hälso- och sjukvården har ökat med i snitt 4,2 procent per år under de senaste 20 åren. Det mesta tyder på att kostnaderna kommer öka ytterligare om vi inte tänker om, och skapar mer flexibla och dynamiska system med hjälp av digitalisering. I många landsting är framtidsprognoserna dystra, och medborgare känner oro för om de ska kunna få samma, eller bättre, kvalitet på vården i framtiden som idag.

 

Konsultföretaget McKinsey publicerade 2016 en rapport om värdet av digital teknik inom svensk hälso- och sjukvård. Den kom fram till att värdet av digital teknik kan komma att uppgå till 180 miljarder fram till 2025 i form av besparingar inom olika delar av vården. Värdet för samhället i stort av fler friska patienter är sannolikt långt högre. Därför bör digitaliseringen påskyndas parallellt med fortsatta analyser om de samhällsekonomiska effekterna av olika vägval för digitalisering. Särskilda satsningar bör i synnerhet göras för att stärka egenvård och förebyggande insatser för kroniker och multisjuka.

 

Reformagenda: 10 förslag som lägger grunden för en ny vård

  1. Nyttja digitala verktyg för att förbättra folkhälsan – hälsokonton behövs!

  2. Dra nytta av digitaliseringens besparingsmöjligheter – effektivisera!

  3. Använd digitala möjligheter för att förbättra arbetsmiljön

  4. Stärk det digitala ledarskapet

  5. Låt vårdens komplexitet bli till en fördel

  6. Ge lindrigt sjuka bättre möjligheter till vårdkontakt & vård

  7. Främja jämlik vård med digitala verktyg

  8. Öka mottagligheten för innovation och därmed förmågan att ständigt utveckla arbetssätt

  9. Utveckla patientrådgivningen

  10. Säkerställ bättre möjligheter till egenvård

Ta del av hela innehållet i skriften Den nya vården och låt besluten och förändringarna under 2018 och 2019 bli så kraftfulla att det framöver talas om dessa som avgörande milstolpar. En tid då politiker på bred front i hela Sverige fattade ett stort antal avgörande beslut som tagit oss ända hit.

 

Reformagenda Den nya vården

 

Den nya vården