medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Reformagenda punkt 4 - Stärk det digitala ledarskapet

Om vi lyckas digitalisera vården på ett klokt sätt, och lägga grunden för en ny vård, kan vården bli mer jämlik och patienternas möjligheter att förbättra sin hälsa och bli botade kraftigt förbättras. Dessutom kan köerna kortas och stora kostnadseffektiviseringar göras. En klok digitalisering av vården kan bidra till att lösa svåra problem inom vården på kort sikt och även lägga grunden för en hälso- och sjukvård i världsklass med möjligheter som vi idag har svårt att föreställa oss.

 

I reformagendan "Den nya vården" listar vi som vårdoperatör 10 förslag som lägger grunden för en ny vård. 

4. Stärk det digitala ledarskapet

Det är därför hög tid att säkerställa att digitaliseringen blir en kärnuppgift för vården. Politikens och vårdens aktörer, på alla nivåer, behöver förstå att IT och ett digitalt arbetssätt är en fråga för alla oavsett roll i en organisation. Tydliga politiska visioner är viktiga, men vi måste också få med medarbetarna. Det berör i högsta grad hur var och en faktiskt arbetar. Därför måste också verksamhetscheferna bli mer digitala i sina arbetssätt och driva digitaliseringsfrågan strategiskt och sammanhållet. Det förutsätter också i sin tur en mer samordnad och organiserad styrning av digitaliseringsarbetet. I detta ligger också att det måste finnas ledarskap när det gäller de svårigheter som kan komma när det gäller till exempel informations- och datahantering.

 

Därtill bör det finnas en tydlig handlingsplan och överenskomna aktiviteter av nationsövergripande aktörer så det blir tydligt vilka initiativ för att nå målet 2025 som är mest angelägna och viktiga. Stora förändringar måste genomföras stegvis, det gäller för digital transformation såväl som för andra projekt.

 

Digitaliseringen måste drivas som en samlad lednings- och organisationsfråga. Det kräver tydligt och visionärt ledarskap. Men det saknas i mångt och mycket, och det som finns hindras många gånger av gamla problem och utmaningar.

 

Reformagenda: 10 förslag som lägger grunden för en ny vård

  1. Nyttja digitala verktyg för att förbättra folkhälsan – hälsokonton behövs!

  2. Dra nytta av digitaliseringens besparingsmöjligheter – effektivisera!

  3. Använd digitala möjligheter för att förbättra arbetsmiljön

  4. Stärk det digitala ledarskapet

  5. Låt vårdens komplexitet bli till en fördel

  6. Ge lindrigt sjuka bättre möjligheter till vårdkontakt & vård

  7. Främja jämlik vård med digitala verktyg

  8. Öka mottagligheten för innovation och därmed förmågan att ständigt utveckla arbetssätt

  9. Utveckla patientrådgivningen

  10. Säkerställ bättre möjligheter till egenvård

Ta del av hela innehållet i skriften Den nya vården och låt besluten och förändringarna under 2018 och 2019 bli så kraftfulla att det framöver talas om dessa som avgörande milstolpar. En tid då politiker på bred front i hela Sverige fattade ett stort antal avgörande beslut som tagit oss ända hit.

 

Reformagenda Den nya vården

 

Den nya vården