medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Sjukskrivning och psykisk ohälsa - Hur kan vi vända trenden?

Enligt Försäkringskassan står psykisk ohälsa för nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar i Sverige. Dessutom uppges att hälften av de sjukskrivna kvinnorna i landet vid halvårsskiftet 2017 inte var på jobbet på grund av en psykiatrisk diagnos.

 

Enligt Ulrik Lindwall, analytiker på Försäkringskassan, fördubblades antalet sjukskrivningar med anledning av psykiatriska diagnoser mellan 2011 och 2017. Under 2017 har dock en minskning av sjukskrivningarna även för de psykiatriska diagnoserna kunnat ses.

 


Stress, en av orsakerna till psykisk ohälsa

Det finns många orsaker till psykisk ohälsa och alla människor hanterar påfrestningar och upplevelser på olika vis. Enligt arbetsmiljöverket är hög arbetsbelastning och problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen två av de främsta riskerna för arbetsrelaterad ohälsa.

 

Psykisk ohälsa 

Hur kan vi vända trenden?

Som arbetsgivare har man ett ansvar att skapa en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. Det är viktigt att förebygga eller åtgärda förhållanden som ger upphov till arbetsrelaterad stress och få till en fungerande balans mellan krav och resurser. Arbetsgivare kan förebygga arbetsrelaterad stress genom att öka resurserna för att utföra arbetet eller minska kraven på arbetet.

 

För att kunna sätta in rätt åtgärder behöver arbetsgivaren identifiera orsakerna till psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Åtgärda riskerna direkt när det är möjligt eller ta fram en handlingsplan för att ta reda på vilka risker som finns. Vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara klart?

 

Genom att systematiskt arbeta med förebyggande åtgärder för att minska den arbetsrelaterade stressen kan vi vända trenden med sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

 

Här är några punkter som Arbetsmiljöverket presenterar på sin hemsida som exempel för att minska arbetsrelaterad stress:

 

  • Tydligare arbetsuppgifter och roller
  • Minskad arbetsmängd
  • Hjälp med att prioritera arbetet
  • Ökad bemanning
  • Effektivare arbetsmetoder
  • Tid för återhämtning och reflektion
  • Utbildningsinsatser
  • Förbättrade möjligheter till samarbete

 

Ta reda på varför medarbetarna blir sjukskrivna

Om du som arbetsgivare har medarbetare som är sjukskrivna på grund av psykiskt ohälsa, försök att ta reda på orsakerna till varför de är sjuka och åtgärda dessa orsaker på arbetsplatsen. Stötta både chefer och medarbetare så att de kan hitta nya smartare lösningar för hur de kan arbeta mer effektivt utan att människor blir sjuka på arbetet.

 

Läs också vårt blogginlägg om chefers skyldighet att efterleva regler för sjukskrivning.

 

Läs mer i vårt whitepaper - Därför är upprepad sjukfrånvaro ett område som chefen måste ta itu med.

 

Ladda ner vårt whitepaper