medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Skapa en frisk och motiverad organisation

Ett bra sätt att skapa en frisk och motiverad organisation är att jobba med friskfaktorerna.

Kortfattat kan friskfaktorer i arbetet beskrivas som: "Hur väl man organiserar och leder verksamheten samt hur bra människor kommunicerar med varandra.” 

 

Har du det som som behövs för att skapa eller behålla en frisk och motiverad personal?

Prevent (Arbetsmiljö i samverka med Svenskt Näringsliv, LO & PTK) har tagit fram en checklista med diskussionsfrågor som jag tror kan vara ett bra verktyg. 

 

En checklista för företagsledningen och dig som HR-chef

 • Finns det mål som syftar till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa?

 • Finns det en värdegrund och viktiga värderingar att lyfta fram som kan öka känslan av stolthet för arbetsplatsen? 

 • Har de anställda varit delaktiga i att utveckla arbetsplatsens värdegrund och värderingar?

 • Finns tydliga rutiner och policys som skapar trygghet för de anställda?

 • Ges tydlig och relevant information om vad som händer på arbetsplatsen?

 • Om förutsättningarna ändras, ges till exempel utbildning och den utveckling som behövs för att man ska klara sina arbetsuppgifter?

 • Om förutsättningarna ändras, är det tydligt vad som förväntas, vad som ska uppnås och på vilket sätt samt under vilken tidsram?

 • Hur uppmärksammar och ser de anställda varandra i vardagen?

 • Finns det forum för att prata om hur man upplever arbetssituationen i vardagen?

 • Satsar ni på aktiviteter som främjar en god stämning på arbetsplatsen?

 • Firas eller uppmärksammas framgångar på arbetsplatsen?

 • Har män och kvinnor lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter på arbetsplatsen?

 • Bedrivs ett målinriktat jämställdhetsarbete på arbetsplatsen?

 • Är arbetsutrustningen anpassad till kvinnors och mäns olika förutsättningar?

Ladda ned Rehabplanen om du vill veta mer om ditt ansvar som arbetsgivare. 

 Ladda ner vår infografik