medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Vad kostar sjukfrånvaron?

Vad kostar sjukvfrånvaron

Du som arbetsgivare kan sänka sjukfrånvarokostnader genom att arbeta aktivt med organisationens sjukfrånvaro. Agera snabbt på tidiga signaler för att förebygga sjukskrivning och behov av rehabilitering. Hög frisknärvaro gynnar både individen och organisationen.

 

Vad kostar sjukfrånvaron på din arbetsplats?

Kostnaden för sjukfrånvaron är oftast högre än själva sjuklönen. För att räkna ut den totala kostnaden behöver flera parametrar tas med. Enklast är att räkna den direkta kostnaden för sjuklön vilket oftast räcker som underlag. Den totala kostnaden är ofta mångdubbelt sjuklönen eftersom man då räknar med kostnader som tillkommer för till exempel ersättare, overheadkostnader, produktionsbortfall med mera.

 

På Försäkringskassans hemsida kan du beräkna kostnaderna för sjuklön och sjukpenning. Kostnader för produktionsbortfall är inte medräknat i kalkylen. Till Försäkringskassans kalkyl.

 

Vad kan du göra för att förebygga sjukskrivningar?

Genom att agera på tidiga signaler kan du som arbetsgivare minska kostnaden för sjukfrånvaron och risken för långtidssjukskrivningar. Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro. Du som arbetsgivare behöver aktivt främja friskfaktorer och förebygga risker. Det kan handla om att ha en tydlig organisation, tydliga arbetsuppgifter, väl definierat ansvar, tydliga befogenheter och möjlighet till att påverka. Det är också viktigt att du som chef är ute i verksamheten och lyssnar för att tidigt fånga upp signaler som kan leda till arbetsrelaterad ohälsa.

 

Exempel på friskfaktorer är:

  • Tydlig organisation
  • Tydliga arbetsuppgifter
  • Återkoppling
  • Socialt stöd
  • Variation
  • Påverkansmöjligheter
  • Lön
  • Friskvård
  • God fysisk miljö
  • Fungerande utrustning

Vad har du som arbetsgivare för ansvar?

Som arbetsgivare har du ett ansvar gentemot dina medarbetare om de blir sjuka. En del av ansvaret är att arbetsgivaren ska erbjuda den sjuka medarbetaren rehabiliteringsåtgärder och anpassningsåtgärder som finns för att medarbetaren ska kunna återgå i arbete. 

 

I Rehabplanen ger vi exempel på faktorer för en lyckad rehabilitering samt en tydlig överblick över vad du som arbetsgivare behöver tänka på när en medarbetare blir sjuk, från dag ett till och med dag 180.

 

Ladda ner vår infografik

 


Vill du veta mer om hur ni kan få en tydlig överblick över sjukfrånvaron på er arbetsplats och verktyg som gör det enklare både för chefer och medarbetare när någon blir sjuk?

 

Boka ett möte med oss så berättar vi mer om hur det fungerar.

 

Boka ett möte med oss