← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Direktupphandling – enklare och snabbare för alla

Direktupphandling – enklare och snabbare för alla

Scrolla ner ↓

Direktupphandling är en enklare och friare typ av upphandling som kan användas i vissa lägen. Det underlättar för den som ska upphandla en vara eller tjänst och för den som vill lämna anbud. Här beskriver vi vad direktupphandling innebär och ger några goda råd till dig som planerar en upphandling.

Vad är direktupphandling?

Direktupphandling är en typ av upphandling där lagregler i princip saknas, vilket innebär mer frihet i upphandlingen jämfört med andra typer av upphandlingar. Det finns till exempel inga krav på annonsering, konkurrensutsättning, tidsfrister och liknande. Direktupphandling kan bara göras i vissa situationer, där det vanligaste är om värdet på upphandlingen understiger den så kallade direktupphandlingsgränsen.

Vid en direktupphandling finns inget krav på anbud i en specifik form. Det innebär att den som upphandlar får köpa en vara eller tjänst via ett muntligt anbud från en leverantör utan att annonsera upphandlingen. Det finns dock inget som hindrar myndigheten från att annonsera upphandlingen och be om skriftliga anbud vid en direktupphandling.

När kan direktupphandling användas

Direktupphandling kan bara göras i särskilt angivna situationer i de olika upphandlingslagarna. Direktupphandling kan ske:

 1. Under vissa belopp
 2. Till följd av olämpliga anbudsansökningar eller anbud
 3. Till följd av ogiltiga eller oacceptabla anbud
 4. Vid synnerliga skäl till exempel tidsnöd/brådska och i vissa andra fall
 5. För att tillgodose ett angeläget behov i samband med överprövning

I LOU, Lagen om offentlig upphandling, finns noga beskrivet i vilka situationer en direktupphandling är tillåtet.

Regler vid direktupphandling

En direktupphandling kännetecknas av att det i princip saknas regler i LOU om hur den ska genomföras. LOU ställer däremot ett par krav på den som genomför en direktupphandling.

 1. Den upphandlande myndigheten måste dokumentera anledningen till direktupphandlingen och övrig information som kan ha betydelse för direktupphandlingen. Krav på dokumentation gäller dock bara när värdet av upphandlingen överstiger 100 000 kronor.
 2. Den upphandlande myndigheten ska ta fram riktlinjer för direktupphandling, som beskriver när en sådan upphandling får göras, av vem, hur konkurrensutsättning och dialog med leverantörer ska ske.
 3. Den upphandlande myndigheten måste följa upphandlingsprinciperna vid en direktupphandling. Mer om detta nedan.

Upphandlingsprinciper vid direktupphandling

De fem upphandlingsprinciperna enligt LOU gäller även vid direktupphandling. Det betyder att den upphandlande myndigheten ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt och genomföra upphandlingen på ett öppet sätt. Upphandlingen ska också följa principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

Beloppsgränser: Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser

Vid nästan all offentlig upphandling ska den upphandlande organisationen förhålla sig till två olika värden: direktupphandlingsgränsen och tröskelvärdet.

Direktupphandlingsgräns är det värde som en upphandling högst får uppgå till för att det ska vara tillåtet att använda direktupphandling. Huvudregeln är att beloppsgränsen är 700 000 kronor.

Tröskelvärdet är den beloppsgräns som avgör vilka upphandlingsregler en upphandling ska följa; de direktivstyrda förfarandena över tröskelvärdena eller de nationella förfarandena under tröskelvärdena. Europeiska kommissionen beslutar om tröskelvärdena.

En upphandlande myndighet eller enhet måste därför beräkna det totala värdet av varje upphandling för att kunna avgöra vilka regler som ska tillämpas.

Det är viktigt att beräkningen av värdet av en upphandling blir korrekt så att upphandlingen genomförs enligt rätt upphandlingsförfarande. Annars kan upphandlingen behöva göras om.

Tre viktiga punkter om direktupphandling 

 1. Direktupphandling är ett upphandlingsförfarande som skapar mer frihet i utformningen av upphandlingen.
 2. Vid direktupphandling finns inga krav på konkurrensutsättning genom annonsering och det saknas krav på hur anbud ska lämnas. Däremot måste upphandlingsprinciperna följas, direktupphandlingar över 100 000 kronor måste dokumenteras och riktlinjer ska tas fram.
 3. Direktupphandling får bara ske i särskilda situationer; när värdet av upphandlingen understiger direktupphandlingsgränsen (700 000 kronor som huvudregel), när det finns grund för direktupphandling i lagen, i samband med vissa fall av överprövningar och vid synnerliga skäl.

MedHelp hjälper flera kommuner med att jobba systematiskt med hälsa och sänka sjukfrånvaron. En av våra nöjda kunder är Lycksele Kommun som har haft MedHelps hälsoplattform för frånvarohantering, sjuk- och friskanmälan, och rehabstöd sedan 2011. Kommunen har med hjälp av MedHelp arbetat konstruktivt med både kort och lång sjukfrånvaro, lyckats sänka sjukfrånvaron och säkerställt ordning och reda i den lagstadgade dokumentationen vid sjukfrånvaro.

Med de nya upphandlingsreglerna är det ännu lättare att köpa in system som MedHelp Cares Hälsoplattform för att snabbt komma igång med att jobba systematiskt och sänka sjukfrånvaron hon sina medarbetare. Boka ett möte med oss så berättar vi mer!

 

Senast uppdaterad: 2023-10-13

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?