StartHälsoplattform med AIFrånvarohanteringAnställd med hög sjukfrånvaro

Anställd med hög sjukfrånvaro

anställd med hög sjukfrånvaro

Som arbetsgivare är det viktigt att ha god översikt över sjukfrånvaro, skador och ohälsa på arbetsplatsen. Här kan du läsa om vilket ansvar arbetsgivaren har, vad man kan göra för att förhindra sjukskrivningar och vilken hjälp det går att få som arbetsgivare.

Vad räknas som hög sjukfrånvaro hos en anställd?

Det finns ingen lagstadgad gräns för vad som anses vara hög sjukfrånvaro, utan här är det viktigt att som arbetsgivare vara noga med att själva fånga upp medarbetare som frekvent är frånvarande och reda ut orsaken till detta.

Försäkringskassan har ett särskilt högriskskydd som arbetstagaren kan ansöka om, då hen på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning är eller förväntas vara sjuk ofta. Den gräns som Försäkringskassan satt för detta är 10 sjuktillfällen under 12 månader, eller frånvaro fler än 28 dagar i följd.

Om medarbetaren ansökt och fått rätt till ett sådant högriskskydd kan arbetsgivaren i sin tur ansöka om ersättning för hela sjuklönekostnaden från Försäkringskassan.

Hur hanterar man som arbetsgivare en anställd med hög sjukfrånvaro?

Arbetsgivare kan ansöka om ett särskilt bidrag för att förebygga sjukskrivningar och underlätta återgång till arbete för sjukskrivna medarbetare. Detta bidrag kallas arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och täcker hälften av kostnaderna när man kopplar in extern hjälp, exempelvis företagshälsovården.

Som arbetsgivare bär man alltid ansvaret över arbetsmiljön och arbetsklimatet inom organisationen. Men genom samarbete med Företagshälsovården, eller annan likvärdig resurs, så kan arbetsgivaren addera nödvändig kompetens när denna inte finns internt för att förhindra och förebygga sjukskrivningar. Företagshälsovården kan hjälpa arbetsgivaren med att:

  • Minimera risker i arbetsmiljön
  • Skapa rutiner för att identifiera och fånga upp tidiga tecken på sjukdom
  • Åtgärder som arbetsanpassning och rehabilitering
  • Rutiner för löpande kommunikation med sjukskrivna medarbetare

En nyckel för att kunna sätta in rehabiliteringsåtgärder i tidiga skeden är att också ha en systematiserad organisatorisk funktion för sjukhantering. Detta kan vara ett system, som exempelvis MedHelps Frånvarohantering, som underlättar medarbetare att sjuk- och friskanmäla sig. Det underlättar även administrationen för arbetsgivaren och ger en tydlig bild av sjukfrånvaron inom organisationen och hur den kan förebyggas.

Systematiskt arbetsmiljöarbete  Svårt att motivera cheferna att ta arbetsmiljön på allvar? Följ vår steg för  steg-guide och led med exempel. Ladda ner guide

Regler och bestämmelser för en anställd med hög sjukfrånvaro

Det finns inga regler eller bestämmelser om hur mycket en anställd får vara sjuk. Arbetsgivare kan däremot ta till vissa åtgärder vid misstänkt fusk, exempelvis att kräva ett förstadagsintyg från medarbetaren som styrker frånvaron om det finns skäl att misstänka sådant.

Uppsägning pga. hög sjukfrånvaro

Det är möjligt att säga upp anställda på grund av personliga skäl, exempelvis sjukdom eller hög frånvaro. Då ska det vara konstaterat att medarbetaren inte längre kan utföra något arbete av betydelse inom ramarna för dennes anställning. Arbetsgivaren måste också ha fullgjort hela sitt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar och man ska ha utvärderat möjligheten att genom omplacering hitta ett annat arbete för medarbetaren inom organisationen.

 

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?