Frånvaro mer än 6 gånger

frånvaro mer än 6 gånger

Upprepad korttidsfrånvaro är en risk för längre sjukfrånvaro och det finns därför skäl för en arbetsgivare att agera om en medarbetare är sjuk vid upprepade tillfällen. Tidigare fanns en lagstadgad gräns för när arbetsgivaren var skyldig att genomföra en rehabiliteringsutredning tillsammans med medarbetaren. Denna är idag upphävd och gäller inte längre, men det är ändå vanligt att arbetsgivare på eget initiativ gör en sådan utredning. Här kan du läsa om varför denna tidsgräns fortfarande används bland vissa arbetsgivare, och vilket ansvar arbetsgivaren har idag.

Vad gäller vid frånvaro mer än 6 gånger?

Arbetsgivare använder olika gränser för att avgöra när rehabiliteringsåtgärder ska sättas in. En vanlig gräns är när en anställd har varit frånvarande från arbetet mer än 6 gånger under en 12-månadersperiod. Denna praxis härstammar från den tidigare lagen om allmän försäkring, där detta var gränsen för då en rehabiliteringsutredning skulle genomföras på arbetsgivarens initiativ. Lagen om allmän försäkring är upphävd sedan 2011 och har ersatts med socialförsäkringsbalken, som idag tillsammans med arbetsmiljölagen reglerar arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering och sjukfrånvaro.

Idag har arbetsgivaren ett övergripande ansvar över organisationens arbetsmiljö och arbetsklimat, för att se till att medarbetarna håller sig friska och inte drabbas av skador eller olyckor. Arbetsgivaren har också ansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering. Dessutom ska arbetsgivaren ha tydligt definierade och systematiserade rehabiliteringsprocesser när anställda blir sjuka. MedHelps Rehabstöd är ett verktyg som underlättar det arbetet, genom att automatisera och systematisera sjukfrånvarosystemet så att ingenting faller mellan stolarna.

Hur hanteras sjukfrånvaro på mer än 6 gånger?

Det är alltid en god idé att vara lyhörd och bevaka antalet gånger anställda är frånvarande över tid. En anställd med hög sjukfrånvaro kan vara ett tecken på att någonting inte står rätt till. De bästa insatserna man kan göra för att minska sjukskrivningar är att sätta in åtgärderna så tidigt som det möjligt. Det är värt att föra dialog med sina medarbetare löpande, och man väljer själv vilken gräns som används som indikator för detta. Sex sjuktillfällen under en 12-månadersperiod är en vanligt förekommande praxis, men är inte ett krav. Genom MedHelps Frånvarohantering får man koll på sjukfrånvaron och kan lättare identifiera tecken på ohälsa.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?