Upprepad sjukfrånvaro regler

upprepad sjukfrånvaro regler

Att tidigt upptäcka att en medarbetare inte mår bra kan göra att man lyckas förhindra en längre sjukskrivning. En tydlig signal som ej ska ignoreras är upprepad sjukfrånvaro. Här kan du läsa om vad man ska göra när det inträffar.

Hur hanterar man som arbetsgivare upprepad sjukfrånvaro?

Upprepad sjukfrånvaro ska tas på högsta allvar och kan vara en signal på att någonting inte står rätt till med individen. När en medarbetare varit borta från arbetet så mycket att det klassas som upprepad sjukfrånvaro så har arbetsgivaren en skyldighet att utreda om eventuell sjukdom nedsätter arbetsförmågan samt om det finns ett eventuellt behov att genomföra åtgärder inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Det ska i så fall göras för att minska frånvaro eller undvika en längre sjukskrivning.

Arbetsgivare kan ansöka om bidrag för arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder, som exempelvis konsultationer eller hälsoutredningar av medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro.

Regler och bestämmelser vid upprepad sjukfrånvaro

Arbetsgivaren ska enligt lag ha en organiserad och systematisk arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet, samt kunna anpassa arbetsförhållandena till enskilda arbetstagares förutsättningar.

Arbetsgivaren ansvarar för medarbetarnas arbetsmiljö och ska proaktivt se till att arbetsanpassning görs vid behov samt att arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder påbörjas i tid. När en medarbetare har upprepad sjukfrånvaro ska rehabsamtal hållas på arbetsgivarens initiativ. Under ett sådant samtal är medarbetaren skyldig att lämna information om sin sjukfrånvaro.

Det är även arbetsgivaren som ansvarar för rehabarbetet och ska säkerställa att den som utför rehabiliteringen av medarbetaren har tillräckliga befogenheter och resurser samt nödvändig kompetens.

Vill du veta mer om hur MedHelps plattform kan hjälpa dig få kontroll på sjukfrånvaron i organisationen?

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?