Arbeta systematiskt och förebyggande med företagshälsan

Med vår hälsoplattform med AI får ni kontroll på sjukfrånvaron och kan spara pengar. Vår AI identifierar tidiga signaler på ohälsa och hjälper er att arbeta förebyggande och systematiskt med hälsan hos era medarbetare.
Med vår hälsoplattform med AI får ni kontroll på sjukfrånvaron och kan spara pengar. Vår AI identifierar tidiga signaler på ohälsa och hjälper chefer och HR att arbeta förebyggande med hälsan i hela företaget.

Detta är MedHelp Care

Vår hälsoplattform ger er en smidig, säker och databaserad hantering av sjukfrånvaro- och rehabiliteringsfrågor och signalerar med hjälp av AI när tidiga signaler på ohälsa uppvisats. Detta gör att företag kan jobba förebyggande med ohälsan och sänka både kort- och långtidssjukfrånvaro.

Detta är några av fördelarna du får genom att använda MedHelp:

 • Kontroll på sjukfrånvaro genom systematisk frånvarohantering
 • Sänkt korttidssjukfrånvaro med hjälp av systematik och sjukvårdsrådgivning
 • Prediktioner med AI och rekommendationer om hälsofrämjande insatser
 • Möjlighet att undvika långtidssjukfrånvaro genom ett förebyggande arbetssätt
 • Stöd genom hela rehabiliteringsprocessen utifrån Försäkringskassans riktlinjer
 • Ökat välmående hos medarbetare och sänkta kostnader

Så funkar MedHelps hälsoplattform med AI


1. Hantera

Processtöd för hantering av sjukfrånvaro gör det enkelt att arbeta enhetligt och systematiskt i hela organisationen. Från sjuk & friskanmälan, uppladdning av läkarintyg till mallar & dokumentation av rehab.


2. Identifiera

Med er hälsodata och vår AI identifierar vår plattform tidiga signaler på ohälsa hos medarbetare & rekommenderar hälsoinsatser för att hjälpa chefer att jobba förebyggande med ohälsa.


3. Agera & dokumentera

Det lönar sig att göra preventiva hälsoinsatser och tidig strukturerad rehab då sambandet med låg sjukfrånvaro är tydligt. Ett effektivt processtöd för chefer får det att hända.


4. Följ upp & rapportera

Följ dina ärenden enkelt & få tydlig statistik över utvecklingen av hälsan på individnivå, avdelningsnivå & i hela organisationen. HR kan enkelt följa hur chefer och avdelningar arbetar med preventiva insatser och gå in och stötta vid behov.

Våra produkter

 • Frånvarohantering

  Frånvarohantering

  Frånvarohantering är vår tjänst för sjuk- och friskanmälan och bidrar till att sänka sjukfrånvaron, få överblick över frånvaroläget och minska administrationen för HR och cheferna när medarbetare är sjuka eller vid rehabilitering.Läs mer Frånvarohantering

 • Sjukvårdsrådgivning

  Sjukvårdsrådgivning

  Som en del av fråvarohanteringen ingår sjukvårdsrådgivning från MedHelps erfarna sjuksköterskor för att medarbetaren ska kunna återgå till arbetet så snabbt som möjligt och få stöd vid vab.Läs mer Sjukvårdsrådgivning

 • Identifiera tidiga signaler med AI

  Identifiera tidiga signaler med AI

  Vårt AI hjälper arbetsgivare att i ett tidigt skede identifiera tidiga signaler på ohälsa, vilket underlättar för chefer att arbeta preventivt med medarbetarnas hälsa. Chefer får automatiska notifikationer och rekommendationer när det är dags att starta ett hälsofrämjande ärende, och HR får översikt på det förebyggande hälsoarbetet.Läs mer Identifiera tidiga signaler med AI

 • Rehabstöd

  Rehabstöd

  Vårt rehabstöd hjälper dig som arbetsgivare att fullfölja ditt rehabiliteringsansvar och underlättar det hälsofrämjande arbetet. När en medarbetare uppvisar tidiga signaler på ohälsa eller blir sjuk skickas notis i realtid om vilka insatser som behöver göras. All dokumentation sparas på ett GDPR säkert sätt.Läs mer Rehabstöd

 • Sjukfrånvarostatistik

  Sjukfrånvarostatistik

  Vi ger er insikter utifrån er egen statistik och verktyg som möjliggör analys, jämförelser och datadrivna underlag för att fånga upp risker, minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron i organisationen.Läs mer Sjukfrånvarostatistik

Boka demo

Koll på hälsoläget hjälper er arbeta preventivt

Ofta är det svårt att få överblick på medarbetarnas och företagets hälsostatus. Vår hälsoplattform ger er koll i realtid, och samlar data och insikter som gör det möjligt att arbeta systematiskt, säkert och förebyggande med hälsa på företaget

Värde för HR

Värde för chefer

 • Automatisk identifiering av tidiga signaler
 • Stöd i det preventiva hälsoarbetet
 • Enkel administration, tidsbesparande
 • Stöd i rehabiliteringsansvar
 • Säker dokumentation

Värde för medarbetare

Det lönar sig att ha koll på sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro är dyrt och komplext. MedHelps hälsoplattform med AI hjälper er att upptäcka risker för ohälsa, hantera dem i tid och på så sätt begränsa sjukfrånvaron. Samtidigt gör våra tjänster det enklare att stötta sjuka medarbetare så att de snabbare kan komma tillbaka till jobbet. Plattformen möjliggör ett datadrivet arbete med sjukfrånvaro.

En långtidssjukskrivning kan kosta hundratusentals kronor i produktionsbortfall, vikarier, ersättningsrekrytering och rehabilitering. Men med rätt arbetssätt kan sjukfrånvaron och kostnaderna minska.

Hur mycket sparar ditt företag på sänkt sjukfrånvaro?

Nedan kan ni se hur mycket er sjukfrånvaro kostar och hur mycket ni kan spara genom att sänka er sjukfrånvaro med bara 1 procent.

Årlig kostnad för långtidssjukfrånvaro:
kr
Korttidsjukfrånvaro sjuklönekostnader:
kr
Produktionsbortfall pga korttidssjukfrånvaro:
kr
Kostnad adminstrativ chefstid:
kr
Besparing per år om sjukfrånvaron
minskar med 1%-enhet:
kr

Produktionsföretaget Axess Logistics i Malmö halverade sina sjuktal det första året de använde MedHelps hälsoplattform. 

Smidig hantering av sjukfrånvaro sparar tid och pengar

Vår plattform för digital företagshälsa effektiviserar hanteringen av sjukfrånvaron. Den gör det enkelt för anställda att sjuk- och friskanmäla sig och enkelt för chefer att stötta den som är sjuk. 

Ni får full översikt på sjukfrånvaron och kan ni fånga upp risker, se avvikelser och förbättringar. Det hjälper er att undvika sjukskrivningar och snabbare få långtidssjukskrivna tillbaka till arbetet.

MedHelps plattform för digital företagshälsa ger dig:

 • Enhetlig och GDPR-säker hantering av sjukanmälningar
 • Sjukvårdsrådgivning vid sjukdom och vab
 • Statistik för jämförelser och datadrivet hälsoarbete
 • Tydlig hantering av hälsorisker och rehabilitering
 • Effektiv onboarding och support
 • Möjligt att integrera med HR- och lönesystem

 

Vi har några av Sveriges största företag som kunder och paketerar våra tjänster utifrån era behov. Kontakta oss gärna för genomgång av plattformen, våra tjänster och för offert.

För friskare medarbetare och välmående företag

Med digital företagshälsa från medHelp får ni koll på sjukfrånvaron och kan spara pengar. Oavsett om du är vd, chef eller har en HR-funktion får du en smidig lösning för frånvarohantering, stöd i rehabilitering och en samlad plats för statistik och nödvändig dokumentation.

Våra tjänster

Fördelar för organisationen

 • Smidigt och överskådligt
 • Faktabaserat med mätbara effekter
 • Tryggt och säkert enligt enligt GDPR och arbetsmiljölagstiftning
 • All information följer individen – enkelt vid omorganisation eller chefsbyte

Fördelar för HR

 • Enhetliga och automatiserade processer förenklar
 • Fakta som underlag i proaktivt hälsoarbete
 • Snabb implementation

Fördelar för chefer

 • Koll på frånvaroorsaker underlättar förebyggande arbete
 • Underlag för dialog med medarbetare
 • Stöd i rehabiliteringsansvar

Fördelar för medarbetaren

 • Enkel sjuk- och friskanmälan
 • Professionell rådgivning vid sjukdom och vård av sjukt barn
 • Minskad sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö

Hur mycket kan ditt företag tjäna på att sänka sjukfrånvaron?

Gör så här:
Lägg in er data vid markörerna i modellen för att se hur mycket er sjukfrånvaro kostar och hur mycket ni kan spara genom att sänka er sjukfrånvaro med bara 1 procent.

Gör så här:
Lägg in er data vid markörerna i modellen för att se hur mycket er sjukfrånvaro kostar och hur mycket ni kan spara genom att sänka er sjukfrånvaro med bara 1 procent.

Företagets kostnad för sjukfrånvaro


Arbetsgivarens kostnad för sjuklön

- kr

Arbetsgivarens totala kostnad

- kr

+ kostnad för ersättare: - kr

Besparing om sjukfrånvaron minskar med 1%-enhet

- kr

Det lönar sig att ha koll på sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro är dyrt och komplext. MedHelps plattform för digital företagshälsa hjälper er att upptäcka risker för ohälsa, hantera dem i tid och på så sätt begränsa sjukfrånvaron. Samtidigt gör våra tjänster det enklare att stötta sjuka medarbetare så att de snabbare kan komma tillbaka till jobbet. Plattformen möjliggör ett datadrivet arbete med sjukfrånvaro.

En långtidssjukskrivning kan kosta hundratusentals kronor i produktionsbortfall, vikarier, ersättningsrekrytering och rehabilitering. Men med rätt arbetssätt kan sjukfrånvaron och kostnaderna minska.

För ett företag med 50 anställda med en genomsnittlig månadslön på 30 000 kr och en sjukfrånvaro på 6 % är sjukfrånvarokostnaden 1 300 000 kr/år. Genom att minska sjukfrånvaron med 1 %-enhet sparar företaget 198 000 kr/år.

Produktionsföretaget Axess Logistics i Malmö har under det första året med tjänsten för frånvarohantering halverat sina sjuktal. Ordning och reda i dokumentationen bidrog också till att de klarade inspektion från Arbetsmiljöverket utan anmärkning.

Hälsodata visar vägen
till en hållbar affär

Vi har gjort en undersökning bland 300 HR-ansvariga och 300 chefer som visar på bristande kunskap om hur stor sjukfrånvaron i den egna organisationen är, vad sjukfrånvaron beror på och hur mycket sjukskrivna medarbetare kostar företaget.


Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?