MedHelps integritetspolicy

MedHelps vision för att värna din integritet

MedHelps vision är att ingen ska lida integritetsmässig skada på grund av vår hantering av dennes personuppgifter. Vi ska, på ett professionellt och engagerat sätt, alltid värna individens rätt till integritet och skydd av sina personuppgifter. Vi gör detta med tekniska, organisatoriska och administrativt kvalitetssäkrade processer och system. Genom regelbunden granskning och systematisk vidareutveckling säkerställer vi en hög kvalitet.

Personuppgiftsansvar

MedHelp är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i system som MedHelp äger och kontrollerar, eller system där MedHelp har ingått avtal med tjänsteleverantörer där MedHelp kontrollerar personuppgifter. Det inbegriper bl.a. bolagets publika webbsida https://www.medhelp.se som är MedHelps officiella kommunikationskanal med omvärlden. Information om hur du kontaktar MedHelp finns här.

Offentlighetsprincipen

MedHelp är ett privat aktiebolag och det innebär att meddelanden som skickas till oss inte kan bli allmänna handlingar eller lyda under offentlighetsprincipen.

Visuell beskrivning av dataskyddsförordningens förhållanden

Vi vill försöka göra det enklare för dig att förstå hur vi hanterar dina uppgifter. Därför har vi tagit fram en bild som beskriver våra olika positioner i förhållande till dataskyddsförordningen.

Administrativa personuppgifter

I det fall din arbetsgivare har ingått avtal med MedHelp, där vi som avtalspart ska kunna registrera och administrera din arbetsfrånvaro och arbetsnärvaro (så att du bland annat kan få korrekt ekonomisk ersättning) så har din arbetsgivare försett MedHelp med dina (administrativa) personuppgifter. MedHelp har för detta ändamål upprättat ett biträdesavtal med din arbetsgivare, som reglerar villkoren för behandlingen av personuppgifterna.

MedHelps avtalskunder (din arbetsgivare) har i avtal med oss därför uppgivit dina personuppgifter (exempelvis namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress) vilket krävs för att kunna nyttja vår tjänst. Vi har valt att kategorisera sådana personuppgifter nämnda ovan som ”administrativa personuppgifter”. Vid sjukanmälan registrerar vi utöver ovan nämnda personuppgifter vad du själv anger som kontaktorsak (se nedan beskrivning av ”Journaldata”) efter ditt samtycke.

Har du som ”den registrerade” några funderingar eller invändningar kring denna administrativa behandling ber vi dig i första hand att du vänder dig till din arbetsgivare (den personuppgiftsansvariga) för att få svar på dina frågor.

Journaldata

MedHelp tillhandahåller även tjänsten sjukvårdsrådgivning till sina avtalskunder, vilket också inbegriper offentliga landsting, samt i slutändan individer tillhörande dessa landsting. Det innebär att MedHelp har ett eget journalsystem, där MedHelp är personuppgiftsansvarig, med stöd av patientdatalagen (en separat lagstiftning) där hälsouppgifter registreras och behandlas. Vi har valt att kategorisera sådana personuppgifter som ”Journaldata”. Vilket även kallas känsliga personuppgifter under dataskyddsförordningen.

MedHelp registrerar dessa uppgifter p.g.a. journalföringsplikt (separat lagstiftning 3§ Patientdatalagen). Du som är den registrerade ger själv ditt aktiva och informerade samtycke till denna typ av personuppgiftsbehandling när du tar telefonkontakt med MedHelp för att nyttja vår rådgivningstjänst. Vi utför alltså denna registerbehandling med bland annat följande lagliga grunder: informerat samtycke, avtal, patientdatalagen, i syfte att kunna utföra och ge adekvat rådgivning, samt även internt kontrollera kvalitet och säkerhet kring rådgivningen. MedHelp lämnar aldrig ut dina känsliga personuppgifter till obehörig tredje part.

Personal

Personuppgifter gällande uppdragstagare (anställda, konsulter etc) vid MedHelp behandlas i enlighet med denna policy, samt tillhörande separata interna instruktioner. Är du arbetssökande och skickar in ditt CV till MedHelp, innehåller det administrativa personuppgifter. Du kan närsomhelst återkalla dessa. Oavsett begäran om återkallelse eller inte raderar vi dessa personuppgifter när vi inte längre har behov av dem.

Marknadsföring

Den här delen av policyn innehåller information om hur vi hanterar personuppgifter online och offline för marknadsföringssyfte. Alltså information som på egen hand eller tillsammans med annan information kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera en specifik person, eller för att identifiera en individ.

Vi för kundregister (som behövs för bl.a. administrativa bokföringsskäl, separat lagstiftning) men har även ett berättigat intresse av marknadsföring av våra tjänster till möjliga och framtida kunder.

När samlar vi in information?

Vi samlar in informationen när du fyller i ett formulär, använder livechatten eller ger ifrån dig annan information på vår sajt.

Varför behöver vi din information?

På vår webbsida frågar vi i förekommande fall efter intresserades e-postadress och i vissa fall annan relevant information. Det kan handla om nedladdning av särskilt framtaget material där vi vill följa upp och fylla på med annan relevant information i syfte att öka intresse och kunskap för besökaren om våra tjänster och möjligheter att hjälpa till. Det kan också innebära att den intresserade själv begär att få bli mottagare av epost-utskick såsom nyhetsbrev och prenumeration på vår blogg med bl.a. information kring våra tjänster som vi erbjuder.

Informationen som du ger ifrån dig hjälper oss på två sätt:

  • Vi kan personifiera din upplevelse och leverera den typ av innehåll och tjänster som du är mest intresserad av.
  • Vi kan förbättra vår hemsida så att den kan vara till större nytta för dig.

 

Vilket syfte har vi för att samla in t.ex. din e-postadress?

Vi behöver din e-postadress för att:

  • Skicka relevant information som vi tror kan vara av intresse för dig, svara på dina förfrågningar och/eller andra frågeställningar eller spörsmål.
  • Lägga till den till vår utskickslista för att underhålla relationen med våra befintliga kunder och samarbetspartners samt även tidigare kunder efter att den ursprungliga affären har upphört.

 

Kan jag avbryta utskick från MedHelp?

Ja det kan du. Mottagare kan närsomhelst begära att slippa ta emot utskick, vilket då noteras för den aktuella e-postadressen. Detta görs genom att ”uppdatera dina inställningar”. Mottagare kan också begära att få bli raderad (rätten att bli glömd), vilket innebär att e-postadressen raderas (och i förekommande fall personuppgiften). Detta görs genom att välja bort e-postutskick, ”unsubscribe”. Information och hjälp kring detta finns med i varje utskick.

Hur skyddar vi din information?

Din personliga information som du anger på vår hemsida är insynskrypterad.

Rätt att begära information

Du har som registrerad självklart rätt att begära information om vilka personuppgifter MedHelp behandlar och vad syftet är. När det gäller Journaldata kontaktar du MedHelp direkt då vi är personuppgiftsansvariga. För att begära information om dina administrativa personuppgifter som MedHelp behandlar på instruktion av t.ex. din arbetsgivare, vänder du dig i första hand till din arbetsgivare som i det fallet är personuppgiftsansvarig.

Observera att MedHelp enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för bolagets egen verksamhet, till exempel kund- och prenumerantregister, och inte uppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.

Om du vill läsa mer om MedHelps personuppgiftshantering hänvisar vi dig till frågor och svar eller ställ dina frågor direkt till MedHelps Dataskyddsombud här.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

    Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.