Investerare

Här finns finansiell information och fakta som berör dig som är aktieägare, investerare, analytiker eller som är allmänt intresserad av MedHelp Care.

MedHelp Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

 

Om aktien

Aktien

Aktierna i Medhelp Care Aktiebolag (publ) har utgetts i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Inga aktier av annat aktieslag finns utgivna. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma.

Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 608 695,64 SEK, fördelat på 30 434 782 aktier. Kvotvärdet är 0,02 SEK.

Enligt bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 500 000 SEK och inte överstiga 2 000 000 SEK och antalet aktier får inte understiga 10 000 000 och inte överstiga 40 000 000.

Handelsinformation:

Kortnamn: MEDHLP
ISIN-kod: SE0016799001

Certified Adviser

Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27
Box 7405, 103 91 Stockholm

Om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en MTF-plattform registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65), så som det implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, driven av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av samma bestämmelser som emittenter på en reglerad huvudmarknad, såsom definierats i EU-lagstiftningen (implementerad i nationell rätt). De lyder istället under en mindre omfattande uppsättning av regler som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken med att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än vid investering i en emittent på huvudmarknaden. Alla emittenter med aktier noterade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Medhelp Care Aktiebolag (publ) har utsett Eminova Fondkommission till dess Certified Adviser.

Aktieägarlista

Aktieägare (> 5 %)Antal aktierRöster / kapital %
Mark Hauschildt (via bolag) 120 960 00068,9 %
Övriga9 474 78231,1 %
Totalt30 434 782100,0 %

1) Ägandet avser indirekt innehav i Bolaget via MH Sjukvårdsrådgivning Holding AB som kontrolleras av Mark Hauschildt.


Senast uppdaterad: 2023-09-25

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?