← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Många saknar verktyg för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa

Många saknar verktyg för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa

Scrolla ner ↓

En del av det förebyggande hälsoarbetet handlar om att upptäcka signaler på ohälsa och att sätta in tidiga preventiva åtgärder. Men många chefer och HR-ansvariga upplever att det är svårt att fånga upp dessa signaler och saknar ofta effektiva verktyg för att göra det. Här ger vi några goda råd för det preventiva arbetet.

Idag är det väl belagt att förebyggande hälsoarbete i de allra flesta fall är mer effektivt än att hantera ohälsa och sjukfrånvaro som redan uppstått och ett effektivt förebyggande arbete är till nytta för både organisation och medarbetare. Upprepad korttidssjukfrånvaro är en varningssignal när det gäller långtidssjukfrånvaro och att identifiera upprepad frånvaro, eller andra tecken på ohälsa, är därför avgörande för att förebygga långa sjukskrivningar.

MedHelp Cares senaste HR-rapport visar att det finns en stor vilja hos chefer att kunna identifiera risker och tidiga ohälsosignaler. Fem av tio chefer och fyra av tio HR-ansvariga tycker att det vore värdefullt att kunna identifiera individer med risk för skador, ohälsa eller sjukdom i tid, i syfte att kunna hjälpa medarbetarna med rätt förebyggande åtgärder. Detta står högst på önskelistan för både chefer och HR-ansvariga när det gäller vilken information de vill ha i hälsoarbetet.

– De företag vi möter i vår verksamhet vittnar om att de tycker det är viktigt att kunna fånga upp tidiga signaler men att de ofta saknar struktur och systematik. Men samtidigt som det finns utmaningar finns en stor vilja att arbeta förebyggande. Detta är också tydligt i vår senaste HR-rapport, säger Tobias Ekros, vd på MedHelp Care.

Bristande rutiner och system försvårar förebyggande arbete

Samtidigt som medvetenheten om att förebyggande arbete är viktigt är hög brister ofta rutinerna för det systematiska arbetet för att möjliggöra detta. Endast fyra av tio chefer, och tre av tio HR-ansvariga, har välfungerande rutiner för att upptäcka tidiga signaler på ohälsa.

Sex av tio chefer och närmare fem av tio HR-chefer uppger att den egna organisationen har begränsade eller inga möjligheter att upptäcka tidiga signaler och sätta in preventiva åtgärder.

– Det är anmärkningsvärt stor andel som inte har bra rutiner för något som är så centralt i det preventiva arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Det säger sig självt att detta inte är lätt att sköta manuellt eller utan effektiva system, om man som chef kanske har tio eller kanske ännu fler medarbetare i teamet. Och ännu svårare blir det att få överblick högre upp i organisationen, säger Tobias Ekros.

Endast 8 procent av cheferna upplever att de har goda möjligheter att upptäcka tidiga signaler på ohälsa, medan samma siffra bland HR-ansvariga är 26 procent. Detta indikerar att många chefer kan behöva stöd och verktyg för att möjliggöra och förenkla det preventiva arbetet.

Stora team, distansarbete och bristande dokumentation hinder i vägen

Vanliga anledningar till att det kan vara svårt att ha koll på hälsoläget och fånga upp risker och signaler på ohälsa kan vara att chefen har många medarbetare i teamet, att många medarbetare arbetar på distans, att man inte möts regelbundet, fysiskt eller digitalt, avsaknad av gemensamt systemstöd och bristande dokumentation över tid. MedHelps undersökning visar att det är 68 procent bland cheferna och 62 procent bland de HR-ansvariga som upplever att de har ett bristande systematiskt arbetssätt för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa.

Dessa brister gör det svårt att få koll och arbeta systematiskt och databaserat vilket ofta är en förutsättning för att kunna leva upp till sitt ansvar som arbetsgivare och samtidigt hantera de känsliga personuppgifter det handlar om på ett säkert sätt. Ett systematiskt arbetssätt och stöd för dokumentation och uppföljning är nödvändigt för ett effektivt förebyggande arbete och gör att arbetet inte sker slumpmässigt utan bygger på fakta. Det är en trygghet för alla och kan bidra till ökad hälsa, lägre sjukfrånvaro och lägre kostnader för organisationen.

Tre goda råd för ett effektivt preventivt hälsoarbete:

  1. Följ sjukfrånvaro över tid, när medarbetare är sjuka, hur ofta/länge, och varför. Se till att allt dokumenteras säkert.
  2. Se till att ha tydliga rutiner på plats för hur sjukfrånvaro och risker för ohälsa ska fångas upp. Skaffa ett systemstöd om ni inte redan har det.
  3. Reagera tidigt – vid signal på ohälsa, agera till exempel genom ett hälsosamtal. Se till att ha dialog med medarbetaren, och utgå från fakta som till exempel antal frånvarotillfällen, längd, orsaker, så att ni har en gemensam grund för hälsoarbetet framåt.

MedHelps Hälsoplattform med AI hjälper dig som arbetsgivare att få kontroll på sjukfrånvaron och att i ett tidigt skede upptäcka ohälsa.

Testa vår paketväljare som visar vilket paket som passar just ditt företags behov.

 

Vill du veta mer om hur MedHelp kan hjälpa dig med det preventiva hälsoarbetet? Gör en intresseanmälan nedan så kontaktar vi er inom kort!

 

Senast uppdaterad: 2023-04-28

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?