← Alla nyheter
Start Nyheter HR-rapporten 2023: Ökat distansarbete ställer nya krav på företagens hälsoarbete

HR-rapporten 2023: Ökat distansarbete ställer nya krav på företagens hälsoarbete

Scrolla ner ↓

Den hybrida arbetsmodellen har blivit det nya normala för många svenska företag. Men från att tidigare ha haft en relativt positiv syn på distansarbetet ser nu både HR-ansvariga och chefer fler negativa hälsokonsekvenser av ökat distansarbete. Det visar MedHelps HR-rapport för 2023. Distansarbetet medför nya utmaningar för arbetsgivarna när det kommer till organisationernas hälsoarbete – oavsett om arbetet utförs på distans eller på arbetsplatsen.

Att distansarbetet är här för att stanna står nog klart, och det innebär både för- och nackdelar. Det betyder också att arbetsgivarna ställs inför utmaningar som kräver nya lösningar för organisationernas hälsoarbete. MedHelps HR-rapport för 2023 visar att en majoritet av cheferna och de HR-ansvariga ser hälsokonsekvenser av ökat distansarbete. Undersökningen visar bland annat att:

  • En majoritet av företagen ser hälsokonsekvenser av ökat distansarbete
  • 6 av 10 chefer saknar rutiner för distansarbete vid sjukdom
  • 6 av 10 chefer har svårt att upptäcka tidiga signaler på ohälsa
  • Nära 3 av 10 chefer flaggar för att ökat distansarbete gör det svårt att få koll på när en medarbetare mår dåligt

Chefer och HR-ansvariga ser risker med distansarbetet

En majoritet av cheferna och de HR-ansvariga ser hälsokonsekvenser av distansarbetet, även om orosmomenten skiljer sig åt något mellan de båda grupperna. Chefernas största oro kring distansarbetet är kopplad till bristande insyn i medarbetarnas arbetsmiljö. HR-ansvariga oroar sig i stället i högst utsträckning över medarbetarnas välmående.

Generellt visar undersökningen att chefer oroar sig mer över distansarbetets hälsokonsekvenser än de HR-ansvariga gör. Att cheferna i högre grad än de HR-ansvariga ser hälsokonsekvenser av distansarbetet kan bero på att det är chefen som märker om det också inverkar på arbetet och den långsiktiga hälsan, eftersom chefen organisatoriskt ofta befinner sig närmare medarbetaren än den HR-ansvariga gör.

HR-ansvariga mer oroliga nu jämfört med föregående år

HR-rapporten för 2023 visar att vindarna vänt något i synen på distansarbete. I förra årets rapport uppgav 31 procent av de HR-ansvariga att ökat distansarbete inneburit mindre stress. I årets undersökning är motsvarande siffra 21 procent, vilket innebär att allt fler HR-ansvariga börjar se fler negativa hälsokonsekvenser av distansarbetet. Den negativa trenden som skett inom loppet av ett år kan peka på att organisationerna släpar efter i utvecklingen av sitt hälsoarbete, och ännu inte har lyckats anpassa sina arbetssätt utifrån det nya normala arbetslivet.

Hybridarbetet riskerar att leda till fler missade signaler på ohälsa

MedHelps undersökning visar att 52 procent av cheferna tycker att den mest värdefulla informationen när det gäller sjukfrånvaro vore underlag för att kunna identifiera individer med risk för ohälsa och sjukdom i tid. Trots det har hela 6 av 10 chefer svårt att upptäcka tidiga signaler på ohälsa bland medarbetarna.

Med fler som arbetar på distans och färre fysiska kontakter blir det ännu svårare att veta hur medarbetarna mår, och tidiga signaler på ohälsa riskerar därmed att missas. Redan nu flaggar cheferna för att ökat distansarbete gjort det allt svårare hålla koll på medarbetarens mående. Det kan få långtgående konsekvenser för både företag, samhälle och individ när långa, kostsamma och onödigt plågsamma sjukskrivningar sker, trots att de hade kunnat undvikas genom förebyggande arbete.

Sjuknärvaro ett växande problem som kräver helt nya arbetssätt

En majoritet av företagen saknar rutiner för distansarbete vid sjukdom, så kallad sjuknärvaro. Det visar MedHelps HR-rapport för 2023. Enligt en studie från Mälardalens Universitet ökade den virtuella sjuknärvaron från 51 procent 2021, till 69 procent 2022. Mycket pekar på att trenden kommer leva kvar under 2023, inte minst i spåren av lågkonjunkturen då sjuknärvaron förväntas öka ytterligare. För den som arbetar på distans är det lätt att jobba en stund hemifrån även om man är sjuk, speciellt om man upplever stress över förlorad arbetstid. Att jobba trots sjukdom kan tyckas vara en bra lösning för stunden, men riskerar att på sikt leda till mer allvarlig ohälsa.

– Trots att trenden länge pekat mot ökat distansarbete tycks inte företagen förändra sina rutiner utifrån det. Vår undersökning visar att så många som 5 av 10 HR-ansvariga, och 6 av 10 chefer, säger att de saknar en systematik för att hålla koll på om medarbetare arbetar trots sjukdom. Det är inte alls bra, utan något som arbetsgivare absolut bör ha koll på för att undvika att sjukfrånvaro då och då utvecklas till ett större problem, säger Tobias Ekros, vd på MedHelp Care.

Nya rutiner behövs efter ökat distansarbete – hälsoplattformen ger viktigt chefsstöd

MedHelps HR-rapport för 2023 visar att företagen har svårt att hänga med när arbetsmarknaden utvecklas mot en alltmer hybrid modell där vi arbetar mer på distans. Det ställer krav, inte minst på cheferna som i praktiken bär ansvaret över hälsoarbetet, att hitta nya arbetssätt för att upptäcka tidiga signaler på ohälsa, och att förebygga risken för ohälsa och skador på arbetsplatsen.

Samtidigt pekar MedHelps undersökning på att cheferna upplever stora utmaningar med det viktiga förebyggande arbetet, och inte sällan pekar de själva på en brist på kunskap och/eller förmåga. Ökat distansarbete riskerar att försvåra för cheferna att leva upp till sitt ansvar att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Den digitala plattformen för företagshälsa med verktyg som frånvarohantering och rehabstöd blir då ett allt viktigare stöd. Hälsoplattformen samlar all hälsodata på en och samma plats, ger stöd för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa, och påminner chefen när det är dags att sätta in insatser.

 

Senast uppdaterad: 2023-03-30

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?