Rehabiliteringskedjan hjälper dig att hjälpa din medarbetare tillbaka

Dela

Sjukskrivningar är ofta förknippade med personligt lidande, inkomst- och produktivitetsbortfall och det finns därför goda skäl till varför vi borde göra vårt yttersta på individ- och företagsnivå för att mota dem i grind. När någon trots allt blir sjukskriven en längre tid ligger en stor del av ansvaret på arbetsgivaren att hjälpa medarbetaren tillbaka till jobbet. Låter det betungande? Det behöver det inte vara.

Vad är rehabiliteringskedjan?

När en medarbetare får nedsatt arbetsförmåga på grund av skada eller sjukdom ska rehabiliteringen utgå ifrån den så kallade Rehabiliteringskedjan, som innebär fasta tidpunkter för prövning av arbetsförmågan och åtgärder för anpassning av arbetet. Under rehabiliteringen behöver arbetsgivaren vidta åtgärder som till exempel att utforma rehabiliteringsplan, se över arbetsuppgifter eller anordna arbetsträning.

Syftet med rehabiliteringen är att hitta ett sätt för en person att återvända till vardagen och återfå hälsan efter fysisk eller psykisk sjukdom. Ordet associeras inte sällan med en krokig process, något många rehabiliteringsansvariga chefer troligtvis skulle skriva under på.

Rehabiliteringskedjan är arbetsgivarens ansvar

Rehabiliteringsansvaret för sjukskrivna delas förvisso med Försäkringskassan, men enligt arbetsmiljölagen åligger det arbetsgivaren att göra en plan för återgång i arbete när någon har varit sjuk 30 dagar och förväntas vara sjuk ytterligare 30 dagar. Dessutom betonar forskningen vikten av ett snabbt agerande från arbetsgivarens sida för att snabba på återgången vid sjukskrivning.

Enligt en färsk undersökning bland 300 HR-chefer anser sig många företag ha svårt att fånga upp signaler på ohälsa i tid, vilket gör det svårt att sätta in hälsofrämjande åtgärder som funkar. Samma undersökning visar att chefer är väl medvetna om hur ansvaret för rehabilitering ser ut, medan 46 procent av de tillfrågade upplever att cheferna inte har tillräckligt stöd i hanteringen av medarbetarnas sjukfrånvaro och rehabilitering*.

Rehabkedjan kräver dokumentation

Dokumentation är a och o i rehabiliteringskedjan. Varje kontakt, samtal och beslut måste dokumenteras så att alla berörda har samma information. Detta är ett krav enligt arbetsmiljölagen, men inte alltid lätt att leva upp till, särskilt för mindre företag där en chef ofta har många ansvarsområden.

– Idag finns bra digitala lösningar som ger stöd till chefer vid sjukfrånvaro och rehabilitering. MedHelps Rehabstöd skapar automatiskt i realtid ett ärende och en rehabiliteringsjournal när någon har återkommande korttids sjukfrånvaro eller är sjukfrånvarande under en längre period. Detta ger chefen stöd från det att medarbetaren blir sjuk tills hen är tillbaka igen, säger Peter Nilsson, produktspecialist på MedHelp.

Med hjälp av Rehabstödet kan chefen enkelt dokumentera och följa rehabiliteringsarbetet från första dagen, se vilka åtgärder som är genomförda och vad som behöver göras härnäst. Systemet är också kopplat till Försäkringskassans rehabiliteringskedja. Att få tydlig statistik och rapporter på utvecklingen av företagets sjukfrånvaro där man kan särskilja VAB, korttidssjukfrånvaro och långtidsjukfrånvaro har numera också en tydlig plats i företags hållbarhetsarbete och rapportering.

– Chefer uppskattar enkelheten och påminnelsefunktionerna i Rehabstödet. Inte minst i mindre företag som ofta är mer sårbara vid sjukskrivningar. Det är kostsamt när någon är borta, med produktionsbortfall, vikarier, nyrekryteringar och kollegor som försöker täcka upp. Men framför allt önskar man att kollegan mår bra igen och kommer tillbaka till gänget, avslutar Peter Nilsson.

* Undersökningen genomfördes av YouGov på uppdrag av MedHelp bland 305 HR-ansvariga och HR-chefer under perioden 12–20 mars 2020.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?