Rehabiliteringsplan

Dela

Om en medarbetare förväntas vara borta från arbetet på grund av sjukdom en längre tid har arbetsgivaren skyldighet att ta fram en för plan för återgång i arbete, som också kallas rehabiliteringsplan. Här beskriver vi vad en rehabiliteringsplan är och vad som är bra att tänka på när du ska ta fram en sådan.

Vad är en rehabiliteringsplan?

Om en person förväntas vara borta från arbetet i mer än 60 dagar på grund av sjukdom, ska arbetsgivaren göra en rehabiliteringsplan. Planen ska kontinuerligt följas upp och revideras vid behov. Det finns inget krav på hur planen ska utformas men den ska beskriva åtgärder för att underlätta för medarbetaren att återgå i arbete, när uppföljning ska ske och vilka som behöver involveras i rehabiliteringen.

Målet med planen är att det ska bli enklare och gå snabbare för den som är sjukskriven att komma tillbaka till arbetet och planen blir då ett stöd i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen.

Det är viktigt att planen, så långt det är möjligt, upprättas i samråd med den som är sjukskriven. Medarbetaren har i sin tur en skyldighet att aktivt medverka i sin rehabilitering.

Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden. Om det först efter 30 dagar blir tydligt att sjukskrivningen förlängs, ska arbetsgivaren upprätta en plan omgående. Baserat på medarbetarens läkarintyg, eller i samråd med medarbetaren, görs ett antagande om när medarbetaren kan komma tillbaka till arbetet.

Att ta fram en rehabiliteringsplan är en del i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt rehabiliteringskedjan, som är Försäkringskassans verktyg för att vid olika tidsgränser bedöma arbetsförmåga och besluta om rätt till sjukpenning.

Exempel på frågor som besvaras i en rehabiliteringsplan;

 • Finns det möjlighet att arbeta viss tid och vara deltidssjukskriven?
 • Hur kan arbetsplats och/eller arbetsuppgifter anpassas?
 • Är utbildning eller omskolning till andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren möjligt?
 • Behövs insatser från företagshälsa eller annan extern resurs?
 • Hur ska kontakten mellan arbetsplats och sjukskriven se ut?
 • Vid vilka tider ska insatser göras?
 • Hur ska planen följas upp av arbetsgivaren och den som är sjukskriven?

Det finns också situationer då en plan inte behövs. Det gäller om det kan antas att en person kan vara tillbaka i arbete inom 60 dagar, utan arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser. Det gäller också om det är uppenbart att den som är sjukskriven; 

 • är så sjuk att det just nu inte är möjligt att börja arbeta ens med arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Då får planeringen ske senare.
 • kan börja arbeta igen utan särskilda insatser
 • inte förväntas kunna återgå i arbete, oavsett åtgärder.

Om en plan inte görs är det viktigt att dokumentera skälen till varför.

Rehab – Svårt för cheferna att få till bra rehabprocesser? Dela vår checklista och hjälp dem göra rätt varje gång. Ladda ner guide

Hur ser arbetsgivarens rehabiliteringsplan ut?

Framgångsrik arbetsplatsinriktad rehabilitering kräver att både chefen och den som är sjukskriven följer planen och att planen är aktuell. Men det är arbetsgivarens ansvar att planen följs och revideras vid behov.

Rehabiliteringsplanen ska vara ett stöd i rehabiliteringsarbetet och påskynda möjligheterna att komma tillbaka i arbete. Den ska också fungera som underlag för andra berörda; den som är sjukskriven, fackliga representanter och för Försäkringskassans bedömning av behov av rehabilitering och rätt till sjukersättning. Försäkringskassan kan vid behov begära en rehabiliteringsplan från arbetsgivaren och ska också se till att planen håller god kvalitet och att planerade åtgärder genomförs.

Vad är målet med en rehabiliteringsplan?

Målet med rehabiliteringsplanen, eller plan för återgång till arbetet, och rehabiliteringsprocessen som helhet är att förbättra hälsan och underlätta för medarbetaren att komma tillbaka till arbetet utifrån de förutsättningar som man tillsammans kommit fram till bäst främjar en återgång.  

MedHelps Rehabstöd hjälper dig som chef att fullfölja ditt rehabiliteringsansvar och skickar påminnelser till dig som chef om vad du behöver göra, och när, då någon av dina medarbetare är sjuk.

Vill du veta mer om hur MedHelps lösningar kan hjälpa ditt företag med hantering av sjukfrånvaro och rehabilitering?

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?