Rehabiliteringsprocessen

Dela

Med en strukturerad rehabiliteringsprocess förenklas vardagen för både medarbetare och företag och medarbetare kan på ett hållbart sätt komma tillbaka till arbetet efter sjukfrånvaro. Här beskriver vi rehabprocessens alla delar och hur MedHelp kan stötta företag när det gäller att hantera och dokumentera sjukfrånvaro och att skapa tydliga rutiner kring sjukanmälan, rehabilitering och uppföljning.

Vad är en rehabiliteringsprocess?

En rehabiliteringsprocess är ett strukturerat sätt att hantera medarbetarens väg från sjukanmälan till återgång i arbete. Här ingår bland annat att förenkla och systematisera rutinerna kring sjukanmälan, sätta upp en rehabiliteringsplan och att säkerställa en korrekt dokumentation under hela processen.

Vissa rehabprocesser kan vara korta med medarbetare som utan rehabiliteringsplan eller större insatser återgår till sitt ordinarie arbete, men i vissa fall kan det röra sig om komplicerade och utdragna processer med många inblandade instanser. I dessa lägen är det särskilt viktigt att ha en systematiserad rehabiliteringsprocess med en säker dokumentation på plats, något en partner som MedHelp kan hjälpa till med. En strukturerad rehabprocess bidrar till ett kvalitetssäkrat arbetssätt för arbetsgivaren.

Rehabiliteringsprocessens olika steg

Sjukanmälan
Se till att ha en tydlig och enkel rutin för sjukanmälan som alla medarbetare känner till och använder sig av.

Påbörja utredning
När medarbetaren är sjukskriven längre än 14 dagar och läkarintyg utfärdats ska chefen påbörja en utredning för att fastställa om det finns behov för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Planera rehab
Ha regelbundna avstämningar med den sjukfrånvarande medarbetaren och sätt upp en rehabiliteringsplan. Ta in experthjälp vid behov för att få tillgång till rätt verktyg gällande återgång till arbete.

Dokumentation
Säkerställ att löpande dokumentera samtliga händelser i samband med medarbetarens sjukfrånvaro och rehabiliteringsplan, genom hela processen. Detta är en trygghet för såväl medarbetare som arbetsgivare.

Arbetsanpassning
Se över eventuella förändringar och anpassningar som behöver göras i medarbetarens vardag för en återgång i arbete. Detta ingår i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Avslut
Se till att få ett gemensamt avslut när arbetet med arbetsanpassning och rehabiliteringsplanen är fullföljt, oavsett om det leder till återgång i arbete eller avslutad tjänst.

Rehab – Svårt för cheferna att få till bra rehabprocesser?  Dela vår checklista och hjälp dem göra rätt varje gång.  Ladda ner guide

Vad är målet med en rehabprocess?

Målet med rehabiliteringsprocessen är att säkerställa att alla rutiner kring sjukfrånvaro och eventuell rehabilitering fullföljs på ett så effektivt sätt som möjligt. Den finns till som en trygghet för både medarbetare och arbetsgivare, för att se till att rätt insats sätts in i rätt skede. 

Rehabprocessen är en viktig del i att förbättra hälsan och underlätta för den anställde att återgå till arbetet utifrån de förutsättningar som man tillsammans kommit fram till är bäst lämpade för den enskilda individen.

En individanpassad rehabiliteringsplan gällande återgång till arbete och bedömning kring arbetsförmåga är även en del i rehabiliteringskedjan, som är Försäkringskassans verktyg för att bedöma arbetsförmåga och besluta om rätt till sjukpenning beroende på hur länge medarbetaren varit sjuk.

För samtliga parter är det främsta målet gällande rehabiliteringsprocessen att såväl chefer som medarbetare ska känna trygghet kring vilka steg som gäller vid en sjukskrivning och återgång till arbete. En effektiv rehabprocess leder till betydande resursbesparingar och mer välmående personal.

Du som chef kan få stöd och tips genom MedHelps tjänst Rehabstöd som automatiskt skickar påminnelser om vad du behöver göra, och när, då någon av dina medarbetare är sjuk. Påminnelserna utgår från Försäkringskassans riktlinjer och medarbetarens enskilda situation.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!