← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Så kan ni med hjälp av AI förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatsen

Så kan ni med hjälp av AI förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatsen

Scrolla ner ↓

Ett digitalt hälsoverktyg med AI har många fördelar och kan göra det förebyggande arbetet med hälsa mer träffsäkert och effektivt. Något som leder till både minskad sjukfrånvaro och ökad lönsamhet. I denna artikel förklarar vi varför.

Vad har AI med preventiv hälsa och sjukfrånvaro att göra?

AI kan lätt uppfattas som ytterligare stressmoment i arbetslivet, något som kan kännas svårt att få grepp om. Samtidigt finns en stor potential om tekniken används på ett etiskt, säkert och effektivt sätt. En ny undersökning visar att 86 procent av svenska HR-chefer ser en stor potential för effektivisering av HR-funktionen med hjälp av AI och automatisering och nästan lika många ser ett behov av ökad teknikanvändning för att kunna möta efterfrågan på data och analys.

Det finns alltså flera områden inom HR där AI-verktyg kan vara till stor nytta. Vi vet vid här laget att ett AI-verktyg med fördel kan användas till tidskrävande administrativa uppgifter och till att bättre utnyttja data för att genera värdefulla insikter. Men vad har detta med sjuka medarbetare att göra? Blir man sjuk så är blir man – eller? Nja. Enstaka förkylningar med korttidsfrånvaro som följd är svåra att förhindra. Men idag beror en stor del av alla sjukskrivningar på arbetsrelaterad psykisk ohälsa och dessa sjukfall går i allra högsta grad att förebygga, exempelvis med hjälp av AI.

Systematiskt arbetsmiljöarbete med tidiga tecken är avgörande

Vi vet idag att det endast är en liten del av personalen som står för majoriteten av sjukfrånvaron och att var tionde anställd någon gång blir långtidssjuk, i genomsnitt. Dessa 10 procent står i sin tur för 60 procent av alla sjukfrånvarodagar. Avgörande för att kunna förebygga framtida långtidsfrånvaro är därför att på ett systematiskt vis fånga upp och sätta in tidiga insatser så fort någon uppvisar tecken på ohälsa. Ett digitalt verktyg med AI stöttar chefer och HR på dessa nyckelpunkter: att upptäcka tidiga tecken och med att hitta systematik i arbetet. Ett sådant preventivt arbete kan upp till halvera andelen som blir långtidssjukskrivna, öka hälsan och följaktligen öka personalens engagemang och lönsamhet.

Så fungerar Medhelps AI

MedHelp Cares hälsoplattform med AI är förutom ett processtöd för smidig hantering av sjukfrånvaro, ett verktyg för chefer och HR att jobba hälsoförebyggande. Detta är ett arbete som enligt lag (SAM-lagen) ska bedrivas av alla svenska arbetsgivare, men som ofta brister när chefer inte får tillgång till effektivt stöd och kvalitativ information. Det som gör hälsoplattformen unik är att den med hjälp av AI-modellen kan upptäcka tecken på ohälsa i ett tidigt skede, med 20 procents högre träffsäkerhet än reglerna om upprepad korttidssjukfrånvaro. Vår AI har tränats, och utvecklas kontinuerligt, på data från våra omkring 200 000 anslutna medarbetare och har lärt sig känna igen mönster som föranleder en långtidssjukfrånvaro.

Så fort AI:n upptäcker att en medarbetare visar en tidig signal så meddelas närmsta chefen om att denne behöver agera. Första steget är därefter att initiera ett omtankessamtal med medarbetaren för att få en helhetsbild och kunna agera därefter.

Ett faktabaserat tillvägagångssätt

Behovet av att kunna nyttja data för bättre analys av frågor som rör personal och arbetsmiljö är stort och kommer troligen bara att bli större under kommande år. MedHelps hälsoplattform med AI tillåter ett datadrivet tillvägagångssätt i det preventiva hälsoarbetet, vilket innebär att chefer inte längre behöver förlita sig på en diffus magkänsla. Detta ökar tryggheten för både medarbetare, chefer och HR. Och självklart sker hela processen, från sjukfrånvaroanmälan till rekommendation om omtankesamtal till dokumentation i plattformen enligt GDPR-konstens alla regler.

7 anledningar till att välja ett sjukfrånvarosystem med AI

  1. Tillförlitliga AI-baserade insikter om tidiga signaler på ohälsa underlättar ett preventivt arbete, vilket leder till minskad sjukfrånvaro.
  2. Som chef blir du informerad om vad som behöver göras och när. Detta förenklar ett enhetligt och systematiskt arbetsmiljöarbete över hela organisationen och minskar därmed risken att medarbetare med risk för ohälsa faller mellan stolarna.
  3. Faktabaserat tillvägagångssätt som också är GDPR-säkert. Bättre användning av er sjukfrånvarodata möjliggör bättre beslut som är anpassade efter er verksamhet.
  4. Sjuknärvaro påverkar arbetets kvalitet. Genom att få notis om individer som riskerar att bli långtidssjuka kan du genom preventiva insatser också minimera risken för arbetsplatsolyckor.
  5. Tidigt agerande ihop med rätt rehabiliteringsinsatser kan enligt forskningen förkorta tiden som någon är sjukskrivningsperiod.
  6. Ökad transparens och trygghet för både chef och medarbetare.
  7. Ni sparar pengar – på flera sätt. Systematiskt arbete med tidiga signaler leder till sänkt sjukfrånvaro, och därmed sänkta sjukfrånvarokostnader. Förebyggande hälsoarbete leder också till ökat välbefinnande hos personalen. Detta har i sin tur tendens att leda till ökat engagemang, produktivitet och inte minst lönsamhet.

Vill du veta mer om hur MedHelps AI kan hjälpa er att förebygga ohälsa? 

Senast uppdaterad: 2024-05-07

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?