← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Sjuka medarbetare – detta är arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

Sjuka medarbetare – detta är arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

Scrolla ner ↓

Nära hälften av 300 HR-ansvariga menar att cheferna i deras organisation inte har tillräckligt stöd när medarbetare är sjuka eller behöver rehabilitering. Det visar en undersökning från MedHelp. Samtidigt är det avgörande för medarbetarna och organisationen att cheferna gör allt de kan för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

Varje arbetsgivare har ansvar att arbeta förebyggande för att minska risken för att anställda skadas, blir sjuka eller på annat sätt far illa på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har också ett rehabiliteringsansvar någon blivit långvarigt sjuk och ska medverka så att medarbetaren kan komma tillbaka efter sjukskrivningen, till exempel genom att göra en rehabiliteringsplan och ha kontakt med Försäkringskassan.

– Arbetsmiljöarbetet i sin helhet kan ofta upplevas svårt och administrativt betungande för chefer. Det är mycket att hålla reda på och ett stort ansvar för cheferna. Samtidigt är det viktigt att det blir rätt gjort, så många chefer kan behöva stöd här, säger Lars Roth, Produkt- och affärsutvecklingschef från MedHelp.

Chefens arbetsmiljöansvar

Vilket arbetsmiljöansvar har chefen i olika skeden? Den som är chef ska bedriva ett systematiskt och kontinuerligt arbete med arbetsmiljöfrågor som gör det lättare att upptäcka och åtgärda risker i tid. Grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka risker, göra riskbedömning, vidta åtgärder och följa upp. Det är också viktigt att det finns rutiner för arbetsmiljöarbetet och att det dokumenteras. Dokumentation är ett krav på alla företag som har tio anställda eller fler. Chefen har ansvar både för att förebygga sjukfrånvaro men också för att stötta när någon är sjuk eller behöver rehabilitering.

Förebyggande arbetsmiljöarbete

I det dagliga är det viktigt att chefen har koll på risker och tidiga signaler på ohälsa. Chefen ska därför kartlägga risker och bedöma om det finns risker för ohälsa eller olycksfall och om de är allvarliga. Om det finns risker ska de åtgärdas direkt och sedan ska det följas upp att åtgärderna haft effekt. Att fånga upp signaler på ohälsa och att agera så snabbt som möjligt och försöka ge stöd, är viktigt för chefer på alla nivåer.

Hälsosamtal med medarbetare

Chefen ska ha dialog med den som är sjuk, det kan vara på sms, telefon eller mejl, och bör dokumentera vad som har sagts. Har man många medarbetare är detta extra viktigt, då det kan vara mycket att hålla reda på. Dokumentationen är viktigt för att kunna gå tillbaka vid behov, och ha ett gemensamt underlag för dialogen medarbetare – chef. När det gäller dokumentationen handlar det om känsliga personuppgifter vilket innebär särskilda krav på hur uppgifterna lagras och vem som har tillgång till dem. Här kan du läsa mer om GDPR och vad som gäller.

Vid upprepad frånvaro ska chefen ha ett hälsosamtal med medarbetaren för att förebygga sjukfrånvaro och identifiera åtgärder för att undvika längre sjukfrånvaro. Det är viktigt att chefen har översikt, ser varje medarbetare och har dialog med medarbetarna.

Vid behov av rehabilitering

Chefen ska medverka till ett effektivt rehabiliteringsstöd och vid behov vidta åtgärder som kan hjälpa medarbetaren att komma tillbaka snabbare. Under tiden behöver chefen ha kontakt med medarbetaren och Försäkringskassan.

Vad händer om chefen inte tar sitt ansvar?

Om någon skulle drabbas av ohälsa eller olycksfall på grund av att en chef inte skött sina arbetsmiljöuppgifter, kan det i värsta fall leda till böter eller fängelse.

Men framför allt innebär det en risk för medarbetare att drabbas av skador, ohälsa eller sjukskrivning i onödan. Detta är inte bara negativt för den som drabbas utan innebär också besvär och kostnader för arbetsgivaren. Så att arbeta förebyggande är en win-win för både arbetsgivare och anställd.

– Som chef behöver man se sina medarbetare och vara uppmärksam på förändringar, både hos individer och i grupper. Ju tidigare problem kan identifieras desto lättare är det att komma till rätta med dem. Dokumentation är viktigt för att kunna se förändringar över tid och för att kunna gå tillbaka och se mönster, och den måste ske på ett säkert sätt, inte i en pärm eller liknande, säger Lars Roth på MedHelp.

Hur säkerställer du ditt arbetsmiljöarbete?

MedHelps hälsoplattform med AI stöttar cheferna i förebyggande arbete, vid sjukskrivning och rehabilitering. Plattformen underlättar chefens arbete och hjälper organisationen att leva upp till sitt arbetsmiljöansvar, bland annat genom:

Vill du veta mer? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar en av våra experter dig för att berätta mer om hur vi kan hjälpa er.


Senast uppdaterad: 2024-02-01

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?