Skapa en frisk organisation med 4 steg

Jag har funderat på vad som får medarbetare att prestera bättre och stanna kvar längre. Kanske är det hur frisk organisationen är och hur väl ledarskapet fungerar? Jag tror i alla fall att det är viktigt att medarbetarna görs delaktiga, är friska och känner att de utvecklas.

Så vad kan du som chef göra för bidra till att organisationen fungerar och är frisk?

Här är fyra steg som bidrar till en friskare organisation:

 • Konstant arbeta för att ha ett bra ledarskap
 • Gör era medarbetare delaktiga och synliga
 • Arbeta systematiskt med friskvård
 • Se till att erbjuda personlig kompetensutveckling

Hälsofrämjande ledarskap är vägen till en frisk organisation

Jag tänker att hälsofrämjande ledarskap är när man lyckas skapa en arbetskultur som bidrar till att medarbetarna känner sig delaktiga men också organisera arbetet så att det fungerar för hela arbetsgruppen. I mycket handlar det om att ha ett bra ledarskap som skapar förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra jobb och som i sin tur gör att även företaget utvecklas.

En frisk organisation med en hälsosam företagskultur är något vi hela tiden behöver arbeta för, det är inte ett arbete man utför och sedan är det klart. Du som Personal/HR-chef måste ständigt arbeta med att skapa ett hälsofrämjande ledarskap och coacha dina chefer i rätt riktning.

Det kan låta svårt men i stort handlar det om att skapa spelregler som tillåter alla medarbetare möjligheten till att vara delaktiga. Det kan handla om att tydliggöra den interna informationen, uppmuntra delaktighet och initiativ, se till att dialog mellan chef och medarbetare hålls öppen och rak och att skapa trivsel i arbetsgruppen.

Det är också viktigt att alla på arbetsplatsen görs införstådda i de gemensamma värderingarna och målen för att få alla medarbetare att arbeta åt samma håll vilket gör chefernas jobb att leda organisationen lättare.

Som personalchef har du en viktig uppgift i att stötta dina chefer med att erbjuda kontinuerlig utveckling i ledarskapet. Ditt arbete kan i vissa fall vara avgörande för att cheferna ska kunna coacha sina medarbetare till att bli både mer engagerade och mer produktiva. 

Ett hälsofrämjande ledarskap leder ofta till följande effekter:

 • Delaktighet i alla led
 • Tydligare interninformation
 • Alla medarbetare känner till de gemensamma målen
 • Bättre arbetsmiljö på arbetsplatsen
 • Roligare på jobbet för alla

Gör era medarbetare delaktiga och synliga i organisationen

I en väl fungerande organisation är medarbetarna synliga och delaktiga i arbetet för att bidra till en friskare arbetsplats. En delaktig och engagerad medarbetare bidrar ofta aktivt till att förbättra sitt eget arbete och bidrar med energi till övriga i organisationen. Ett företag med många delaktiga och engagerade medarbetare har stora förutsättningar för att behålla duktiga medarbetare som stannar länge och bidrar till företagets framgångar. En Gallupundersökning visar att enheter där engagemanget är högt upplevs en minskning av frånvaron med 41% och en produktivitetsökning på 17%.

För att engagera era medarbetare är det viktigt att skapa tydlighet genom att kommunicera vilka förväntningar som ställs och vilka befogenheter medarbetaren har. Medarbetare som känner mening med de arbetsuppgifter de utför bidrar oftast själva både till att uppnå de individuella målen och företagets uppsatta mål.

Genom att göra alla medarbetare delaktiga skapas ett gemensamt ansvar för den miljö som vi alla vill arbeta i.

Det finns mycket positivt med att göra era medarbetare delaktiga och synliga i organisationen. Här är några effekter:

 • Ni får engagerade medarbetare som bidrar till bättre resultat
 • Det blir lättare för cheferna att leda en organisation som mår bra och där alla är engagerade och delaktiga
 • Förväntningar och befogenheter blir tydligare och medarbetare och chefer vet vad som ska göras
 • Ni har medarbetare som stannar kvar längre på företaget
 • Ökade prestationer och nöjda medarbetare
 • Positiva omdömen och lättare att rekrytera ny attraktiv arbetskraft 

Arbeta systematiskt med friskvårdsarbete

Att ohälsa kostar pengar har du som personalchef säkert koll på men vad kan du enkelt göra för att arbeta mot arbetsrelaterad ohälsa på företaget?

Idag finns det många trender inom frisknärvaro, gemensamt för de flesta är att arbeta medvetet med friskvård som förbättrar hälsan hos medarbetarna och höjer frisknärvaron. Att regelbundet röra på sig är bevisat bra för både fysiskt och psykiskt hälsa, det gör även kollegor mer toleranta och ökar arbetsprestationen. Att öka frisknärvaron spar pengar, det är därför viktigt att både chefer och medarbetare får förutsättningar för att skapa sunda rutiner både på och utanför arbetstid. Kan man dessutom kombinera friskvård med aktiviteter som stärker lagkänslan ökar också förutsättningarna för bättre gemenskap och därmed en friskare organisation.

I en frisk organisation är sjukläget på arbetsplatsen identifierat och cheferna är lyhörda för varningssignaler som kan leda till sjukskrivningar. Man är helt enkelt medveten om vad ohälsotalen kostar och är därför intresserad av att förebygga utbrändhet och förbättra hälsan hos medarbetarna. Bra chefer fokuserar på hälsa.

Här är några saker du som personalchef kan börja med att se över:

 • Identifiera sjukläget på arbetsplatsen
 • Analysera orsakerna för sjukfrånvaron
 • Var lyhörd för varningssignaler som kan leda till sjukskrivning
 • Uppmuntra en sund livsstil
 • Skapa utrymme för gemensamma friskvårdsaktiviteter

Erbjud personlig kompetensutveckling

Personlig kompetensutveckling är viktigt både för individen och företaget, här har alla något att vinna!

Genom att ha medarbetare som känner att de utvecklas och bidrar både till sin egen utveckling och därmed bidrar till företagets framgångar är faktorer som stärker företagets position på marknaden. Företag som är kända för att uppmuntra och bidra till de anställdas kompetensutveckling blir därmed attraktiva arbetsgivare som har lättare att rekrytera och behålla sin personal.

Det här kan du som personalchef göra för att bidra till att personlig kompetensutveckling erbjuds:

 • Se till att det skapas en individuell utvecklingsplan för samtliga medarbetare
 • Förlägg kompetensutvecklingen till särskilda utbildningstillfällen
 • Uppmuntra medarbetarna till kompetensutveckling genom att integrera utbildningen i arbetstiden
 • Se till att kompetensutvecklingen leder till att bättre klara arbetet idag men också så att det förbereder för framtida arbetsuppgifter

Det finns mycket som kan göras för att åstadkomma en bättre arbetsplats. Troligtvis har du som personalchef redan insett fördelarna och startat upp arbetet bland chefer och medarbetare i din organisation. Effekterna av att arbeta med att stödja ledarskapet hos cheferna, göra era medarbetare mer delaktiga, jobba vidare med friskvårdsarbetet och erbjuda personlig kompetensutveckling kan inte bli annat än positiva. Jag är i alla fall övertygad om att det finns mycket att vinna för alla inblandade. Här har du som personalchef ett viktigt ansvar i att driva processen vidare.

Läs vår guide: Coacha cheferna via rätt verktyg till en hälsosam arbetsplats”.

Guide

Coacha cheferna via rätt verktyg till en hälsosam arbetsplats

Vilka utmaningar står arbetsgivare (HR-personal och chefer) för när det kommer till ohälsa, sjukfrånvaro, sjuknärvaro arbetsanpassning och rehabilitering?

Vi har tagit fram en guide som ger dig tips på hur du coachar cheferna via rätt verktyg för en hälsosam arbetsplats.

 • HR-avdelningarnas och chefernas utmaningar med ohälsa
 • Rehabplan – plan för återgång i arbete
 • Rehab är en del av Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Gör det enkelt
Fyll i dina uppgifter i formuläret här på sidan för att ladda ner guiden!