← Alla artiklar
Start Kunskapsbank HR-rapporten 2024 avslöjar skillnader i hälsoarbete mellan män och kvinnor

HR-rapporten 2024 avslöjar skillnader i hälsoarbete mellan män och kvinnor

Scrolla ner ↓

För fjärde året i rad har MedHelp frågat drygt 300 HR-ansvariga och 300 chefer om deras syn på hälsofrågor och sjukfrånvaro. En av insikterna från årets rapport är att det på en rad punkter finns tydliga skillnader i upplevelsen av hälsoarbetet hos chefer och HR-ansvariga beroende på kön. Här dyker vi djupare i några av dessa skillnader.

Mätning och uppföljning av sjukfrånvaro och dess kostnader

En del av arbetet med att förebygga sjukfrånvaro innebär att ha koll på hur sjukfrånvaron utvecklas över tid och kunna förstå varför frånvaron ökar eller minskar. Utan denna typ av data är det också svårt att ta välgrundade beslut om åtgärder. Årets HR-rapport visar att fler kvinnliga än manliga chefer och HR-ansvariga mäter och följer sjukfrånvaro över tid. Något fler kvinnliga än manliga chefer och HR-ansvariga följer kostnaden för sjukfrånvaro över tid (3 av 10 jämfört med 2 av 10).

Kvinnliga chefer jobbar mer systematiskt med arbetsmiljö och risker

Kvinnliga chefer och HR-ansvariga svarar i större utsträckning att deras organisation har rutiner för att fånga upp risker och/eller tidiga signaler på ohälsa – 50 procent jämfört med 34 procent bland manliga chefer och HR-ansvariga. Det är en skillnad på 16 procentenheter.

Fler kvinnor än män uppger vidare att de har koll på vad som utgör tidiga tecken på psykisk ohälsa. Även vad gäller lagar och regler gällande rehabilitering finns en skillnad, färre manliga chefer har koll på arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Strukturella skillnader inom olika yrken

Dessa insikter går att placera in i ett större samhällsperspektiv. I kvinnodominerade välfärdsyrken i offentlig verksamhet finns ofta en stor kunskap om förebyggande arbetsmiljöarbete och de har oftare rutiner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete jämfört med arbetsmarknaden i stort. Det är även fler inom offentligheten som har tillgång till företagshälsovård.

Samtidigt vet vi att arbetsbelastningen och de ofta tuffa arbetsförhållandena skapar utmaningar vad gäller arbetsmiljö och förebyggande hälsoarbete. Vård och omsorgsyrken har ofta stora personalgrupper samt en obalans mellan krav och resurser vilket gör att tid oftare läggs på att släcka bränder än att faktiskt förebygga dem.

Det är med andra ord inte tillräckligt att förlita sig på kunskap och policyer ifall resurserna saknas för att som chef aktivt kunna följa rutinerna.

Fler kvinnliga chefer anser att den psykiska ohälsan ökat

Av de som upplever att den psykiska ohälsan har ökat i deras organisation under det senaste året är andelen kvinnliga chefer och HR-ansvariga dubbelt så hög. Vidare är det dubbelt så många manliga chefer som inte känner igen bilden av att psykisk ohälsa ökat i sin organisation.

Även dessa resultat går att tolka genom att lyfta blicken till skillnaderna i kvinnodominerade yrken jämfört med samhället i stort. Det är väldokumenterat att stora personalgrupper, som så ofta återfinns i offentlig verksamhet, driver på stress och arbetsrelaterad ohälsa med långtidssjukfrånvaro som följd. Att kvinnor i högre utsträckning upplever ökad psykisk ohälsa på arbetsplatsen kan därmed delvis bero på strukturella skillnader i arbetsmiljö på arbetsmarknaden.

Arbetsmiljö på ledningsnivå

Resultaten från MedHelps HR-rapport 2024 ger indikationer på att det ofta saknas förutsättningar för HR och chefer att arbeta preventivt med hälsa på arbetsplatsen, men att de specifika utmaningarna varierar beroende på typ av verksamhet och bransch.

För att lyckas med arbetsmiljöarbetet och för att chefer med personalansvar ska kunna få rätt stöd behöver frågorna tas upp på ledningsnivå. Förutom personalens välmående handlar det om en strategisk lönsamhetsfråga.

Detta är nödvändigt oavsett typ av organisation. Inom offentlig verksamhet för att få bukt med obalansen mellan krav och resurser. Inom mindre företag med större resurser kan det i stället handla om brist på kunskap och rutiner, prioriteringar som ofta behöver förankras på ledningsnivå.

Kvalitativ hälsodata a och o

Att hälsofrågor integreras i verksamhetsbeslut blir än viktigare framöver med tanke på de nya kraven på hållbarhetsrapportering (CSRD) som bland annat berör den egna personalen och hälsorisker. Detta kräver bättre metadata gällande hälsa och sjukfrånvaro. Förutom att underlätta ett systematiskt arbetssätt att förebygga sjukfrånvaro, bland annat genom att signalera när någon uppvisar tidga tecken på ohälsa, så kan vår hälsoplattform förse er med kvalitativ hälsodata för bättre rapportering och inte minst för bättre beslut. Vill du få en bättre bild av hur MedHelp kan stötta era chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Senast uppdaterad: 2024-02-16

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!