← Alla artiklar
Start Kunskapsbank HR-rapporten 2024: Så skiljer sig mäns och kvinnors arbetsmiljöarbete åt

HR-rapporten 2024: Så skiljer sig mäns och kvinnors arbetsmiljöarbete åt

Scrolla ner ↓

För fjärde året i rad har MedHelp frågat drygt 300 HR-ansvariga och 300 chefer om deras syn på hälsofrågor och sjukfrånvaro. En av insikterna från årets rapport är att det på en rad punkter finns tydliga skillnader i upplevelsen av hälsoarbetet hos chefer och HR-ansvariga beroende på kön. Här dyker vi djupare i några av dessa skillnader.

Mätning och uppföljning av sjukfrånvaro och dess kostnader

En del av arbetet med att förebygga sjukfrånvaro innebär att ha koll på hur sjukfrånvaron utvecklas över tid och kunna förstå varför frånvaron ökar eller minskar. Utan denna typ av data är det också svårt att ta välgrundade beslut om åtgärder. Årets HR-rapport visar att fler kvinnliga än manliga chefer och HR-ansvariga mäter och följer sjukfrånvaro över tid. Något fler kvinnliga än manliga chefer och HR-ansvariga följer kostnaden för sjukfrånvaro över tid (3 av 10 jämfört med 2 av 10).

Kvinnliga chefer jobbar mer systematiskt med arbetsmiljö och risker

Kvinnliga chefer och HR-ansvariga svarar i större utsträckning att deras organisation har rutiner för att fånga upp risker och/eller tidiga signaler på ohälsa – 50 procent jämfört med 34 procent bland manliga chefer och HR-ansvariga. Det är en skillnad på 16 procentenheter.

Fler kvinnor än män uppger vidare att de har koll på vad som utgör tidiga tecken på psykisk ohälsa. Även vad gäller lagar och regler gällande rehabilitering finns en skillnad, färre manliga chefer har koll på arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Fler kvinnliga chefer anser att den psykiska ohälsan ökat

Av de som upplever att den psykiska ohälsan har ökat i deras organisation under det senaste året är andelen kvinnliga chefer och HR-ansvariga dubbelt så hög. Vidare är det dubbelt så många manliga chefer som inte känner igen bilden av att psykisk ohälsa ökat i sin organisation.

Strukturella skillnader inom olika yrken

Dessa insikter går att placera in i ett större samhällsperspektiv. I kvinnodominerade välfärdsyrken i offentlig verksamhet finns ofta en stor kunskap om förebyggande arbetsmiljöarbete och de har oftare rutiner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete jämfört med arbetsmarknaden i stort. Det är även fler inom offentligheten som har tillgång till företagshälsovård.

Samtidigt har kvinnodominerade yrken ofta påfrestande arbetsförhållandena och inte sällan råder en obalans mellan krav och resurser för anställda vilket får negativa konsekvenser för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vård och omsorgsyrken har dokumenterat stora personalgrupper vilket gör att tid oftare läggs på att släcka bränder än att faktiskt förebygga dem. Det är väldokumenterat att stora personalgrupper driver på stress och arbetsrelaterad ohälsa med långtidssjukfrånvaro som följd. Att kvinnor i högre utsträckning upplever ökad psykisk ohälsa på arbetsplatsen kan därmed delvis bero på strukturella skillnader i arbetsmiljö på arbetsmarknaden.

Arbetsmiljö på ledningsnivå

Resultaten från MedHelps HR-rapport 2024 visar att det ofta saknas förutsättningar för HR och chefer att arbeta preventivt med hälsa på arbetsplatsen, men att de specifika utmaningarna varierar beroende på typ av verksamhet och bransch.

Oavsett verksamhet pekar forskning på att arbetsmiljöfrågor behöver till en organisatorisk nivå för att verkligen få resultat. Vidare krävs det inte bara mer resurser till chefer som utför arbetsmiljöarbetet, det behövs också en förändringskompetens och en struktur för lärande som genomsyrar hela verksamheten.

MedHelps hälsoplattform med AI är både ett stöd för HR och chefer i det arbetsmiljöarbetet med fokus på proaktiva åtgärder. Plattformen underlättar dessutom på organisatorisk nivå bland annat när det kommer det analys av organisationens hälsoläge, vilket tillåter mer träffsäkra åtgärder. Vill du veta mer om hälsoplattformen?

Senast uppdaterad: 2024-03-22

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?