StartHälsoplattform med AIIdentifiera tidiga signaler med AI

Identifiera tidiga signaler med AI

Det lönar sig att arbeta förebyggande med sjukfrånvaro, för både arbetsgivaren och medarbetarna. MedHelps AI-modell är tränad att effektivt och med stor träffsäkerhet kunna se om en medarbetare kan drabbas av långtidssjukfrånvaro, innan den inträffar.  

Vår AI hjälper arbetsgivare att i ett tidigt skede upptäcka ohälsa

Att sätta in tidigt stöd när en medarbetare visar tidiga signaler på ohälsa är avgörande för att öka hälsan och minska sjukfrånvaron. MedHelps AI-modell kan redan vid första sjukdagen se om en medarbetare uppvisar tidiga signaler för långtidssjukfrånvaro. Det gör det enkelt för arbetsgivaren att stötta medarbetaren med rätt åtgärder i tid.

AI-modellen bygger på tre miljoner unika datapunkter från 200 000 användare, tre år tillbaka i tiden. Genom att analysera mönster i demografi och sjukfrånvarohistorik kan AI:n identifiera tidiga signaler på ohälsa med 20 procent bättre träffsäkerhet än antaganden baserade på kriterier som till exempel upprepad korttidsfrånvaro. AI:n ger ett effektivt chefsstöd genom automatiska notifikationer och rekommendationer.

Automatiska påminnelser att agera
preventivt

Genom en tidig påminnelse om att påbörja ett hälsofrämjande arbete och rekommendationer om lämpliga åtgärder får chefen ett effektivt stöd i det preventiva hälsoarbetet. 

20% bättre träffsäkerhet än praxis 

AI-modellen identifierar medarbetare med tidiga signaler för långtidssjukfrånvaro med 20 procent högre träffsäkerhet än regelbaserade antaganden., så som upprepad frånvaro.

50% lägre sjukfrånvaro möjligt

Hälsoplattformen med AI ger effektivt stöd för chefer att arbeta förebyggande med ohälsa. Vår data visar att företag som lyckas med det preventiva arbetet kan sänka långtidssjukfrånvaron med upp till 50 procent.

Så funkar MedHelps AI

Datainsamling

AI:n tränas på hälsodata baserat på demografi och historisk sjukfrånvaro, baserat på tre miljoner unika datapunkter från över 200 000 användare tre år tillbaka i tiden. Data kan inkludera till exempel kön, ålder och tidigare frånvaromönster.

1
2

Modellering och träning

Utifrån liknande data och kunskap om tidigare utfall, tränas modellen att kunna skapa en bild av medarbetaren i flera olika dimensioner som alla representerar personen över tid.

Prediktion 

Baserat på den bild som skapas i steg 2 kan AI:n utvärdera medarbetarens sannolikhet att hamna i långtidssjukfrånvaro inom sex månader.

3
4

Rekommendation om hälsofrämjande insats

När AI:n identifierat en individ med tidiga signaler på ohälsa skapas ett hälsofrämjande ärende automatiskt, och chefen får en påminnelse och rekommendation om att påbörja ett hälsofrämjande arbete.

Så funkar MedHelps AI

1

Datainsamling

AI:n tränas på hälsodata baserat på demografi och historisk sjukfrånvaro, baserat på tre miljoner unika datapunkter från över 200 000 användare tre år tillbaka i tiden. Data kan inkludera till exempel kön, ålder och tidigare frånvaromönster.

2

Modellering och träning

Utifrån liknande data och kunskap om tidigare utfall, tränas modellen att kunna skapa en bild av medarbetaren i flera olika dimensioner som alla representerar personen över tid.

3

Prediktion 

Baserat på den bild som skapas i steg 2 kan AI:n utvärdera medarbetarens sannolikhet att hamna i långtidssjukfrånvaro inom sex månader.

4

Rekommendation om hälsofrämjande insats

När AI:n identifierat en individ med tidiga signaler på ohälsa skapas ett hälsofrämjande ärende automatiskt, och chefen får en påminnelse och rekommendation om att påbörja ett hälsofrämjande arbete.

Detta är MedHelp Care

Vår hälsoplattform ger er en smidig, säker och databaserad hantering av sjukfrånvaro- och rehabiliteringsfrågor och signalerar med hjälp av AI när tidiga signaler på ohälsa uppvisats. Detta gör att företag kan jobba förebyggande och minska långtidssjukfrånvaron med upp till 50%.

Detta är några av fördelarna du får genom att använda MedHelp:

 • Kontroll på sjukfrånvaro genom systematisk frånvarohantering
 • Prediktioner med AI och rekommendationer om hälsofrämjande insatser
 • Möjlighet att undvika långtidssjukfrånvaro genom ett förebyggande arbetssätt
 • Stöd genom hela rehabiliteringsprocessen utifrån Försäkringskassans riktlinjer
 • Ökat välmående hos medarbetare och sänkta kostnader

Visste du att…I genomsnitt blir var tionde anställd långtidssjuk – och de långtidssjukskrivna står för totalt 60% av sjukfrånvarodagarna. 

Frågor och svar om vårt AI

 • Vad är identifiering av tidiga signaler på ohälsa med AI?

  Identifiering av tidiga signaler på ohälsa med AI är en metod som använder artificiell intelligens för att analysera hälsodata för att upptäcka tidiga signaler på långtidssjukfrånvaro hos en individ.

 • Hur fungerar identifiering av tidiga signaler på ohälsa med AI?

  Identifiering av tidiga signaler på ohälsa med AI använder algoritmer för att analysera data från olika källor och identifiera mönster som kan indikera tidiga tecken på ohälsa. Dessa mönster kan sedan användas för att ge chefer rekommendationer om hälsofrämjande insatser för att förebygga ohälsan och jobba preventivt med medarbetare.

 • Vilka fördelar finns det med identifiering av tidiga signaler på ohälsa med AI?

  Identifiering av tidiga signaler på ohälsa med AI kan hjälpa till att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede, vilket kan öka chanserna för att motverka sjukfrånvaro hos medarbetaren.

 • Hur fungerar MedHelps AI?

  Modellen samlar in tillgängliga data kring individens historiska sjukfrånvaro. Detta kan innefatta kön, ålder och tidigare frånvaromönster. Givet denna information bygger AI-modellen upp en bild i 63 dimensioner som representerar denna information över tid. Modellen tränas med liknade data med känt utfall kring varje individ.Nu kan modellen utvärdera den nya individens sannolikhet att falla in i långtidssjukfrånvaro inom en snar framtid. När en individ med tidiga signaler identifierats skickas en rekommendation till chef om en hälsofrämjande insats.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?