Integritet och kvalitet

Allt på ett ställe

Här har vi samlat allt som rör från dataskydd och säkerhet till Patientsäkerhetsberättelser och Certifikat. Är det något du saknar eller undrar över så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Rekvisition av journalkopia

Hämta rekvisition av journalkopia. Svaret skickas till din folkbokföringsadress.

MedHelps integritetspolicy

MedHelps vision för att värna din integritet är att ingen ska lida integritetsmässig skada på grund av vår hantering av dennes personuppgifter. Vi ska, på ett professionellt och engagerat sätt, alltid värna individens rätt till integritet och skydd av sina personuppgifter. Vi gör detta med tekniska, organisatoriska och administrativt kvalitetssäkrade processer och system. Genom regelbunden granskning och systematisk vidareutveckling säkerställer vi en hög kvalitet.

Frågor och svar om dataskydd och säkerhet

Personuppgiftslagen definierar en personuppgift som:”information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person”.  Dvs. all information som unikt kan identifiera en fysiskt levande individ.

Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

MedHelp hanterar personuppgifter som en förutsättning för att kunna leverera avtalade tjänster samt följa rådande lagstiftning.

Administrativa data, te.x. personnummer,namn, kontaktuppgifter etc. samt hälsodata.

Exempel på kategorier av registrerade är kunder, kundanställda, patienter, uppdragstagare och blivande kunder.

MedHelp agerar på uppdrag/instruktion av personuppgiftsansvarig samt följer lagstiftning i den behandling som vi genomför. För dig som får sjukvårdsrådgivning agerar vi enligt patientdatalagen som säger att medicinska journaler skall sparas i minst 10 år från att den sista uppgiften fördes in i handlingen. Övriga kategorier av registrerade hanteras i enlighet med instruktioner från kund samt vid var tid gällande lagstiftning.

MedHelp ger endast åtkomst till personuppgifter enligt instruktion av personuppgiftsansvarig (arbetsgivare) samt intern personal som har behov av åtkomst för att kunna leverera avtalad tjänst. Exempelvis Sjuksköterskor.

Administrativa data, te.x. personnummer,namn, kontaktuppgifter etc. samt hälsodata t.ex. medicinska journaler.

Personnummer används bl.a. för är att vi enligt lagstiftningen är skyldiga att logga åtkomst till information samt för att vid sjukvårdsrådgivning föra journal enligt patientdatalagen.

Du som registrerad har rätt till information om behandling av personuppgifter som rör dig. För att få veta om MedHelp behandlar personuppgifter om dig och/eller för att få ta del av personuppgifterna ska du begära detta skriftligen. Vänligen kontakta MedHelps dataskyddsombud för aktuell information om hur du går tillväga.

Ja, MedHelp använder bl.a. molntjänster. Den avtalade leverantören är certifierad enligt ISO 27001 som är en globalt erkänd informationssäkerhetsstandard.

Ja, MedHelp använder i vissa delar av vår tjänsteleverans underleverantörer för  IT-system och sjukvårdsrådgivning. Kategorier av leverantörer är t.ex. leverantörer av Infrastruktur, SMS och telefonitjänster, datalagring och autentiseringstjänster samt rådgivningstjänster. MedHelp tecknar för varje enskilt underbiträde avtal som följer samma struktur som det personuppgiftsavtal som tecknats med våra avtalskunder. Avtalen ställer samma krav på säker hantering som MedHelp ställer på sig själva.

För de tjänster som vi levererar till arbetsgivare hanteras endast data inom EU/EES. Inom våra uppdrag  gentemot landsting och andra vårdgivare hanteras viss data utanför EU/EES. I det fallet har MedHelp standardklausulsavtal enligt EU-standard med en underleverantör för att säkerställa en säker hantering.

På datainspektionens (integritetsskyddsmyndigheten) hemsida hittar du detaljerad information om dina rättigheter som registrerad. Du kan även ta del av information på den här sidan.

MedHelp och GDPR

För att kunna bedriva vår verksamhet krävs det att både kunder och användare har förtroende för MedHelp och våra arbetssätt.
Det är därför av största vikt att all behandling av personuppgifter och patientinformation sker på ett säkert sätt.
Den personliga integriteten står hela tiden i centrum för den behandling av de personuppgifter som sker inom ramen för MedHelps verksamhet.

Här kan du läsa hela dokumentet som förtydligar MedHelps åtagande.

Personuppgiftsincident - frågor och svar

Frågor och svar avseende personuppgiftsbehandling vid personuppgiftsincident kopplad till 1177 Vårdguiden på telefon.

Kontakta vårt dataskyddsombud

Begäran om registerutdrag – skriv ut och skicka in PDF nedan.

Är du blivande eller befintlig avtalskund och har affärsmässiga avtalsfrågor kring MedHelps dataskydd, kontaktar du respektive affärsområdeschef .

Företagstjänster: elisabeth.wicklin@medhelp.se
Vårdtjänster: bjorn.arkinger@medhelp.se

Har du frågor som gäller dataskyddsförordningen eller vill komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud. Fyll då i dina uppgifter i formuläret nedan.

Certifikat

MedHelp är certifierade enligt ISO 9001 och 14001

Kvalitet och Miljö

Läs om hur vi arbetar för att successivt förbättra och effektivisera verksamheten mot total kvalitet och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Patientsäkerhetsberättelser MedHelp AB

Här kan du ladda ner PDF av vår senaste patientsäkerhetsberättelse

MedHelps användande av cookies

Vi på MedHelp värnar om våra besökares integritet. MedHelps besökares förtroende är vår mest värdefulla tillgång och därför följer MedHelp en strikt integritetspolicy. I den framgår t.ex. hur MedHelp samlar in och använder cookies och hur MedHelp skyddar användarnas integritet.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

    Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.