StartHälsoplattform med AISjukfrånvarostatistik

Sjukfrånvaro­statistik

MedHelps plattform ger detaljerade rapporter och sjukfrånvarostatistik som ger grund för analys och jämförelser. Statistiken möjliggör databaserade beslut och är ett verktyg för att få kontroll på sjukfrånvaron.

Rapporter för uppföljning av sjukfrånvaro

Lättillgängliga och tydliga standardrapporter över sjukfrånvaron finns i plattformen, och du får som HR eller chef en tydlig översikt över vilka personer som varit borta under olika tidsintervaller och frånvaromönster. Dessutom kan du se alla pågående och avslutande ärenden på ett överskådligt sätt. Rapporterna visar bland annat:

 • Hälsofrämjande ärenden
 • Rehabärenden
 • Pågående frånvaro
 • Långtidsfrånvaro
 • Upprepad frånvaro

Du kan även få en överblick på hur cheferna jobbar med det hälsofrämjande arbetet. I rapporterna kan du se om chefer agerat på de hälsofrämjande ärende som hälsoplattformen automatiskt skapat.

Sjukfrånvarostatistik i realtid

Sjukfrånvarostatistik samlas i plattformen och förenklar analys av sjukfrånvaron och uppföljning av genomförda insatser. Du får även en tydlig bild på hur sjukfrånvaron utvecklas över tid. Detta möjliggör ett databaserat och långsiktigt arbete för bättre hälsa och lägre sjukfrånvarokostnader.

Det gör det enkelt för dig som chef att analysera och förstå bland annat:

 • Orsaker till sjukfrånvaron
 • Antal sjukdagar
 • Upprepad sjukfrånvaro
 • Rehabiliteringsärenden
 • Branschjämförelser

Du kan följa statistiken på olika organisationsnivåer och tidsperioder, samt bryta ned den på kön, frånvarotyp, kort- och långtidssjukfrånvaro och anställningsgrupper.

Mätbara resultat

Statistiken gör det enklare att arbeta förebyggande och agera i tid innan sjukfrånvaro uppstår, och att följa insatser och åtgärder löpande.

Jämför sjukfrånvaro över tid

Följ sjukfrånvaron över tid och jämför per månad, kvartal eller år, för att mäta effekten av hälsoarbetet.

Exportera data

Alla rapporter och statistik kan enkelt exporteras för vidare bearbetning och annan rapportering.

”MedHelps portal är användarvänlig och det är lätt att få fram tydlig statistik och jämförelser från systemet. Det är väldigt enkelt att få överblick över sjukfrånvaron i det egna teamet, och informationen gör det enklare att stötta medarbetare som är sjuka”. Ola Westerlund, produktionschef, Seco Tools.

Läs mer om sjukfrånvaro­statistik

 • Varför är det viktigt med statistik över sjukfrånvaron?

  Syftet är att hjälpa er organisation att få en bättre överblick över frånvaron inom ert företag och ge er bra underlag i ert arbete med att utreda, förebygga och åtgärda frånvaro. All statistik baseras på data som samlas in i MedHelps plattform genom rapporterad frånvaro

 • Vilka tal tittar vi på?

  De standardiserade KPI:erna som används för att ge insikter om de anställdas hälsotillstånd är följande och de visualiseras i rapporterna över olika tidsperioder och grupper. “Frånvaroprocent” = “Uppskattade frånvarodagar” / “Uppskattade arbetsdagar”, där uppskattningen antingen beräknas med 1) endast ta hänsyn till vardagar eller 2) om perioden är längre än 5 dagar multiplicera perioden med faktorn 5/7 . ”Hälsoindex” = ”Antal friska personer under det senaste året” / ”totalt antal personer under det senaste året”, där friska definieras av att vara sjuka mindre än eller lika med 5 dagar.

 • Är det möjligt att få rapporter för överblick och jämförelse?

  Sammanfattningsrapporten genereras på företagsnivå och kan genereras av användare med statistikrättighet för hela företaget. Sammanfattningsrapporten ger en översikt över företagets hälsostatus där vi presenterar ett antal nyckeltal. Möjlighet finns att jämföra två perioder.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?