Här beskriver vi vad som utgör en sjukdag och vad såväl arbetsgivare som arbetstagare måste göra vid olika tidpunkter under sjukdomsförloppet.

Vad är sjukdagar?

Sjukdagar är de dagar från det att medarbetaren anmält sig som sjuk till sin arbetsgivare, fram till dess att hen är tillbaka på sitt arbete.

Arbetsgivarens hantering av sjukdagar

Det är arbetstagaren som anmäler sjukdagar till sin arbetsgivare. Arbetsgivaren betalar sjuklön till den anställda under de första 14 sjukdagarna om arbetsgivaren bedömer att medarbetaren inte kan arbeta som följd av sin sjukdom eller skada. Första sjukdagen gör arbetsgivaren ett karensavdrag, vilket motsvarar 20 procent av arbetstagarens beräknade sjuklön under en genomsnittlig arbetsvecka. 

Vid sjukdom eller skada som leder till 14 eller fler sjukdagar så ska arbetsgivaren sjukanmäla medarbetaren till Försäkringskassan. Från och med sjukdag 15 betalar arbetsgivaren inte längre ut sjuklön till den anställda, utan ärendet tas över av Försäkringskassan. Sjukfrånvaro som är längre än 15 dagar räknas som långtidssjukfrånvaro.

Sjukdagar och intyg

Från och med 1 oktober 2021 behöver arbetstagaren kunna bevisa sjukdom, funktionsnedsättning eller skada genom läkarintyg från sjukdag 8 och framåt. Kopia på läkarintyget ska skickas till arbetsgivaren.

Regler och lagar för sjukdagar

Sjuklönelagen avgör hur sjukersättning för sjukdagar ska regleras och utbetalas. I lagen är det bestämt att arbetstagaren har rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner (exempelvis sjuklön vid sjukdag) vid sjukdom.

Lagen slår också fast att:

  • Arbetstagaren ska lämna en skriftlig försäkran till sin arbetsgivare, där omfattningen av sjukdomen och dess påverkan på arbetsförmågan beskrivs, efter sista sjukdagen i sjukperioden när hen är tillbaka i arbete.
  • Arbetstagare med många sjukdagar kan ansöka om särskilt högriskskydd.
  • Arbetsgivaren betalar ut sjuklön under de första 14 sjukdagarna.
  • Från och med dag 15 är det Försäkringskassan som gör en bedömning av en persons rätt till sjuklön. Medarbetaren behöver då ansöka om sjukpenning.
  • Arbetsgivaren är skyldig att anmäla till Försäkringskassan om medarbetaren fortfarande är sjuk efter sjuklöneperiodens slut det vill säga efter dag 14. Det bör ske så så fort som möjligt så att Försäkringskassan kan börja handlägga medarbetarens ärende.

Antal sjukdagar per år

Det finns ingen begränsning för hur många sjukdagar en anställd kan ta ut. I stället bör arbetsgivaren försöka utreda vad den upprepade sjukfrånvaron beror på. Genom att ta reda på orsakerna kan man som arbetsgivare sätta in rätt åtgärder, eller se till att hjälpa personen att söka rätt vård. Som arbetsgivare kan man erbjuda möjligheten för den anställda att tillfälligt gå ner i arbetstid, eller koppla ihop hen med företagshälsovården.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?