Förebygga sjukskrivning

front-hero

Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar att arbeta systematiskt för att förebygga ohälsa, skador och olyckor på arbetsplatsen. Dessutom är det oftast mer lönsamt att hantera ohälsa i tid, innan den blir omfattande, så det finns goda skäl att arbeta proaktivt för att främja hälsa och förebygga sjukskrivning. Här har vi samlat viktig information för arbetsgivare gällande ditt ansvar för förebyggande arbete, hur man kan förebygga sjukskrivningar på arbetsplatsen samt handfasta tips som underlättar arbetet.

Hur förebygger man sjukskrivning som arbetsgivare?

Som arbetsgivare har man ett stort ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö och bra arbetsklimat., vilket bidrar till lägre sjukfrånvaro. Kostnaderna för sjukfrånvaro och rehabilitering är höga, inte bara i form av sjuklön. En sjukskrivning kan också medföra kostnader för vikarie och minskad produktivitet på grund av minskad arbetskapacitet för den medarbetare som inte kan genomföra sitt arbete. Att lägga resurser på arbetsmiljön och arbetsklimatet är därför gynnsamt för såväl medarbetare som arbetsgivare. Arbetsmiljöverket erbjuder tips, stöddokument och kunskapssammanställningar som kan stödja arbetsgivare i sitt systematiska och proaktiva arbetsmiljöarbete. Man bör även känna till att Försäkringskassan har särskilt framtagna bidrag som kan hjälpa arbetsgivare att täcka kostnaderna för att förebygga sjukskrivningar.

Arbetsgivaren är skyldig att:

  • Skapa och underhålla en god arbetsmiljö för medarbetarna
  • Arbeta proaktivt för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet
  • Etablera rutiner som säkerställer ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Organisera företagsfunktioner för arbetsanpassning och rehabilitering

 Förebygg sjukskrivning på arbetsplatsen

Samsyn inom organisationen är helt avgörande för att säkerställa en väl fungerande och frisk arbetsplats. Genom att satsa på öppenhet, kommunikation, ledarskap och delaktighet så kan man på ett mer effektivt sätt fånga upp anställda som riskerar att bli sjukskrivna. Även om man har goda rutiner för rehabilitering så är de insatser som är de mest avgörande insatserna de som görs innan en anställd blir sjukskriven. En väsentlig del av det förebyggande arbetet handlar om att fånga upp tidiga signaler på ohälsa eller upprepad frånvaro, något som i sig är en varningssignal och kan leda till långtidssjukfrånvaro. Ju tidigare åtgärderna sätts in, desto bättre.

Som arbetsgivare bör man aktivt främja friskfaktorer. Detta innefattar exempelvis tydliga arbetsuppgifter, tydliga ansvarsområden och befogenheter samt möjligheten att kunna påverka arbetsklimatet som arbetstagare.

5 effektiva tips för att förebygga sjukskrivning

1. Se till att fånga upp tidiga signaler 

Genom att ha kunskap om när medarbetare är sjuka, hur ofta, hur länge och varför, kan tidiga signaler på mer omfattande ohälsa, som kan leda till längre sjukskrivning, fångas upp. Tidiga åtgärder är det mest effektiva för att förebygga sjukskrivning under en längre period. Se till att skapa en struktur eller skaffa ett system för frånvarohantering för att följa ohälsa och sjukfrånvaro över tid. Det gör det lättare att fånga upp risker för ohälsa, skador eller upprepad sjukfrånvaro.

2. Anlita externt stöd

Om man som arbetsgivare inte besitter kompetensen för att vidta nödvändiga åtgärder så ska man ta in kompetensen externt. Detta kan vara exempelvis företagshälsovården, bransch- och arbetsgivareorganisationer eller arbetsmiljökonsulter.

3. Ansök om särskilt bidrag

För att förhindra och förebygga sjukskrivningar och underlätta för medarbetare att återgå till arbetet efter sjukskrivning så finns det ett särskilt framtaget stödbidrag för arbetsgivaren, kallat arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Detta bidrag täcker upp till hälften av kostnaderna för arbetsgivarna, när man anlitar extern kompetens.

4. Ta del av forskningen

Myndigheten för arbetsmiljökunskap publicerar löpande de senaste forskningsrönen på området arbetsmiljö, samt erbjuder vägledning och praktiska råd kring hur man arbetar och utvecklar sitt arbetsmiljöarbete.

5. Stödmaterial

Som arbetsgivare behöver man inte uppfinna hjulet på nytt. Arbetsmiljöverket erbjuder exempelvis omfattande stödmaterial – i form av checklistor, broschyrer, standardblanketter och mycket annat – som gör det betydligt enklare att säkerställa ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Hur kan MedHelp hjälpa att förebygga sjukskrivning?

MedHelps tjänst för digital företagshälsa hjälper arbetsgivare att få överblick på sjukfrånvaron och följa sjukfrånvarons frekvens, längd och orsaker på både övergripande och individuell nivå. Det gör att det blir enklare att fånga upp signaler på ohälsa och upprepad korttidsfrånvaro och kunna ge rätt stöd till medarbetaren i ett tidigt skede. Om väl sjukskrivningen är ett faktum hjälper Medhelps rehabstödarbetsgivare att fullfölja sitt rehabiliteringsansvar. Med utgångspunkt i Försäkringskassans riktlinjer och medarbetarnas situation, skickar rehabstödet påminnelser till rätt personer om vad som behöver göras och när, när en medarbetare är sjuk eller rehabiliteras.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?