Drygt varannan chef har bristande koll på arbetsmiljölagstiftningen

Dela

koll på arbetsmiljölagstiftningen

Det är arbetsgivarens, och i förlängningen chefernas, ansvar att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetet. En undersökning bland 300 HR-chefer från MedHelp visar dock att kunskapen om de lagar och regler som styr detta ofta brister. Drygt hälften av HR-cheferna uppger att cheferna i deras organisation bara delvis eller inte alls har kunskap om gällande arbetsmiljölagar.

Hälsa och sjukfrånvaro är högt prioriterat i svenska organisationer. Nästan två av tre HR-chefer i MedHelps undersökning, 64 procent, uppger att det är mycket högt eller ganska högt prioriterade frågor. Trots engagemanget finns kunskapsluckor när det gäller arbetsmiljölagstiftningen som är grunden i att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen. Det visar MedHelps HR-rapport som bygger på en undersökning bland 300 HR-chefer. En femtedel av de tillfrågade HR-cheferna säger att cheferna i organisationen har liten eller ingen kunskap alls om detta, och drygt en tredjedel säger att cheferna bara i viss utsträckning har den kunskap som behövs. 

I vilken utsträckning har cheferna i er organisation kunskap om gällande lagar och regler när det gäller ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering?

  • Inte alls 7 %
  • I liten utsträckning 13 %
  • i viss utsträckning 36 %
  • I stor utsträckning 27 %
  • I mycket stor utsträckning 18 %

– Vi vet att arbetsmiljöfrågorna kan vara svåra och ibland betungande för cheferna. Att ha rutiner för arbetsmiljöarbetet är otroligt viktigt, liksom löpande och säker dokumentation så att man kan följa risker över tid, följa upp och dra lärdom av de åtgärder som vidtas. Det handlar om att hjälpa cheferna och göra rätt enligt lagar och regler, säger Tobias Ekros, VD, på MedHelp Care.

Vad säger arbetsmiljölagen?

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Arbetsgivaren behöver ha ett kontinuerligt och systematiskt arbetsmiljöarbete som ska vara en naturlig del av verksamheten. Det innebär bland annat att göra riskbedömningar, utreda ohälsa och olycksfall, genomföra åtgärder och utvärdera åtgärderna. Medarbetarna ska också rapportera eventuella risker och skador i arbetet.

MedHelps undersökning visar också att hälften av HR-cheferna uppger att det finns brister när det gäller att fånga upp tidiga signaler, som är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och fyra av tio säger att de önskar bättre arbetssätt för att kunna identifiera individer med risk för skador och ohälsa i tid.

3 tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet

  1. Kunskap och dialog

Se till att alla chefer har god kunskap om gällande lagar och regler och om deras eget ansvar. Se också till att medarbetarna har grundläggande kunskap om arbetsmiljö så att de kan vara med och påverka. Uppmuntra dialog om arbetsmiljön kollegor emellan.

  1. Nära samarbete mellan chefer och skyddsombud

Ett nära samarbete mellan chefer och skyddsombud är centralt för en kontinuerlig dialog om arbetsmiljöfrågor. De ska tillsammans hålla sig uppdaterade och utbildade inom området.

  1. Ett heltäckande systematiskt arbetsmiljöarbete

Det ska finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete i hela organisationen, oavsett om arbetet sker på en arbetsplats eller på distans. Oavsett var arbetet utförs har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljöfrågorna.

Här kan du läsa mer i Arbetsmiljöverkets guide och vägledning om systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Ladda ner vår senaste HR-rapport här.

Vill du ha hjälp att skapa struktur i arbetet för att förebygga skador, ohälsa och sjukfrånvaro? Kontakta oss så berättar vi mer.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!