Minskad sjukfrånvaro: HR-chefernas utmaningar och önskelista

Dela

Den största utmaningen för HR-chefer när det gäller sjukfrånvaro är att veta vad som kan minska den, och metoder för att mäta och följa sjukfrånvaron står högst på önskelistan för HR-cheferna. Detta visar MedHelps undersökning bland 200 HR-chefer som visar bland annat vad HR-chefernas utmaningar är och vad de efterfrågar för lösningar.

HR-funktionen har en strategisk roll och förväntas bidra till företagets övergripande mål och att arbeta med arbetsmiljö, hälsa och sjukfrånvaro är generellt sett en del av HR-funktionernas ansvarsområde. För att kunna arbeta strategiskt krävs tydliga mål och delmål men också bra sätt att mäta och följa utvecklingen. Vilka åtgärder ska vi vidta? Får de aktiviteter vi genomför rätt resultat? Leder det oss mot målen?

Utan bra underlag om sjukfrånvaron, så som frekvens och orsaker bakom, blir det svårt att sätta in rätt åtgärder. Det blir som att behandla en patient utan att veta vad patienten lider av. Därför behövs ett datadrivet sätt att arbeta, även för HR.

Bättre lösningar krävs för att kunna minska sjukfrånvaron

MedHelps undersökning bland 200 HR-chefer visar att HR-cheferna efterfrågar bättre lösningar för att ta fram beslutsunderlag och identifiera åtgärder. Den visar också att en stor utmaning för HR-cheferna är att veta vilka åtgärder som har effekt på sjuktalen och att det är svårt och betungande att hantera sjukfrånvaron i organisationen.

– HR-cheferna vill arbeta strategiskt och därför ha verktyg som gör att de får koll på sjukfrånvaron och de åtgärder som sätts in. Att kunna mäta och följa nivå, frekvens, orsaker och kostnader för sjukfrånvaron, i hela organisationen, ner på enhets- och individnivå är en förutsättning för ett strategiskt och systematiskt arbete med hälsoläget i organisationen, säger Lars Roth, produkt- och affärsutvecklingschef på MedHelp.

Ladda ner HR-rapporten

HR-chefernas största utmaningar – hur ska sjukfrånvaron minskas?

Tre av tio HR-chefer uppger att de har svårt att identifiera åtgärder som sänker sjukfrånvaron. HR-cheferna ser också utmaningar i att cheferna i organisationen tycker att hantering av sjukfrånvaro är betungande, och att organisationen saknar enhetliga system för att hantera, mäta och följa sjukfrånvaro och också har låg kunskap om den egna sjukfrånvaron.

System för HR-data främsta önskningen

Störst andel, nästan fyra av tio HR-chefer, skulle vilja kunna mäta och följa organisationens sjukfrånvarotal över tid. Nästan lika stor andel önskar sig ett system för hantering av information kopplat till sjukfrånvaro och rehabilitering och lika stor andel önskar sig ett integrerat system för hantering av sjukfrånvaro och löner. 30 procent önskar att sjukfrånvarofrågor skulle hanteras på samma sätt över hela organisationen.

– Med tanke på hur mycket sjukfrånvaro kostar borde ett datadrivet system för sjukfrånvaro och rehabilitering, även förebyggande, vara självklart för en modern organisation. Det ger inte bara överblick, det kan också spara stora pengar och samtidigt ger det HR och chefer en vattentät hantering av personuppgifter. Detta borde vara prioriterat av ledningsgruppen, säger Lars Roth.

Hur kan man som HR-chef minska sjukfrånvaron i en organisation?

MedHelps plattform för digital företagshälsa hjälper HR-funktionen, men också andra chefer och och organisationens ledning, att arbeta strukturerat, strategiskt och målinriktat med hälsa och sjukfrånvaro. Genom plattformen får organisationen automatiskt en bild av sjukfrånvaron, dess omfattning, frekvens och orsaker. Det gör det möjligt att mäta sjukfrånvaron och effekten av de insatser organisationen gör för att minska den, och det blir lätt att följa utvecklingen över tid. Plattformen ger en enhetlig hantering av all information som rör sjukfrånvaro och rehabilitering och allt lagras tryggt och säkert enligt GDPR.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?