← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Så arbetar du med psykosocial arbetsmiljö

Så arbetar du med psykosocial arbetsmiljö

Scrolla ner ↓

Den psykiska och sociala arbetsmiljön är lika viktig som den fysiska. En dålig eller bristande psykosocial arbetsmiljö kan ge flera allvarliga konsekvenser för individen och för arbetsplatsen som helhet.

Den psykiska och sociala arbetsmiljön är lika viktig som den fysiska. En dålig eller bristande psykosocial arbetsmiljö kan ge flera allvarliga konsekvenser för individen och för arbetsplatsen som helhet.

Utifrån Folkhälsomyndighetens undersökningar under perioden 2006 till 2020 kan man se en ökning av stress hos svenskarna. Det finns därför stor anledning att arbeta för att bryta den trenden genom åtgärder för bättre psykosocial arbetsmiljö.

Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Psykosocial arbetsmiljö innefattar i princip allt som har med vår psykiska hälsa på arbetsplatsen att göra. Det handlar bland annat om hur vi trivs med våra arbetskamrater, hur meningsfullt vi upplever att vårt arbete är, hur stort inflytande vi har över vår egen arbetssituation och i vilken mån vi har möjlighet till personlig utveckling.

Vems ansvar är en bra psykosocial arbetsmiljö?

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det bedrivs ett arbete för en bra psykosocial arbetsmiljö. Arbetsgivaren kan med hjälp av skyddsombud och arbetstagare antingen förebygga eller åtgärda faktorer som ger upphov till stress och psykisk ohälsa. Chefer och ledare påverkar medarbetarnas arbete, arbetstider och arbetsbelastning, och sätter även en riktning för den sociala miljön på arbetsplatsen.

Chefer och ledare kan med det sagt inte skapa en lyckad psykosocial arbetsmiljö på egen hand, utan det kräver även ett engagemang från medarbetarnas sida. För att skapa en arbetsmiljö där alla mår bra så är medarbetenas egna upplevelser av största betydelse. De kan bidra med information som gör det lättare att se var på arbetsplatsen det finns brister och de har också ett ansvar att bidra till en god social atmosfär.

Hur arbetar man för en bra psykosocial arbetsmiljö?

Som arbetsgivare är det viktigt att vara medveten om att alla är enskilda individer och reagerar olika på olika situationer. Trots våra olikheter kan man se att vissa faktorer eller aspekter har en större inverkan på den psykosociala arbetsmiljön och behöver därför arbetas med mer kontinuerligt. Läs mer om dem nedan:

Faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön

1. Nära relationer viktigt på jobbet

Vänskapliga och nära relationer till kollegor påverkar den psykosociala arbetsmiljön positivt. Frånvaro av nära relationer och brist på uppvisad uppskattning kan skapa ett minskat engagemang och leda till ohälsa på arbetsplatsen.

2. Tydliga roller, ansvar och mandat

Det ska finnas tydliga arbetsroller och en fördelning av arbetsuppgifterna på arbetsplatsen. Tydlighet skapar trygghet bland medarbetarna och minskar på det sättet stress. Motsatsen, det vill säga en bristande eller oklar arbetsfördelning och oklara roller, skapar osäkerhet på arbetsplatsen.

3. Stabil organisation skapar trygghet

Organisationen behöver ha en stabil grund där det finns kunskap om att omställningar och förändringar kan medföra stress hos medarbetarna. Det är naturligt att förändringar medför en viss stress, och därför viktigt att arbetsgivaren ser problemen och kan hjälpa varje individ att känna trygghet och stabilitet på arbetsplatsen.

4. Öppen kommunikation bidrar till öppen kultur

En öppen och tydlig kommunikation skapar en psykosocial arbetsmiljö där medarbetare kan känna sig sedda och hörda. En öppen kommunikation ger också möjligheten för medarbetarna att lyfta svåra frågor och brister på arbetsplatsen som kan förbättras.

Vill du veta mer om hur du kan jobba preventivt med hälsan och arbetsmiljön på din arbetsplats?

Senast uppdaterad: 2024-04-09

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?