Systematiskt arbetsmiljöarbete – nyckeln till en friskare organisation

Dela

Systematiskt arbetsmiljöarbete eller SAM är en grundpelare för att medarbetare ska kunna känna sig trygga på jobbet och kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Genom att arbeta utifrån ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan man som arbetsgivare förebygga olycksfall, arbetsskador och framför allt ohälsa på arbetsplatsen.

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete

Som arbetsgivare är det av betydelse att arbeta med arbetsmiljön på ett planerat och systematiskt sätt. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att se till att arbetsmiljön prioriteras och det är viktigt att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ses som en naturlig del i verksamheten. Det finns en stor angelägenhet att alla medarbetare på arbetsplatsen är aktiva och engagerade i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Medarbetarna har själva bäst koll på hur sitt dagliga arbete ser ut och har där av en naturlig kännedom för hur åtgärderna ska utformas och behandlas.

Lagen om systematiskt arbetsmiljöarbet

Alla arbetsgivare måste, oavsett storlek på organisationen, bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta är inte bara en självklarhet för många utan är också enlig svensk lag. I föreskrifterna AFS 2001:1 definieras Systematiskt arbetsmiljöarbete som ”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.

SAM hjulet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, kan byggas upp likt en metod. Denna metod beskrivs oftast som ett hjul, så kallat SAM-hjulet. Hjulet visar hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är i en ständig rullande process av de fyra stegen undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp. Arbetsgivaren undersöker vilka risker som kan finnas på arbetsplatsen och har i ansvar att åtgärda de som hittas, så att ingen medarbetare kommer till skada. Efter detta kontrolleras åtgärderna så att man kan få en lägesbild om riskerna, om dessa har minskat, försvunnit eller måste arbetas vidare med.

Systematiskt miljöarbete ger en friskare arbetsplats

Utifrån forskning kan man se att arbetsplatser som har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i deras verksamhet, har en friskare arbetsplats för sina medarbetare. Arbetet ska omfatta hela arbetsmiljön, det organisatoriska, den fysiska och den sociala biten.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, tre tips att följa:

  1. Kunskap och inkludering för medarbetarna

Se till att alla medarbetare åtminstone har en grundläggande kunskap om arbetsmiljö så att de kan vara med och påverka den. Låt också medarbetarna prata mellan varandra om hur de uppfattar arbetsmiljön.

  1. Nära samarbete mellan chefer och skyddsombud

Chefer och skyddsombud ska tillsammans hålla sig ständigt uppdaterad och utbildad inom arbetsmiljö, det ska finnas ett nära samarbete mellan parterna för att hålla dialogen om arbetsmiljö vid liv.

  1. Ett täckande systematiskt arbetsmiljöarbete

Det ska finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom organisationens alla delar, oavsett om arbetet sker på en fast plats, byggen, på vägarna eller i någons hem. Arbetet sträcker sig utför den fasta arbetsplatsen.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?