Omplaceringsutredning

omplaceringsutredning

Vid konstaterad arbetsbrist eller när det har konstaterats att en anställd inte kan fortsätta utföra sitt ordinarie arbete kan det bli aktuellt med omplacering. En arbetsgivare får enligt lag inte säga upp en arbetstagare med saklig grund, utan att först ha utrett möjligheten till omplacering. När omplacering är aktuellt genomförs en omplaceringsutredning. Här kan du läsa om hur en omplaceringsutredning går till, vad som gäller och vilka skyldigheter arbetsgivaren har då det är aktuellt med omplacering.

Vad innebär omplaceringsutredning?

En omplaceringsutredning genomförs av arbetsgivaren för att bedöma den anställdes förmåga och möjlighet att erbjudas ett annat arbete. Om arbetsgivaren inte genomfört en tillräckligt noggrann omplaceringsutredning anses en uppsägning inte ha saklig grund.

Hur fungerar en omplaceringsutredning?

I bedömningen undersöks den anställdes kvalifikationer. Med kvalifikationer avses exempelvis utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet och tidigare anställningar hos arbetsgivaren. Kvalifikationerna jämförs med kvalifikationskraven bland de lediga befattningar som finns under perioden då omplacering är aktuellt.

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet

Med omplaceringsskyldighet menas att arbetsgivaren har en skyldighet att omplacera en arbetstagare i första hand, innan det att en uppsägning med saklig grund kan ske. Det innefattar bland annat att arbetsgivaren måste göra vad den kan för att hitta ett annat arbete åt arbetstagaren. Även andra typer av åtgärder kan bli aktuella, exempelvis arbetsanpassning till den anställdes förutsättningar eller upplärning för att den anställde ska kunna sköta nya uppgifter, om detta kan ske inom rimlig tid.

 

Det finns ingen fast bestämmelse kring hur långt en arbetsgivares omplaceringsskyldighet sträcker sig. Däremot har arbetsgivarens storlek betydelse. Skyldigheten sträcker sig längre för större arbetsgivare än för små.

Vad är målet med en omplaceringsutredning?

Målet med en omplaceringsutredning är att, om det är möjligt, omplacera en anställd till ett annat ledigt arbete hos arbetsgivaren.

 

Om den anställde i omplaceringsutredningen bedöms ha tillräckliga kvalifikationer och förmågan att utföra ett ledigt arbete så ska den erbjudas det. Om arbetstagaren inte erbjuds arbetet, och ingen annan anställd gått före i turordningen, så kan uppsägning med saklig grund inte ske. Om arbetstagaren tackar nej till erbjudandet, om det konstateras att inga lediga arbeten finns, eller om personen inte bedöms ha tillräckliga kvalifikationer för de som finns, så kan uppsägning med saklig grund ske.

 

Så kan MedHelp hjälpa till med omplaceringsutredningen

Vi hjälper dagligen arbetsgivare att fullfölja sina skyldigheter när det kommer till rehabilitering av arbetstagare, bland annat då det är aktuellt med omplacering. Med vårt rehabstöd får du som chef påminnelser om vad som behöver göras och när det behöver göras. Det kan röra sig om att:

  • Utforma en rehabiliteringsplan
  • Se över och eventuellt ändra en arbetstagares arbetsuppgifter
  • Komma igång med arbetsträning

 

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?