Ersättning och kompensation för höga sjuklönekostnader

Dela

I Sverige finns ett högkostnadsskydd mot höga sjuklönekostnader som innebär att arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader över en viss nivå. Den möjliga kompensationen är olika stor beroende på företagets storlek och systemet är mer fördelaktigt för mindre företag.

En arbetsgivare har rätt till kompensation för den del som sjuklönekostnaderna som överstiger en viss fastställd andel av lönekostnaderna. Det kallas för ersättning för höga sjuklönekostnader. Den högsta ersättningen som en arbetsgivare kan få är 250 000 kronor för ett år.

Pengarna krediteras på arbetsgivarens skattekonto en gång om året. Det sker när Försäkringskassan har fattat beslut efter kalenderårets slut.

Ersättning för sjuklönekostnader

Som arbetsgivare har du rätt till ersättning för dina årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå enligt nedan. Du kan få max 250 000 kronor per år. Nivån för ersättningen beror på företagets totala lönekostnad och den del av sjuklönekostnaderna som överstiger;

  •  0,5 procent av den totala lönekostnaden om den uppgår till högst 3 miljoner kronor årligen.
  • 0,9 procent av den totala lönekostnaden om den överstiger 3 men inte 6 miljoner kronor årligen.
  • 1,2 procent av den totala lönekostnaden om den överstiger 6   men inte 12 miljoner kronor årligen.
  • 1,3 procent av den totala lönekostnaden om den överstiger 12 men inte 20 miljoner kronor årligen.
  • 1,5 procent av den totala lönekostnaden om den överstiger 20 miljoner kronor årligen.

Arbetsgivaren ska redovisa sina sjuklönekostnader på sin månatliga arbetsgivardeklaration. Därefter fattar Försäkringskassan som beslut om ersättningen och Skatteverket som krediterar rätt belopp på arbetsgivarens skattekonto.

Räkna ut sjuklönekostnad

Så här räknar du ut sjuklönekostnad. Sjuklön är 80 procent av sjuklöneunderlaget (beräkningsunderlaget för sjuklön dvs den lön och andra anställningsförmåner som en arbetstagare gått miste om till följd av nedsättningen i arbetsförmågan under sjuklöneperioden). Om en av dina anställda blir sjuk ska du betala sjuklön de första 14 dagarna om du bedömer att hens sjukdom gör att hen inte kan arbeta. Från sjuklönen ska du göra ett karensavdrag. Avdraget ska vara 20 procent av den sjuklön som din anställda beräknas få under en genomsnittlig kalendervecka. Den närmare beräkningen av sjuklönen och karensavdraget får också bestämmas genom kollektivavtal.

Sjuklönekostnader i din arbetsgivardeklaration – Skatteverket och Försäkringskassan

Som arbetsgivare behöver du inte ansöka om ersättningen. Varje månad lämnar du in en arbetsgivardeklaration med ifylld sjuklönekostnad till Skatteverket, som i sin tur meddelar dina lönekostnader och sjuklönekostnader till Försäkringskassan. Baserat på dessa uppgifter beslutar Försäkringskassan om din ersättning och betalar ut ersättningsbeloppet till ditt skattekonto hos Skatteverket.

Mer information från Skatteverket här 

Ersättning för sjuklönekostnader under pandemin

Under pandemin har tillfälliga regler tillämpats, då arbetsgivaren får ersättning för hela sjuklönekostnaden inklusive arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift. Det gäller för perioden april – juli 2020, därefter ersätts kostnaden för sjuklön enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/ersattningar-och-bidrag/ersattningar-for-hoga-sjuklonekostnader

Sänk dina sjuklönekostnader med MedHelps plattform

Ett datadrivet hälsoarbete ger tydliga resultat och lägre kostnader. MedHelps plattform för digital företagshälsa ger en trygg och smidig frånvarohantering och ett värdefullt rehabstöd till chefer. När medarbetare är sjuka kan de få snabb sjukvårdsrådgivning. I plattformen får du som arbetsgivare snabbt en översikt av företagets hälsoläge i realtid. Den gör det enkelt att hantera och fånga upp risker vilket möjliggör tidiga insatser och ett proaktivt arbete med ohälsa. Det ger också tillgång till kontinuerligt uppdaterad sjukfrånvarostatistik som underlättar ett datadrivet arbete för ökad hälsa och lägre sjukfrånvarokostnader.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?