Vad kostar sjukfrånvaron?

Dela

Du som arbetsgivare kan sänka kostnader genom att arbeta aktivt med organisationens sjukfrånvaro. Agera snabbt på tidiga signaler för att förebygga sjukskrivning och behov av rehabilitering. Hög frisknärvaro gynnar både individen och organisationen.

Enklast är att räkna den direkta kostnaden för sjuklön vilket oftast räcker som underlag. Den totala kostnaden är dock mångdubbelt sjuklönen. Ersättare, overheadkostnader, produktionsbortfall med mera är exempel på kostnader som tillkommer.

På Försäkringskassans hemsida kan du beräkna kostnaderna för sjuklön och sjukpenning. Kostnader för produktionsbortfall är inte medräknat i kalkylen. Till Försäkringskassans kalkyl.

Vad kan du göra för att förebygga sjukskrivningar?

Genom att agera på tidiga signaler kan du som arbetsgivare minska kostnaden för sjukfrånvaron och risken för långtidssjukskrivningar. Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro. 

Du som arbetsgivare behöver aktivt främja friskfaktorer och förebygga risker. Det kan handla om att ha en tydlig organisation, tydliga arbetsuppgifter, väl definierat ansvar, tydliga befogenheter och möjlighet till att påverka. Det är också viktigt att du som chef är ute i verksamheten och lyssnar för att tidigt fånga upp signaler som kan leda till arbetsrelaterad ohälsa.

Exempel på friskfaktorer är:

  • Tydlig organisation
  • Tydliga arbetsuppgifter
  • Återkoppling
  • Socialt stöd
  • Variation
  • Påverkansmöjligheter
  • Lön
  • Friskvård
  • God fysisk miljö
  • Fungerande utrustning

Här kan du läsa mer om hur ditt företag kan arbeta proaktivt med friskvård.

Vad har du som arbetsgivare för ansvar?

Som arbetsgivare har du ett ansvar gentemot dina medarbetare om de blir sjuka. En del av ansvaret är att arbetsgivaren ska erbjuda den sjuka medarbetaren rehabiliteringsåtgärder och anpassningsåtgärder som finns för att medarbetaren ska kunna återgå i arbete. 

I Rehabstödet ger vi exempel på faktorer för en lyckad rehabilitering samt en tydlig överblick över vad du som arbetsgivare behöver tänka på när en medarbetare blir sjuk, från dag ett till och med dag 180.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?