Hemarbete det nya normala – hur påverkar det medarbetarnas hälsa?

Dela

I takt med att arbete hemifrån har blivit det nya normala uppstår nya utmaningar – gränser mellan arbete och fritid suddas ut och avståndet mellan chef och medarbetare tenderar att öka. Vilka risker kan det nya normala medföra? Vilket ansvar har arbetsgivaren? Och hur kan chefen proaktivt förebygga ohälsa för medarbetare som arbetar hemifrån?

När coronapandemin slog till trodde de flesta att rekommendationen om hemarbete var tillfällig och att vi snart skulle återvända till arbetsplatsen. Nu vet vi att pandemin är mer långdragen, vilket på flera sätt har förändrat arbetslivet för alltid. Många har upptäckt fördelar med hemmakontoret och vill fortsätta med det, åtminstone delvis. Enligt en undersökning* vill så många som 9 av 10 gärna fortsätta arbeta hemifrån efter pandemin, åtminstone någon dag i veckan.

Arbetsgivarens ansvar vid hemarbete

För dig som arbetsgivare och chef innebär långvarigt arbete på distans nya utmaningar. Inte minst i det dagliga arbetet då chefen ska leda, följa upp och visa omtanke om sina medarbetare. Arbetsgivaren har också arbetsmiljöansvar, oavsett om medarbetaren är på jobbet eller arbetar hemifrån. Det systematiska arbetsmiljöarbetet måste fungera även vid hemarbete. Som arbetsgivare och chef ska du arbeta förebyggande för att minska risker för ohälsa eller olycksfall. Samtidigt har medarbetaren ett eget ansvar för sin arbetsmiljö och sin hälsa, och ska uppmärksamma arbetsgivaren på risker för ohälsa. När arbetsgivaren och medarbetarna samarbetar för en god arbetsmiljö blir resultatet oftast bäst.

Psykisk ohälsa vid hemarbete – en risk

Att inte ses fysiskt ställer extra stora krav på chefen att ”ha koll” och det kan vara en utmaning speciellt för chefer som har ansvar för ett stort antal medarbetare. Att ha någon form av systemstöd för detta ger arbetsgivaren bättre överblick, och gör det enklare att förutse risker men även ge stöd vid problem i arbetsmiljön eller om en person blir sjuk. Att inte se risker eller orsaker till upprepad ohälsa eller sjukdom kan bli dyrt i längden, då risken att medarbetaren hamnar i långtidsfrånvaro ökar.

– Utbrett hemarbete kan öka riskerna för ohälsa. De vanligaste utmaningarna är att det blir svårare för chefen att ha en naturlig kontakt med medarbetare, att medarbetarna kan känna sig isolerade, eller att hemarbetsplatsens utformning inte är den bästa. Det kan också vara svårt att ha koll på om en medarbetare är sjuk eller frisk när man inte ses naturligt, säger Elisabeth Wicklin, affärsområdeschef Företagstjänster på MedHelp.

– Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fortsätta när medarbetarna arbetar hemifrån. Riskerna kan variera från arbetsplats till arbetsplats, men är viktiga att ha koll på och följa upp. Det är även viktigt att dokumentera risker för att undvika långvariga sjukskrivningar, säger Elisabeth Wicklin.

Vid hemarbete finns en risk att medarbetaren inte sjukskriver sig trots att hen är sjuk. Förutom att produktiviteten riskerar sjunka, missas viktig information om sjukfrånvaron som kan ha betydelse längre fram, för att se mönster, identifiera risker och förebygga sjukfrånvaro. Kontinuerliga och regelbundna avstämningar med medarbetarna är grundläggande för att veta hur de mår och hur deras arbetsmiljö fungerar, och dokumentationen är viktig som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Även vid hemarbete är det viktigt att veta om någon är sjuk och att följa hur medarbetarna mår, så man inte missar tecken på ohälsa eller upprepad korttidsfrånvaro. Det riskerar leda till större problem och risk för långtidsfrånvaro i ett senare skede. Har man dokumenterat hälsorisker och sjukfrånvaro löpande blir det en hjälp i det långsiktiga förebyggande hälsoarbetet, säger Elisabeth Wicklin.

Enligt en undersökning som MedHelp gjorde bland HR-chefer före pandemin sa drygt fyra av tio att cheferna i deras organisation behöver mer stöd i att hantera sjukfrånvaro och rehabilitering. Tre av tio HR-chefer tyckte inte att de har tillräckliga verktyg för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa. Ett verktyg för frånvaroanmälan som samlar all information om hälsorisker, sjukfrånvaro och rehabilitering och automatiskt skapar information och påminnelser till chefer och andra berörda kan då vara ett värdefullt stöd.

* https://news.cision.com/se/tco/r/manga-som-jobbar-hemma-trivs-bra—men-saknar-kollegorna,c3205534 

Faktaruta – risker för ohälsa vid hemarbete:

 • Värk i rygg, nacke, axlar och leder på grund av dålig arbetsställning/brister i utformningen av hemarbetsplatsen. Enligt en undersökning från TCO hade 27 procent av de som arbetar hemifrån under pandemin fått värk i rygg, nacke eller axlar som de inte haft tidigare.
 • Psykisk ohälsa som oro, nedstämdhet eller depression på grund av isolering och nya förutsättningar och oro/ovisshet i omvärlden. Detta är något som har konstaterats även efter tidigare samhällskriser, som finanskrisen på 1990-talet, och en risk som Folkhälsomyndigheten har påtalat i överväganden i instruktioner om fortsatt hemarbete.
 • Stress, på grund av att det är svårt att dra gränser mellan jobb och fritid. Pauser blir inte lika naturliga och dialogen med chefen kanske minskar.

Checklista – chefens kom ihåg för att förebygga ohälsa vid hemarbete:

 1. Ha en tät dialog med dina medarbetare. Skapa en struktur och följ den. Kom ihåg vikten av att vara social och synlig (även digitalt).
 2. Stäm av arbetsmiljöfrågor med medarbetarna regelbundet. Tänk långsiktigt och våga lyfta oro, risker och problem som riskerar att leda till ohälsa.
 3. Anpassa arbetsplatsen vid behov, ge råd och tips, tillhandahåll rätt utrustning, utgå från individuella behov.
 4. Ge tips och råd om ergonomi, att ta regelbundna pauser, promenader för återhämtning och att ”stänga hemmakontoret” när arbetsdagen är slut.
 5. Kom ihåg att säkra upp med dokumentation. Risker eller avvikelser som bedöms som små nu kan leda till dyrbar långtidssjukfrånvaro längre fram.

7 tips för bra ergonomi på hemmakontoret

 1. Använd en bra stol. En kudde eller filt kan fungera som svankstöd.
 2. Använd gärna ett externt tangentbord och mus till en bärbar dator, liksom om möjligt en större skärm. Ställ skärmen på en armlängds avstånd och på en höjd som ger neutral position för nacken.
 3. Bra ljus gör att du ser bättre, du spänner dig mindre och minskar risken för huvudvärk och nackbesvär. Se över ljusinsläpp, takbelysning och läsbelysning. Se till att du inte blir bländad.
 4. Ett trådlöst headset kan göra dig mer rörlig.
 5. Lyssna på kroppens signaler och variera din arbetsposition.
 6. Ta paus ofta, res dig upp då och då, sträck gärna på dig, gå en sväng inne eller ute.
 7. Variera sittställning ofta.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?