Sjukskrivning på grund av stress ökar: Arbetsgivaren har ett stort ansvar

Dela

stress

Psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukskrivningarna. Drygt 40 procent av alla sjukskrivningar beror på stressrelaterade orsaker i arbetsmiljön och vissa yrken är mer utsatta än andra, till exempel inom vård och omsorg, säkerhet och bevakning samt apoteksbranschen. Som arbetsgivare kan du förebygga ohälsa på grund av stress bland medarbetarna och det är också en del av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Här ger vi några viktiga tips.

Under de första månaderna 2020 stod stressrelaterad psykisk ohälsa för drygt 40 procent av alla sjukskrivningar. Sjukskrivningarna skiljer sig mellan grupper och kvinnor löper 41 procent större risk att bli sjukskrivna på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa än män.

Psykiatriska diagnoser är numera den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro och en av de vanligaste orsakerna är utmattningssyndrom, enligt Försäkringskassans rapport ”Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser”. Under åren 2018 – 2019 drabbades inte mindre än 25 000 personer av utmattningssyndrom, varav 19 500 kvinnor.

Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga ohälsa

Som arbetsgivare, och i förlängningen chef och HR-ansvarig, har du ansvar för att skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och förebygga ohälsa. Det behöver finnas en balans mellan de krav som ställs på medarbetarna och de resurser som finns tillgängliga, om kraven är högre än resurserna leder det till en hög arbetsbelastning, vilket är en av de främsta orsakerna till stress. För att förebygga arbetsrelaterad stress är det därför viktigt att ha koll på och styra både de resurser som finns och vilka krav som ställs på medarbetarna.

Systematiskt arbetsmiljöarbete Svårt att motivera cheferna att ta arbetsmiljön på allvar? Följ vår steg för steg-guide och led med exempel. Ladda ner guide

Tidiga signaler på hög arbetsbelastning och stress

Genom att tidigt uppmärksamma tecken på stress kan du motverka ohälsa och sjukskrivning hos dina medarbetare. Dessa tecken ska du vara vaksam på:

 • Omfattande övertid
 • Medarbetarna tar sällan ut raster och får inte tid till återhämtning
 • Försämrat arbetsresultat och försenade leveranser
 • Frekvent sjukfrånvaro
 • Stressrelaterade resultat från medarbetarundersökningar
 • Tillbud och arbetsskador

Viktigt att vidta åtgärder vid risk för ohälsa

Enligt arbetsmiljölagen behöver du som arbetsgivare undersöka arbetsmiljön, bedöma risker, vidta åtgärder och utvärdera dem. Undersökningen kan ske genom exempelvis medarbetarsamtal eller enkätundersökningar där medarbetarna kan berätta om sin arbetssituation. Därefter behöver du riskbedöma för att se om de risker som framkommit i undersökningen kräver åtgärder. Om det finns risk för stressrelaterad ohälsa behöver du som arbetsgivare agera för att minska stressen med olika åtgärder, som till exempel kan handla om arbetsfördelning, prioritering, dialog och stöd. För att bedöma om åtgärderna gett det önskade resultatet behöver du utvärdera och reflektera över vad som fungerat och vad som kan förbättras.

5 tips för att motverka stressrelaterad ohälsa

 1. Ha kontinuerliga möten och avstämningar med medarbetare och team
 2. Samarbeta med företagshälsan och ta in andra externa resurser när det behövs
 3. Anpassa kraven utifrån resurserna och se till att medarbetarna vet vem de ska vända sig till om resurserna inte räcker
 4. Tydliggör vilka förväntningar som finns på arbetsuppgifter, resultat och arbetssätt
 5. Se alltid till att följa sjukfrånvaro och tecken på ohälsa och att dokumentera detta över tid i ett system. Det möjliggör att agera i tid för att förebygga ytterligare ohälsa.

MedHelp Care erbjuder en plattform som möjliggör ett strukturerat och förebyggande hälsoarbete i organisationen. Med hjälp av vår plattform kan du identifiera tidiga signaler för ohälsa hos dina medarbetare och sätta in rätt insatser innan ohälsan är ett faktum. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?