← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Minska sjukfrånvaro med dessa 7 tips

Minska sjukfrånvaro med dessa 7 tips

Scrolla ner ↓

Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro. Det finns därför mycket som ledning och chefer kan göra för att påverka sjukfrånvaron i den egna organisationen. Här ger vi sju tips för sänkt sjukfrånvaro.

1. Skapa ett positivt arbetsklimat

Medarbetarnas hälsa och välmående har avgörande betydelse för företagets effektivitet och lönsamhet. Att arbeta för att skapa en god och trivsam atmosfär på arbetsplatsen, där man bryr sig om varandra, är en viktig grund för att medarbetarna ska må bra. Ett öppet klimat och nära kontakt mellan medarbetare och chefer gör det också lättare att upptäcka om någon inte mår bra, även på ett tidigt stadium.

2. Investera i medarbetarnas hälsa

Det lönar sig att investera i arbetsmiljö och hälsa. Det sägs att varje satsad krona kan ge mellan två och sex kronor tillbaka. Det handlar inte bara om lägre kostnader för själva sjukersättningen, utan också om färre produktionsstopp och avvikelser, och att det påverkar medarbetarnas engagemang och företagets image positivt. Företag med låg sjukfrånvaro tar hälsoarbetet på allvar och ser att ett proaktivt hälsoarbete lönar sig. Ett datadrivet hälsoarbete ger tydliga resultat och lägre kostnader.

3. Arbeta systematiskt med arbetsmiljön

Med tydliga rutiner för hur du kontinuerligt förbättrar arbetsmiljön gör du den hela tiden bättre och säkrare, vilket leder till en friskare arbetsplats med färre skador, lägre sjukfrånvaro och högre engagemang. Systematiskt arbetsmiljöarbete går ut på att arbeta förebyggande och löpande mäta, analysera, åtgärda, följa upp och arbeta för att skapa en trygg och välmående arbetsplats, med färre olyckor och skador och lägre sjukfrånvaro.

Systematiskt arbetsmiljöarbete  Svårt att motivera cheferna att ta arbetsmiljön på allvar? Följ vår steg för  steg-guide och led med exempel. Ladda ner guide

4. Se till att ha koll på sjukfrånvaron, hela tiden

En av de viktigaste åtgärderna för att minska sjukfrånvaron är att skaffa sig en tydlig bild av den. Sjukfrånvaron bör mätas inte bara någon gång ibland, utan kontinuerligt, på övergripande och individuell nivå. En digital plattform för sjuk- och friskanmälan, som genererar data över sjukfrånvaroorsaker och frekvens, är ett bra stöd för att få överblick. Det möjliggör ett databaserat arbete för att identifiera risker för ohälsa i ett tidigt skede och för att följa upp att de åtgärder som görs får avsedd effekt.

5. Minska sjukfrånvaron genom att agera tidigt

Vissa typer av sjukfrånvaro beror på problem som byggs upp över tid, till exempel förslitningsskador och psykisk ohälsa. Nära kontakt med medarbetarna och överblick på sjukfrånvaron över tid gör det lättare att fånga upp signaler på att någon inte mår bra. Genom ett tidigt samtal med medarbetaren kan du förstå situationen och vilket stöd som behövs, innan sjukskrivningen blir ett faktum. Tidiga signaler kan vara att någon ändrar sitt beteende, börjar fungera sämre i gruppen, eller har upprepad korttidsfrånvaro.

6. Erbjud friskvård

Idag är det väl belagt att fysisk aktivitet bidrar till bättre hälsa. Friskvård har ett förebyggande syfte att hålla medarbetarna friska och motiverade. Fysisk aktivitet stärker kroppen och immunförsvaret, ökar orken, förebygger en lång rad sjukdomar, motverkar stressens ohälsosamma effekter, för att nämna några positiva effekter. Företag som satsar helhjärtat på friskvård kan ofta se en direkt koppling till lägre sjukfrånvaro.

7. Ge chefer rätt verktyg

Arbetsgivaren ansvarar för att arbeta förebyggande för att minska riskerna för medarbetarna att drabbas av ohälsa eller olycksfall, och varje chef har ansvaret inom sin arbetsgrupp. Därför är det avgörande att cheferna har god kunskap om hur de ska arbeta förebyggande och vad de ska göra om någon skadas, blir sjuk eller far illa på arbetsplatsen, eller när en medarbetare behöver rehabilitering för att snabbare komma tillbaka till arbetet. Här kan chefer behöva extra stöd, till exempel genom ett system som påminner om vad som ska göras i de olika stegen i rehabiliteringskedjan.

Vill du veta mer om hur du kan sänka sjukfrånvaron i ditt företag?


Senast uppdaterad: 2023-10-31

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!