6 friskfaktorer för ökad produktivitet och välmående

Dela

friskfaktorer

Människor som mår bra, jobbar bra. En positiv arbetsmiljö leder till ökad produktivitet och sänkta kostnader för företagen. Det finns därför en stor vinst med att på ett systematiskt sätt arbeta med arbetsmiljö och hälsa, och se till att antalet friskfaktorer på arbetsplatsen är många.

Vad är friskfaktorer?

En sund arbetssituation kan vara ett starkt skydd mot ohälsa i ens vardag. Friskfaktorer, det vill säga delar i verksamheten som påverkar hur medarbetare mår och upplevelser sin arbetsplats, är viktiga att arbeta med strategiskt. Öppen kommunikation, tillgängliga ledare och löpande kompetensutveckling är exempel på friskfaktorer på arbetsplatsen som är avgörande för den upplevda hälsan hos oss individer.

Friskfaktorer i arbetslivet och på arbetsplatsen

Ju fler friskfaktorer en medarbetare upplever på sin arbetsplats, desto lägre är risken för både sjukfrånvaro och sjuknärvaro på jobbet. En högre andel friskfaktorer ger också en större tillfredställelse i tillvaron som helhet. Här kan du läsa vidare om hur ni kan jobba aktivt med hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen.

Fler företag arbetar långsiktigt med friskfaktorer 

Allt fler företag och verksamheter arbetar med en hållbar och hälsosam arbetsmiljö som en central del i sin verksamhetsstrategi för att minska sjukfrånvaron. 

Friskfaktorer har en stor betydelse på arbetsplatsen. Arbetsplatser med många friskfaktorer kännetecknas av låg sjukfrånvaro och en hälsosam arbetsmiljö.

6 av de viktigaste friskfaktorerna att arbeta utifrån är:

1. Tillgängligt och tydligt ledarskap

Ett tydligt ledarskap där chefer och ledare är tillgängliga är en viktig friskfaktor. Det handlar om ledare som skapar relationer, tydliggör mål och inspirerar medarbetarna, med andra ord ett ledarskap som driver verksamheten framåt mot ett gemensamt mål.

2. Delaktiga medarbetare

Arbetsplatsen har en miljö där medarbetare är delaktiga och har inflytande över sin arbetssituation. Medarbetarnas tankar och åsikter hjälper till att forma strukturen för arbetsplatsen.

3. Prioritering av arbetsuppgifter

Medarbetarna känner en trygghet att de prioriterar rätt i sina arbetsuppgifter, utifrån de krav som ställas och resurser som ges. Det finns möjlighet till regelbundna samtal mellan ledare och medarbetare.

4. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsplatsen har ett systematiskt arbetsmiljöarbete där man i en ständig process reflekterar över vad som fungerar bra och vad som kan förbättrats. Arbetsplatsen har även tillgång till rehabiliteringsarbete för kort- och långtidssjukfrånvaro.

5. Kompetensutveckling prioriteras

Arbetsplatsen har en tydlig struktur för hur man ska ta till vara på och utveckla kompetensens hos sina medarbetare. Det finns möjlighet att utvecklas och lära av varandra.

6. Tidiga insatser

Se till att ha kunskap om sjukfrånvaromönster och arbetsrelaterade orsaker till sjukfrånvaro och jobba med tydliga rutiner vid kort- och långtidssjukfrånvaro. Uppmärksamma medarbetare om de inte mår bra och agera på tidiga signaler. 

Hur bra man än är på att arbeta förebyg­gande så händer det att folk blir sjuka. Därför gäller det också att ha goda kunskaper om sjuk­ frånvaro och bra rutiner i organisationen för att hantera den.

Vill du veta mer om hur du på ett systematiskt sätt kan arbeta med sjukfrånvaro? Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?