Ny arbetsmiljöstrategi för 2021-2025 betonar vikten av friska arbetsplatser och friskfaktorer

Dela

Regeringen beslutade i februari om en ny arbetsmiljöstrategi för 2021–2025, som betonar vikten av friska arbetsplatser för att främja hälsa. Om arbetsmiljön är hälsofrämjande bidrar det till produktivitet och är bra för individer, företagare, verksamheter och samhälle. Därför vill regeringen ge förutsättningar för ett hälsosamt arbetsliv. Lars Roth, Produkt- och affärsutvecklingschef på MedHelp, svarar här på några frågor om rapporten.

Vad handlar detta om?

I den nya arbetsmiljöstrategin betonar regeringen att ett arbete för friska arbetsplatser ska vara centralt i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Och för att veta hur man ska lyckas skapa friska arbetsplatser har sedan tidigare ett regeringsuppdrag genomförts för att undersöka så kallade friskfaktorer, det vill säga faktorer som bidrar till en hälsosam arbetsmiljö.

 

Vilka blev slutsatserna?

Till att börja med konstaterades att friskfaktorerna kunde delas in i övergripande kategorier som var kopplade till allt från ledarskap, till kommunikation och värderingar och det faktiska arbetet med hälsa och sjukfrånvaro i organisationen (se faktaruta nedan). Samtidigt drogs slutsatsen att mer kunskap behövs för att identifiera friskfaktorer som en organisation kan mäta och följa över tid. Så det är komplext.

 

Varför är det viktigt att identifiera friskfaktorer?

De allra flesta av oss spenderar ju en stor del av vårt liv på våra arbeten, och arbetet är nära kopplat till hälsa och välmående. Därför är det viktigt att förstå vad som påverkar hur vi trivs och hur hälsosam vår arbetsmiljö är. På samma gång är det viktigt att förstå vad som leder till ohälsa och vilka risker för sjukfrånvaro som finns i arbetsmiljön.

 

Vad betyder detta för företagen?

Detta blir ytterligare en hjälp för att arbeta systematiskt och strategiskt med arbetsmiljö, hälsa och sjukfrånvaro. Men redan nu finns det mycket företagen kan göra för att påverka välmående på arbetet. Till att börja med bör man skaffa sig en bra bild av organisationens sjukfrånvaro och mäta orsaker till och risker för sjukfrånvaro över tid.

 

Varför är det så viktigt att mäta friskfaktorer?

Låg sjukfrånvaro och högt välmående har en tydlig koppling till bra kontroll på sjukfrånvaron, vad som orsakar ohälsa och att medarbetarna får ett bra stöd när de är sjuka. Genom att mäta över tid blir det möjligt att arbeta faktabaserat, i motsats till att gå på magkänsla eller antaganden, vilket gör det lättare att sätta in rätt åtgärder vid ohälsorisker eller sjukfrånvaro och att också följa upp att åtgärderna får avsedd effekt.

 

I rapporten talas det om friskfaktorer på organisatorisk nivå. Vad betyder det?

Det handlar om att ledningen kan skapa förutsättningar för ökad hälsa genom strategier och styrning och att det är viktigt att arbeta organisationsövergripande för att nå långsiktiga resultat. Det är något vi ser tydligt bland våra kunder. Företag där ledningen tar hälsoläget på allvar är de som lyckas bäst.

 

Frisk arbetsplats via datadrivet hälsoarbete

I rapporten talas om friskfaktorer kopplade till arbetsmiljöarbete, hälsoläge och sjukfrånvaro. Bland annat betonas vikten av ett systematiskt och strukturerat arbetsmiljöarbete, och att ha god kännedom om arbetstagares hälsa och sjukfrånvaro.

– Det är detta vi hjälper företag och organisationer med: ett strukturerat databaserat arbete för bättre hälsa. Med mer än 500 kunder så vet vi att det ger resultat, säger Lars Roth.

MedHelps plattform för digital företagshälsa gör det möjligt att följa sjukfrånvaron över tid, identifiera risker för ohälsa och mäta att de insatser som görs för önskat resultat. Samlad frånvarostatistik och databaserade underlag hjälper organisationen att arbeta strategiskt och långsiktigt med organisationens hälsoläge, på övergripande och detaljerad nivå.

Övergripande friskfaktorer:

  • Goda förutsättningar för ledarskap
  • Goda förutsättningar för utvecklingsmöjligheter och lärande
  • Goda förutsättningar för delaktighet och kommunikation
  • Goda förutsättningar för arbete med mål och värdegrund
  • Goda förutsättningar för strategiskt arbetsmiljöarbete och arbete med hälsoläge och sjukfrånvaro

Källa: Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Arbetsmiljöverket

Mer om regeringens nya arbetsmiljöstrategi: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2021/02/skr.-20202192/
Mer om regeringsuppdraget ”Friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid”:https://www.av.se/nyheter/2021/friskfaktorer-pa-organisatorisk-niva-som-kan-matas-och-foljas-over-tid/

Vill du veta mer om hur du kan få en friskare arbetsplats? Boka ett möte med oss så berättar vi mer om hur vår plattform kan hjälpa ditt företag till friskare medarbetare.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?