← Alla artiklar
Start Kunskapsbank 5 tips för att förebygga arbetsrelaterad stress

5 tips för att förebygga arbetsrelaterad stress

Scrolla ner ↓

Arbetsrelaterad stress är ett av de största arbetsmiljöproblemen i svenska företag. Stress har en betydande påverkan på hälsa, organisationer och samhälle och det finns därför stor anledning att arbeta förebyggande. Här ger vi viktiga råd till dig som chef hur du kan bidra till att minska stress och öka välmående och produktivitet.

Sjukfall relaterade till psykisk ohälsa, där stress ingår, har sedan 1990-talet stått för en betydande del av sjukfallen, och utgjorde enligt Försäkringskassans statistik för första kvartalet 2020 41,3 procent av alla pågående sjukfall.

Konsekvenserna av stressen kan bli betydande för individen, men också för verksamheten, inte minst genom kostnader för sjukfrånvaro och nedgång i produktivitet. Stress kan också leda till olyckor och arbetsskador, samarbetssvårigheter och konflikter.

Risker med arbetsrelaterad stress

Två av de främsta riskerna för att arbetsrelaterad stress är hög arbetsbelastning och psykosociala problem på arbetsplatsen. Skiftarbete, ensamarbete och brister i den fysiska miljön kan också orsaka stress. Andra signaler och tecken på stress kan till exempel vara omfattande övertid, högt arbetstempo under långa perioder, stressrelaterade besvär, arbetsskador och sjukfrånvaro.

Arbetsgivaren har ansvar för sina anställda mående på arbetsplatsen och ska se till att arbetsmiljön inte bidrar till ohälsa. Förutom att det är ett lagkrav är det också något som varje arbetsgivare kan tjäna på, för att undvika långvariga, kostsamma sjukskrivningar, minskad produktivitet och negativ påverkan för den som drabbas.

5 tips på hur du som arbetsgivare och chef kan minska stressen för dina medarbetare

  1. Prioritera och sätt gränser

Varje medarbetare måste ha tydliga och rimliga mål, samt en balans mellan ansvar och befogenheter. Se till att vara tydlig med vad som förväntas, vad som ingår i arbetet och inte och hur arbetet bör prioriteras. Ge medarbetaren möjlighet att påverka sitt eget arbete.

  1. Skapa delaktighet och dialog

Se till att ha dialog med medarbetarna och skapa tillfällen att lyssna och bygga förtroende. Delaktighet bidrar till engagemang och motverkar stress. För att må bra på jobbet behöver vi kunna påverka arbetet och vår arbetsmiljö. Feedback från chef till medarbetare är viktig och bör ges ofta. Se till att förankra beslut och involvera medarbetare inför förändring.

  1. Jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete är något alla arbetsgivare ska bedriva, och som innebär att kontinuerligt undersöka arbetsmiljön, bedöma risker, åtgärda eventuella risker och sedan följa upp resultatet av åtgärderna. Låt det systematiska arbetsmiljöarbetet bli en naturlig del av det löpande arbetet och se till att dokumentera och följa upp noga.

  1. Ha koll på hälsoläget i den egna organisationen

Upprepad sjukfrånvaro kan vara ett tecken på något som kan leda till längre sjukfrånvaro. Magont, huvudvärk och sömnproblem, men även mer diffusa symtom kan vara tecken på stress. Därför bör sjukfrånvaron följas över tid och det är viktigt att förstå orsakerna bakom. Ett databaserat system för dokumentation gör det möjligt att se historik, se mönster och följa utveckling. Här kan du läsa mer om hur MedHelps plattform för digital företagshälsa kan hjälpa dig att få koll på sjukfrånvaron.

  1. Stötta cheferna

Kom ihåg att cheferna – som själva är ansvariga för arbetsmiljön för sina team – också kan drabbas av stress. 7 av 10 chefer är så pressade på jobbet att de prioriterar sina medarbetares arbetssituation före sig själva. Ge cheferna verktyg och stöd i systematiskt arbetsmiljöarbete och vid rehabilitering av medarbetare. Ett verktyg för effektiv rehabilitering underlättar och hjälper chefen få tillbaka medarbetaren till arbetet snabbare.

Håll koll på hälsoläget med hälsoplattform

MedHelps hälsoplattform med AI ger översikt på företagets hälsoläge i realtid och gör det enkelt att hantera och fånga upp risker samt sätta in tidiga insatser mot ohälsa. Med vårt Rehabstöd får man som chef aviseringar direkt om en medarbetare har upprepad sjukfrånvaro, så att man direkt kan ta ett hälsosamtal för att diskutera medarbetarens situation och behov av åtgärder. Det kan till exempel handla om åtgärder kring en stressig eller psykiskt påfrestande arbetsmiljö där närmare dialog med chef eller stöd i att planera och strukturera, kan vara den hjälp som behövs. Vill du få bättre koll på hur ni kan förebygga arbetsrelaterad stress med hjälp av digitala verktyg?

 

Vill du veta mer om vilka utmaningar HR-chefer står inför när det kommer till hälsa och sjukfrånvaro?  Ladda ner vår senaste HR-rapport som handlar om ca 300 HR-chefers syn på hälsoarbete, sjukfrånvaro och arbete med rehabilitering.

Läs HR-rapport

 

Senast uppdaterad: 2023-11-27

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!