Fler långtidssjukskrivningar i mindre företag – kan bli ekonomisk smäll

Dela

Mindre företag har färre men längre sjukfall, medan stora företag har fler men kortare sjukfall. Varje fall av långtidssjukfrånvaro uppskattas kosta arbetsgivaren runt 100 000 kronor i förlorad produktion och sjuklöner, vilket för de flesta är en oönskad och oväntad kostnad. Så det finns all anledning för arbetsgivare att göra vad man kan för att förebygga sjukfrånvaron på ett effektivt sätt.

Sjukfrånvaro är dyrt. Kostnaden är ofta betydligt högre än själva sjuklönen. Förutom sjuklönen kostar till exempel vikarier, övertid och mertid för andra anställda, ökad administration, rehabilitering och produktionsstörningar. Samtidigt kan det vara svårt att få överblick över sjukfrånvarokostnaderna.

Problem med upprepad sjukfrånvaro

Korttidsfrånvaro, det vill säga sjukdom 1–14 dagar, ger en direkt kostnad för företaget och upprepad frånvaro av den här typen kan vara en signal på sviktande hälsa som man bör vara uppmärksam på och enkelt få varningar om. Det är därför viktigt att ta detta på allvar som arbetsgivare. När en medarbetare varit sjuk vid sex tillfällen under de senaste 12 månaderna ska arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen ta reda på varför hen är sjuk. Då kan man också lättare vidta rätt åtgärder och stöd för medarbetaren. Orsakerna till sjukfrånvaron kan vara medicinska och/eller psykosociala men också grundas i medarbetarens arbets- och/eller privatsituation.

Trots att det finns stora pengar att tjäna på att få ner sjukfrånvaron är det förvånansvärt många företag som inte mäter och följer sin sjukfrånvaro, vad den beror på och vad den kostar. En undersökning från MedHelp visar att 34 procent bland HR-chefer i företag med under 200 anställda inte vet vad sjukfrånvaron kostar. Nästan lika många, 30 procent, säger att de inte har något system för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa.

Hur mycket kan man då tjäna på att sänka sjukfrånvaron?

För ett företag med 50 anställda med en genomsnittlig månadslön på 30 000 kr och en korttidssjukfrånvaro på 6 procent är sjukfrånvarokostnaden 1 300 000 kronor/år. Genom att minska sjukfrånvaron med 1 procentenhet sparar företaget 198 000 kronor/år.

Mindre företag ofta extra sårbara vid långtidssjukskrivningar

För ett mindre företag kan sjukfrånvaro och produktionsbortfall få kännbara konsekvenser. Dels ekonomiskt, genom produktionsbortfall, men också för att det krävs stora insatser för att ersätta en sjukskriven person och ett mindre företag ofta inte har samma möjlighet att sätta in en person från exempelvis en annan avdelning som ersättare, utan måste söka en vikarie externt som också behöver läras upp och få introduktion på den nya arbetsplatsen. Detta kräver stora arbetsinsatser från arbetsgivaren. En person som tidigare haft en längre sjukfrånvaro ökar också risken för sjukfrånvaro i framtiden. Ett mindre företag kan därför ha sammantaget starkare ekonomiska drivkrafter att förebygga sjukfrånvaro snarare än att snabbt få tillbaka någon som är långtidssjukskriven.

Trots detta säger 36 procent bland HR-cheferna i MedHelps undersökning att de inte alls eller bara i liten utsträckning arbetar med specifika åtgärder för att sänka sjukfrånvaron och förbättra hälsan inom företaget.

Rätt insatser för sänkt sjukfrånvaro – och lägre kostnader

MedHelps undersökning visar också att resurserna för att jobba aktivt med hälsa och att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor och förebyggande arbete ofta är mer begränsade i mindre företag. Dessutom kan det finnas begränsade möjligheter att anpassa arbetet eller erbjuda alternativa arbetsuppgifter, och då kan sjukskrivning ibland vara enda alternativet. Det bästa är förstås att arbeta förebyggande för att undvika sjukskrivningar, både korta och långa. Det ökar inte bara medarbetarnas välmående utan sänker också företagets kostnader och bidrar till ökad lönsamhet.

För mindre företag kan en digital lösning för företagshälsa vara ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att få överblick på sjukfrånvaron, förstå orsakerna till den, fånga upp risker för skador och sjukfrånvaro, tidigt se mönster och kunna följa både kostnader och att se att de insatser som görs för att stötta medarbetare vid sjukfrånvaro också ger resultat.

Vill du veta mer om hur MedHelps lösning för digital företagshälsa fungerar? Hör gärna av dig till oss.

Källa: Försäkringskassan: Sjukfrånvaro, sektor och företagsstorlek, Korta analyser 2018:1

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?