← Alla artiklar
Start Kunskapsbank 7 tips för en effektiv rehabilitering

7 tips för en effektiv rehabilitering

Scrolla ner ↓

När långtidssjukskrivningen väl blivit ett faktum är det viktigt att arbetsgivaren sätter in rätt rehabiliteringsåtgärder i tidigt skede för att medarbetaren ska komma tillbaka i arbete så snart som möjligt. Här delar vi med oss av 7 tips för en effektiv rehabilitering för dig som är chef eller arbetsgivare.

1.    Regelbunden kontakt gynnar båda parter

Att hamna långt från arbetet och arbetsplatsen gör återgången i arbete svårare. Att fortsätta hålla regelbunden kontakt med den som är sjukskriven är därför en framgångsfaktor för en effektiv rehabilitering. Kontakten ger också en fingervisning om vilka åtgärder eller stöd som kan läggas in i rehabiliteringsplanen du som arbetsgivare måste ta fram. Exempel på åtgärder kan vara anpassade arbetsuppgifter, ändrade arbetstider eller tekniska hjälpmedel. Ju tidigare ni hittar rätt åtgärder, desto snabbare kan ni komma i gång med rehabiliteringen.

2.    Deltidsarbete ger dubbel vinst

Det är lätt att tänka på deltidssjukskrivning som deltidsfrånvaro. Men faktum är att det också handlar om närvaro på deltid. Både arbetsgivare och medarbetare vinner på varje timme medarbetaren kan jobba. För arbetsgivaren innebär det att du får del av, och kan fortsätta ta vara på, den kompetens du investerat i. För den sjukskrivne innebär deltidsnärvaro att hen fortsätter hålla kontakten med arbetsplatsen, vilket gör återgången smidigare och vägen tillbaka i arbete kortare. Deltidssjukskrivning är dock ingen långsiktig lösning.

Rehab – Svårt för cheferna att få till bra rehabprocesser?  Dela vår checklista och hjälp dem göra rätt varje gång.  Ladda ner guide

3.    Följ upp, ändra och följ upp igen – och dokumentera allt

Det gäller att ha koll på sitt ansvar som arbetsgivare när det kommer till rehabiliteringsarbetet. En del av det handlar om att ta fram en plan för rehabiliteringen, att följa den och att ändra vid behov. Dokumentation av varje kontakt, samtal och beslut som tas under rehabiliteringen är en del av det ansvaret. Men dokumentationen gör det också lättare för chefen att få överblick över rehabiliteringen.

4.    Aktivt deltagande går åt båda hållen

Om du tror att det räcker att ta fram en plan att följa tror du fel. Som chef eller arbetsgivare ska du delta aktivt i rehabiliteringsarbetet genom bland annat tät och regelbunden kontakt med den sjukskrivne och genom att säkerställa att det som sägs också görs. Men det är också viktigt att komma ihåg att medarbetaren är skyldig att aktivt medverka i sin egen rehabilitering.

5.    Agera på signaler i tid

Det bästa är i de flesta fall om långtidssjukskrivning kan undvikas. Nyckeln är att tidigt både identifiera och agera på tidiga tecken på ohälsa. Ett tidigt agerande för att förhindra eller förkorta sjukfrånvaro ökar dessutom chansen att medarbetaren kan komma tillbaka i arbete snabbare. En kortare sjukfrånvaro sparar både tid, pengar och lidande.

6.    Undersök genom samtal

När du väl fått insikt i att en medarbetare mår dåligt är det viktigt att undersöka hur medarbetaren har det och vad ohälsan beror på. Det handlar om att förstå medarbetarens behov för att kunna ge rätt stöd i tid. Till exempel genom att anpassa arbetet eller göra förändringar i arbetsmiljön för att minska risken för sjukskrivning eller förhindra fortsatta besvär.

7.    Främja friskfaktorer

Det är lätt att fastna i problemen när man talar om arbetsmiljöfrågor. Lika viktigt är det att främja friskfaktorer, alltså det som gör att människor trivs, mår bra och presterar på sin arbetsplats. Genom att kartlägga och synliggöra det som funkar bra får du förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö. Det bidrar till engagemang, arbetslust och bättre hälsa. Exempel på friskfaktorer är variation och utveckling i arbetet, påverkansmöjligheter, tydlig organisation och professionellt ledarskap.

Viktigt att komma ihåg när det gäller rehabiliteringskedjan

Allmänt talas det mycket om rehabiliteringskedjan och om olika tidsgränser, men arbetsgivarens rehabiliteringsansvar har inga tidsgränser. Rehabiliteringsansvaret gäller från första till sista anställningsdagen medan rehabiliteringskedjan är kopplad till rätten till ersättning från socialförsäkring.

Missa inga viktiga insatser

Som chef kan det vara svårt att ha koll på allt som behöver göras och när vid sjukskrivningar. Så mycket som varannan chef upplever arbetet med rehabilitering av sjuka medarbetare som svårt och betungande enligt vår senaste HR-rapport.

MedHelps hälsoplattform hjälper dig som är chef eller arbetsgivare att upptäcka tidiga signaler på ohälsa och ger dig full ha koll vad du behöver göra, och när. Då någon av dina medarbetare är sjuk, skickas påminnelser utifrån Försäkringskassans riktlinjer och medarbetarens situation till berörda parter. Du får också tillgång till verktyg som underlättar, exempelvis mall för rehabiliteringsplan, och du kan känna dig trygg med att du fullföljer ditt arbetsmiljöansvar och att all dokumentation sparas enligt GDPR.

MedHelps rehabstöd kan bland annat ge dig påminnelser om när:

  • En rehabiliteringsplan behöver utformas
  • Det är dags att se över, och vid behov ändra, arbetsuppgifter
  • Det är dags att komma i gång med arbetsträning eller utbildning.

Vill du veta mer om hur Medhelp kan hjälpa dig med att identifiera tidiga signaler och jobba effektivt med rehabilitering? Gör en intresseanmälan nedan så kontaktar vi er inom kort!

 

 

Senast uppdaterad: 2024-06-11

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?