Sjuknärvaro – 5 goda råd för ökad hälsa

Dela

Friska medarbetare
Pandemin har haft stor påverkan på arbetslivet för många, men hur har den påverkat sjukfrånvaron? Har den så kallade sjuknärvaron ökat? Här tittar vi närmare på hur sjukfrånvaron utvecklats och ger råd till chefer som hanterar sjukfrånvaro på ett eller annat sätt i sitt arbete

MedHelp Care stöttar över 500 företag och organisationer med drygt 200 000 anställda vid sjukfrånvaro och kan efter nästan två år med pandemin se vissa mönster i sin hälsodata. Denna bygger på sjuk- och friskanmälningar och ger en bild av sjukfrånvarons omfattning och orsaker.

Sjuknärvaro under pandemin

Något oväntat kanske, syns en gradvis nedgång av sjukfrånvaron under tiden för pandemin 2021. Undantaget är första kvartalet då den går upp något, vilket troligen beror på en ökning av influensa och förkylningar i samhället. Så brukar det dock se ut varje år. I övrigt märks en nedgång i antalet sjuktillfällen per person och antalet sjukfrånvarodagar totalt jämfört mot 2020.

Sett till sjukfrånvaroorsaker de senaste två åren så märks, föga förvånande, en kraftig ökning av infektioner och en viss ökning av huvudvärk, neurologiska besvär samt muskelbesvär.

MedHelp Cares data visar också en viss nedgång av sjukfrånvaro kopplad till mental/psykosocial ohälsa. Detta är i stort sett i linje med Folkhälsomyndighetens statistik, som då gäller allmänheten och inte enbart de som är anställda.

Sjuk och jobbar hemma – en risk för hälsan?

En orsak till minskad sjukfrånvaro och lägre andel med mentala/psykosociala besvär kan vara att många har jobbat hemma och därför inte sjukskrivit sig trots att de varit sjuka eller inte mått helt bra, det som kan kallas sjuknärvaro. Hur detta kan påverka det långsiktiga hälsoläget, eller produktiviteten, kommer dröja innan vi vet med säkerhet.  

– Vår hälsodata från pandemin visar på något oväntade tendenser, men som kanske kan förklaras med den stora andelen som har arbetat hemma. Kortsiktigt kanske detta inte ter sig som ett problem men med tanke på att många fortfarande vill arbeta hemma, så finns en risk att ohälsa göms eller glöms. Det blir helt enkelt mycket svårare att ha koll på hur de som jobbar hemma verkligen mår, säger Lars Roth, CPO på MedHelp Care.

Sjuknärvaro vid hemarbete

Med allt fler som mer eller mindre jobbar hemma kan det bli svårare för arbetsgivare att ha koll på arbetsmiljön och hur medarbetarna mår. Om någon är krasslig eller sjuk och samtidigt kan arbeta hemma, finns risk för att:

 • Medarbetaren inte får den vila hen behöver.
 • Det blir svårt för chefen att få överblick över sjukfrånvaron dag för dag.
 • Det blir svårt att få överblick över medarbetarens hälsa över tid.
 • Det gör det svårt för chefen att förstå om besvären är kopplade till arbetsmiljön.
 • Det blir svårt för chefen att planera och fördela arbete.
 • Det pressar medarbetare att jobba fast hen inte mår bra och kanske inte orkar jobba.
 • Medarbetaren döljer hälsoproblem som t ex missbruk som skulle vara bra för chefen och arbetsgivaren att känna till.
 • Det påverkar produktiviteten.

MedHelp Cares plattform för digital företagshälsa ger medarbetare möjlighet till hjälp och hälsostöd, oavsett om de arbetar på distans eller kontor. Det gör att deras hälsa inte riskerar att hanteras godtyckligt eller slumpmässigt, beroende på avdelning eller chef, distansarbete eller ej. Chefer får direkt koll på om någon är sjuk och vad orsaken är. Vid upprepad sjukfrånvaro, som är en riskfaktor för långtidsfrånvaro, skickas en påminnelse till chefen att agera och stötta medarbetaren. Ett systemstöd gör också att dokumentation sker automatiskt. Det blir enkelt och tryggt för alla.

Undvik sjuknärvaro – öka hälsa och välmående med 5 goda råd:

 1. Se över rutiner och policys utifrån ett mer flexibelt arbetsliv, till exempel vad gäller för den som är sjuk och samtidigt jobbar hemma, hur ska sjukanmälan gå till, hur ser rutinerna ut för uppföljning chef – medarbetare?
 2. Gör det enkelt för medarbetare att göra sjuk- och friskanmälan. Helst helt digitalt med automatisk dokumentation och notis till chefen.
 3. Skaffa ett systemstöd för sjuk- och friskanmälan och stöd till chefer vid sjukfrånvaro och rehabilitering. Det gör det lättare för chefer att ha koll på om medarbetare är sjuka, även om de inte är på jobbet, och det blir enklare att ge medarbetarna det rehabstöd de behöver, oavsett var de arbetar.
 4. Erbjud personlig sjukvårdsrådgivning till medarbetarna. Det bidrar till trygghet, rätt egenvård eller vård, samt snabbare återgång till arbetet.
 5. Samarbeta med företagshälsovården. Med ett bra systemstöd på plats har ni då också rätt dokumentation för att företagshälsovården ska kunna ta vid.

Vill du veta mer om hur du kan öka dina medarbetares hälsa med hjälp av vår plattform för digital företagshälsa?

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?