Varannan HR-chef osäker på vad sjukfrånvaron beror på

Dela

Många företag har problem med att komma tillrätta med hög sjukfrånvaro. En undersökning från MedHelp visar att så många som hälften av HR-cheferna inte säkert vet vad organisationens sjukfrånvaro beror på, och då blir det också svårt att veta hur sjukfrånvaron kan minskas. Nyckeln till framgång är att fånga upp signaler, lyssna och ge medarbetarna det stöd de behöver.

MedHelps undersökning bland över 200 HR-chefer visar att två av tio HR-chefer inte vet hur stor sjukfrånvaron är i den egna organisationen. Samtidigt är det alltså drygt hälften av HR-cheferna som inte alls vet, eller vet i viss utsträckning, vad sjukfrånvaron beror på. Endast 18 procent känner i mycket stor utsträckning till orsakerna till sjukfrånvaron.

En förutsättning för att arbeta mot ett mål, som lägre sjukskrivningstal eller allmänt bättre hälsa i organisationen, är att man vet hur utgångsläget ser ut. Det är viktigt för att kunna formulera mål och se att utvecklingen går åt rätt håll men också helt nödvändigt för att kunna vidta rätt åtgärder för att nå målet. Annars riskerar insatserna slå fel eller bli resultatlösa.

Uppföljning av sjukfrånvarons orsaker ger bra underlag för dialog

Genom att följa sjukfrånvarons frekvens och orsaker kan organisationen lättare upptäcka risker för ohälsa i god tid, och vidta åtgärder för att förhindra eller minska sjukfrånvaro. Det gör det också möjligt att se om en viss orsak till sjukfrånvaro är vanligare i en del av företaget, inom en grupp eller vid ett visst arbetsmoment. När sjukfrånvaron följs och dokumenteras över tid ger det också ett bra underlag för dialog med medarbetaren till exempel i ett hälsosamtal vid upprepad korttidsfrånvaro.

Det är ofta enklare att identifiera fysiska än psykiska orsaker till sjukskrivningar. I tunga yrken är det till exempel vanligt med belastningsskador och då har man lärt sig vilka hjälpmedel som behövs för att undvika dessa. Men idag bottnar många sjukskrivningar i psykiska diagnoser, som kan vara svårare att upptäcka.

– Om man inte vet vad sjukfrånvaron beror på blir det också svårt att sätta in rätt hjälp för att minska sjukfrånvaron. Nyckeln till lägre sjukfrånvaro är att fånga upp information över tid och agera utifrån den bild som framträder. Man måste ställa diagnos för att kunna bota, säger Lars Roth, Produkt- och affärsutvecklingschef på MedHelp.

– Ett digitalt stöd gör det lättare att följa och arbeta systematiskt och databaserat med sjukfrånvaron över tid, samtidigt som det sparar tid för cheferna som de istället kan lägga på medarbetarna. Det är också en viktig pusselbit för ökad hälsa på arbetsplatsen, fortsätter Lars Roth.

3 tips för att komma till rätta med sjukfrånvaron

  • Mät och följ sjukfrånvaron systematiskt över tid. Det gör det möjligt att också se att utvecklingen går åt rätt håll.
  • Lägg tid på att tolka data och agera snabbt och konsekvent på mönster och signaler. Data hjälper dig att sätta in rätt åtgärder.
  • Våga lyssna och prata med medarbetaren som är sjuk. Data ger ett värdefullt underlag till

MedHelps plattform för digital företagshälsa hjälper HR, chefer och ledning att arbeta strukturerat, strategiskt och målinriktat med hälsa och sjukfrånvaro. Genom plattformen får organisationen en bild av sjukfrånvaron, dess omfattning, frekvens och orsaker. Det gör det möjligt att mäta sjukfrånvaron och effekten av de insatser organisationen gör för att minska den, och det blir lätt att följa utvecklingen över tid.

Vill du veta hur sjukfrånvaron ser ut på ditt företag?

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!